петък, 27 април 2018 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен през месец Януари 2018 г..doc

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец януари 2018 г. експертите на  БДДР-Плевен са извършили общо 83 броя проверки, като 60 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 60 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 83 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 8 брой проверки по жалби и сигнали, от които 1 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР- Плевен са дадени 76 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 2 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН), нарушен е чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите.

От директора на БДДР- Плевен са издадени 0 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 0,00 лв.

Общо събраните от БДДР – Плевен през м. януари суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  0,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР - Плевен са събрани общо 705613,34 лв. и лихви по издаден АУПДВ събрани от НАП през отчетния месец съответно в размер на 659,79 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. януари от БДДР – Плевен са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

  1. Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 60 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР- Плевен по индивидуални административни актове от ЗВ, което представлява около 72,29 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец януари 2018 г. 

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- Проверки за състоянието  и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения- 19 бр.

-  Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла -  5 бр.

- Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите - 40 бр.

- Проверки за количеството и качеството на водите - 15 бр. 

- Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките -  0 бр.

- Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ - 60 бр.   

- Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 1 бр.

- Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите - 2 бр.

- Проверки по сигнали и жалби - 8 бр.

- Проверки във връзка с използване на минерални води – 8 бр.

- Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на № 1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- Извършен контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 3 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

При осъществената контролна дейност от експертите на БДДР-Плевен, съобразно изискванията на Закона за водите се съставиха на място констативни протоколи, в които са отразени направените констатации и дадените предписания на титулярите на разрешителни по ЗВ със съответните задължителни срокове за изпълнение. При извършеният последваш контрол се констатира, че част от дадените предписания са изпълнени. За останалите предписания сроковете за изпълнение към момента не са изтекли. Предстои последваш контрол по Закона на водите.

  1. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 14 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на: р. Осъм, р. Вит, р. Янтра,  р. Русенски Лом;

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец януари, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“; 

При осъществения контрол от  експертите на БДДР- Плевен за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец януари, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо 8 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

  •     На 15.01.2087 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Напаравен е оглед на участъци от река Осъм на  територията на община Ловеч и Троян. Извършена пробовземане от повърхностни води на р.Осъм от участъци : при коопертавиният пазар в гр.Ловеч ; при ВЕЦ Камен Рид ; при моста за с.Добродан . Констатира се единствено наличие на единични петна пяна при  моста  на р.Осъм при ул.В.Търново  в ловеч и ВЕЦ- а , като по данни на оператора на ВЕЦ а , пяната налична през цялата година.На 01.12.2017 г. е извършена проверка по постъпил сигнал с вх.№С - 71/ 15.11.2017 г., в който РИОСВ гр. София уведомява БДДР за умряла риба в яз. Иваняне, при проверката се констатира следното: Яз. Иваняне се намира в ПИ №440, микроязовир с прилежаща земя, частна собственост на Анна Николова Зафирова, предназначението на язовира е за риборазвъждане и риболов. Язовира е пълен на 0.53 м под кота преливен ръб отчетен от нивомерна рейка, поставена на преливника. Няма наличие на умряла риба. В изпълнение на Заповед №РД-15-110/ 25.04.2017 г. на Областния управител на Област София е извършен оглед на язовирната стена и съоръженията към нея. Съставен е протокол №5/ 17.05.2017 г., в който са дадени предписания, едно от които е да се предприемат действия по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл.46 и чл.60 от Закона за водите. Към момента на проверката няма действащо разрешително за ползване на воден обект. Няма подадено заявление в БДДР за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
  • На 17.01.2018 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Проверката се извършва във връзка с препратен сигнал от РИОСВ – София, че р, Блато е замърсена в района на кв. Требич с отпадъци с неясен произход. 2. В деня на проверката се констатира следното: 2.1. В района на моста на р.Блато до кв. Требич по реката плуват дребни неразтворени частици в бял цвят. След огледа на реката при моста на кв. Требич, бе извършен оглед и проверка на р. Блато в района на преливник №7 от градската канализационна мрежа в гр. Костинброд. 2.2. При огледа се установи, че от преливника изтичат замърсени води, видимо мътни с кафяв цвят. Усеща се неприятна миризма на битово-фекални води. Също така от преливника изтичат бели „парцали“ с неясен състав и произход във водите на река Блато. Тези фракции („парцали“) са неразтворими и по-надолу по течението на реката се разбиват на малки частици с размери от порядъка на един до 3-4 сантиметра. 2.3. Бяха взети водни проби от ИАОС и отчетени показатели от експресен анализ както следва: - от водите на р. Блато преди преливник №7 при координати N 42˚49’01,2 и Е 23˚13’48,6 (- рН – 8,63,  - насищане О2 – 8,04 mg/l,  - % О2 – 71,5 % - t˚ - 7,9˚C ,- електропроводимост – 412 µS/ cm,  - взети са проби за подробен физико-химичен анализ,- от водите на р. Блато след преливник №7, от моста на пътя за кариера „Балша“ при координати N 42˚48ˈ53,6ˈˈ и Е 23˚13ˈ59,6ˈˈ,  - рН – 8,63,  - насищане О2 – 8,04 mg/l,  - % О2 – 71,5 %  ,- t˚ - 7,9˚C,  - електропроводимост – 412 µS/ cm  , - взети са проби за подробен физико-химичен анализ. 3. Община Костинброд има разрешително №13140161/ 01.12.2010 г. за ползване на повърхностен воден обект - река Блато, за заустване на отпадъчни води от обект „Канализационна система на гр. Костинброд“, и Решение за изменение №1184/ 10.10.2013 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“. На 13.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал.  Извърши се оглед в деня на проверката на р. Малио дол, приток на р. Кътинска. Представи се констативен акт от районна администрация район Нови Искър с № РНИ-МК92-309/30.10.2017г. за установяване на нарушенията поставени в сигнала. Представи се писмо с изх. № РНИ-МК92-309/04.12.2017г. до г-н Владимир Милев живущ в с. Кътина, ул. „Локомотив“ № 5, извършител на незаконното строителство, за предприемане на действия по доброволното премахване по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ. Представи се писмо с изх. № РНИ-МК92-309/04.12.2017г. до арх. Влади Калинов – Директор Дирекция „Общински Строителен Контрол“ и до арх. Юлия Дъбова – Началник РО НСК София за предприетите действия от районна администрация район Нови Искър по повод незаконното строителство.
  • На 25.01.2018 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации:На 24.01.2018 г. е извършена проверка от експерти на Басейнова дирекция за „Дунавски район“ ( БДДР) с център гр.Плевен, на р.Вит извън границите на урбанизираната територия на с.Крушовица южно от моста на път с.Крушовица – с.Петърница в присъствието на служител от РУ на Полицията - гр.Долни Дъбник , при което се констатира следното: В момента на  проверката на десният бряг на р.Вит, извън речното течение на реката на около 30 метра от река Вит  се извършваше изземване (товарене) на баластра от депо за наносни отложения. Баластрата е депонирана в изминал период от време. Товаренето на депонираната баластрата се осъществява чрез багер (колесен) марка LIBHERR – собственост на „ТРАНССТРОЙ“ ЕООД гр. Плевен с регистрационен номер ЕН 03978, по данни на г-н Пешко Иванов Драголов представител  на  „ТРАНССТРОЙ“  ЕООД . В момента на проверката се натовари камион марка DAF с регистрационен  номер ЕН1964ВС – собственост на същата фирма. На земният път в близост до мястото на товарене на баластра със съдействие на мл.пл.инспектор Теодор Цветанов Джантов, бе спрян за проверка камион натоварен с баластра, марка DAF с регистрационен  номер ЕН3264ВТ – собственост „ТРАНССТРОЙ“ ЕООД гр. Плевен. Заснети са географски координати в момента на проверката чрез GPS Map 60 „GARMIN” на точка на мястото на товарене на баластрата както следва: N 43º 19' 53,8" и Е 24º 25' 34,1". В речното корито на р.Вит – не се изземваше баластра в момента на проверката. Предписание:1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „ТРАНССТРОЙ“ ЕООД за сведение.На 12.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. При проверката се констатира следното: с писмо вх.№ 6058/19.10.2017 г. на РИОС В - В. Търново сме уведомени за заустване на видимо замърсени с кал и механични примеси отпадъчни води в р.Янтра в района на мост с. Върбица - с. Бряговица. При извършена проверка на площадката на "МАТ 2001" ООД в местността Равнище, с. Върбица е констатирано, че миячно-сортировъчната инсталация (МСИ) на предприятието работи. Промиват се количества речна баластра, иззети в минал период и такива, добити от статични запаси. Отделят се следните фракции - пясък, фракция 0 - 2,5 см и надситов камък до 15 см. 3. Фирмата притежава разрешително № 11130094/16.07.2015 г. за водовземане от р. Янтра с цел "промишлени цели". В момента работи 1 бр. помпа  с Q = 48 л/сек. 4. Отпадъчните води от промивката чрез тръба ф = 0,250 м, постъпват в 3 бр. утаители, след което се заустват в р. Янтра. При мястото на заустване е видим пясъчен нанос  от заустените финни частици. Измерени са координати на МСИ -  N 4310′38,66″ E 2550′23,41″ и на изход тръба в утаителите (на около 100 м преди р. Янтра) - N 4310′36,3″ E 2550′26,01″. Заустването в р. Янтра се осъществява от фирма "МАТ 2001" ООД гр. Лясковец без издадено разрешително от БДДР - Плевен за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Предписания: 1. Да се преустанови заустването на отпадъчни води в р. Янтра от МСИ до издаване на разрешително по ЗВ. Предприети са действия по търсене на административнонаказателна отговорност и издаване на АУАН.
  • На 29.01.2018 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Проверката се извършва във връзка с: подаден сигнал в РИОСВ Русе, препратен по компетентност и регистриран в БД „Дунавски район” - Плевен с вх. № С – 4/ 17.01.2018 год. От направената проверка се констатира следното: През землището на с. Осенец, общ. Разград, обл. Разград преминава речното легло на реките  Селишка (Селищенска) и Садинска. В момента на проверката се констатира че: в участък от речното легло на р. Селишка в урбанизираната територия на село Осенец проводимостта е добра, няма наличие на наносни отложения в речното корито. Заснети са географски координати на място с GPS “GARMIN” OREGON 600 в близост до началото и края на регулацията на село Осенец както следва: начало – N 43°; 33ʹ; 22.10", E 26°; 22ʹ; 55.28" и край - N 43°; 33ʹ; 17.45" , E . 26°; 23ʹ; 37.31ʹʹ. И приблизителна дължина на участъка 1000 метра. Извършен е оглед на участък от река „Садинска” в района на село Осенец, общ. Разград, обл. Разград. При направения текущ оглед на река „Садинска” са заснети приблизителни географски координати на място с GPS “GARMIN” OREGON 600 на участъка с начало - N 43°; 32´; 49.72" E 26°; 22´; 52.31" и край - N 43°; 33´; 34.69"  E 26°; 24´; 22.92ʹʹ с дължина на участъка приблизително 2000 метра. След извършен оглед на участъка се констатира че: 1. Проводимостта на река „Садинска” в населеното място е добра, на места е констатирано наличие на едногодишна храстовидна растителност.
  • На 09.01.2018 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Основни констатации:  Проверката се извършва във връзка с получен сигнал по „зелен телефон“ на 08.01.2017г. за слузести образования по дъното на река р. Янтра при с. Писарево. При извършената проверка на място е извършен оглед на река Янтра в участъка от моста за гр. Долна Оряховица до с. Писарево, при който е констатирано следното:По дъното на реката в изследвания участък се наблюдава силно обрастване с нишковидната колониална бактерия „Sphaerotilus natans“. Тя формира големи петна от слузеста материя, която покрива на 90% от камъните по дъното на реката. Тази бактерия се развива във води, силно натоварени с органична материя и присъствието и е доказателство за замърсявания от битово-фекален характер. При проверката от представител на Регионална лаборатория гр. Велико Търново при ИАОС град София се извърши измерване на показатели в два пункта от обследвания участък на р. Янтра, както следва:• р. Янтра, преди заустване на Лясковско дере – на 200 метра след моста при град Долна Оряховица по течението на реката в 11.30 часа.( рН – 8,67, разтворен кислород – 7,29 mg/dm3, наситеност с кислород – 56,7 %, електропроводимост – 487 µS/cm, температура на водата – 5,2 ˚C,• р. Янтра, при село Писарево (на около 5 км. след заустване на Лясковско дере) в 12.10 часа., рН – 8,68, разтворен кислород – 4,24 mg/dm3, наситеност с кислород – 32,6 %, електропроводимост – 510 µS/cm, температура на водата – 5,4 ˚C, При огледа се установи, че на около 20 м. на левия бряг на р. Янтра след моста за гр. Д.Оряховица, се извършва директно заустване на цялото количество битово-фекални отпадъчни води от канализацията на гр. Д. Оряховица, което създава предпоставки за натоварване на река Янтра след гр. Д.Оряховица с органични замърсители. Изградената канализация на гр. Д.Оряховица не е приета и не е предадена от община Г.Оряховица на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново за експлоатация, която констатация е направена и при извършената съвместна проверка с БДДР на 08.09.2017 г. Този факт „ВиК Йовковци“ ООД посочва като причина, към момента, все още отпадъчните води от гр. Д.Оряховица да не се препомпват за пречистване до РПСОВ – Г.Оряховица, а да се заустват директно в р. Янтра. С писмо до директора на БДДР-Плевен с изх. № С-50/16.10.207 г., РИОСВ-В.Търново изразява своето становище относно необходимостта от преразглеждане на разрешителното за заустване на отпадъчните води от канализационната система на гр. Г.Оряховица, гр. Лясковец и гр. Д.Оряховица като се поставят необходимите условия, гарантиращи пречистването на отпадъчните води от гр. Д.Оряховица в РПСОВ – гр. Г.Оряховица.
  • На 11.01.2018 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Основни констатации:   1. Извърши се проверка на част от старата канализационната система на източната промишлена зона на гр.Севлиево, провеждаща смесен тип води –промишлени ,битови и дъждовни води. Същата не се експлоатира от Ви К и не е включена към новоизградената по проект „Рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, приета от ДПК през 2015 г. Смесеният поток отпадъчни води се отвежда чрез старо съществуващо заустване директно в р. Росица при място с координати N43˚01΄34,5″ и E25˚06΄41″, където е изградена правоъгълна стоманобетонова шахта, в която се зауства канализационна тръба Ф = 500 мм. На по-високо ниво в шахтата е заустена тръба от имота на фирма „Балея“ ЕООД, гр. Севлиево. Темето на тръбата Ф = 500 мм е на около 2,5 м от кота – прилежащ терен. В момента на проверката в р. Росица се заустват отпадъчни води от предприятията в района („Сиби“ ООД, „МГ Аноди Интернешънъл“ АД, бензиностанция, хотел-ресторант и гаражи на фирма „Хелиос“ АД и др.) с дебит около 2 л/сек.    2. Извърши се оглед на площадка на фирма „Балея“ ЕООД, гр. Севлиево, при който се установи, че на същата е изградена разделна канализационна система за битови, промишлени и дъждовни води. Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат чрез PVC тръба Ф = 110 мм в новоизградената канализационна с-ма на източна промишлена зона, за което не е уведомен операторът ВиК „Бяла“ ЕООД гр. Севлиево. Промишлените отпадъчни води се третират в двукамерен утаител. В момента предприятието не извършва дейност и не се генерират промишлени отпадъчни води. Не са налични и дъждовни води от площадката.   При място с координати N 43˚01΄34″ и E 25˚06΄44″ се установи наличие на шахтов кладенец Ф = 1200 мм, изграден от стоманобетонови пръстени, монтирани един върху друг. Водното ниво в кладенеца е на около 4 м от терена. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. Помпеното оборудване е демонтирано.
  • На 22.01.2018 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Основни констатации:  Във връзка с  получен сигнал (С-06/22.01.2018 г.) по „зелен телефон“ на РИОСВ – Велико Търново на 22.01.2018 г.в 11,45 часа за образувани петна от нефтопродукти при моста на сградата на РС ПБЗН гр. Полски Тръмбеш е извършен оглед на река Елийска в участъка от моста в близост до РС ПБЗН гр. Полски Тръмбеш и нагоре срещу течението на реката до трошачно-миячна сортировъчна инсталация. От представител на Регионалната лаборатория гр. Велико Търново при ИАОС, са изследвани на място водни проби по показателите: рН, температура, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост. Взети са проби за лабораторен анализ по показателите ПАВ, нефтопродукти и общоекстрахируеми вещества от пункт: - Река Елийска - моста на сградата на РС ПБЗН гр. Полски Тръмбеш. Координати  N 43o 21′ 50,49″ E 25o 37′ 55,12″, рН -9,08, Температура на водата – 4,6 0С, Разтворен кислород –  6,64 mg/dm3, Наситеност с кислород – 52,2 %, Електропроводимост – 456,4 µs/cm. Резултатите от лабораторните изпитвания  на взетата водна проба за изследване по показателите ПАВ, нефтопродукти и общоекстрахируеми вещества ще бъдат известни при представянето им от Регионална лаборатория към ИАОС, Велико Търново. В обследвания участък на река Елийска от трошачно-миячна сортировъчна инсталация за инертни материали до участък, намиращ се на около 50 метра преди моста, в близост до сградата на РС ПБЗН гр. Полски Тръмбеш се наблюдава чиста от чужди примеси и нефтопродукти вода.  На около 50 метра преди моста срещу течението на реката се установи, че съществува стара  канализационна тръба на „Олива“ АД, гр. Кнежа, инсталация за производство на растителни масла и шрот гр. Полски Тръмбеш, с координати: N 43o 21′ 51,32″ E 25o 37′ 53,89″, от която не се констатира изтичане на отпадъчни води. Около 10 м по-надолу, срещуположно на брега, на който е разположена   сградата на РС ПБЗН и от страната на миячно-сортировъчната инсталация се установи заустване чрез метална тръба, под която се наблюдава ярко жълто петно от разлив на маслени продукти, което се разнася на тънък цветен филм върху повърхността на реката. В момента на огледа от тръбата не се установи изтичане. Около масленото петно се установи наличие на пяна с голям периметър, достигаща почти до бреговете на реката. При огледа на бреговете на река Елийска се установи, че подстъпи за инцидентни разливи няма. На десния бряг на реката, по течението  и се намира  миячно-сортировъчната инсталация, цех за преработка на орехово масло, складови бази и запустели сгради на бивша тухлена фабрика. На левия бряг по течението на река Елийска се намират инсталация за производство на растителни масла и шрот на „Олива“ АД, гр. Кнежа и РС ПБЗН гр. Полски Тръмбеш. За изясняване източника на отпадни води, които могат да се изпускат в р. Елийска чрез установената метална тръба на десния бряг по течението на реката, ще бъде организирана допълнителна проверка съвместно с представители на община Полски Тръмбеш и ВиК „Йовковци“ ООД, клон Полски Тръмбеш.

През месец януари 2018 г. експертите на БДДР- Плевен са извършили общо 84 броя проверки, при които не са констатирани административни нарушения на ЗВ и не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР- Плевен са издадени общо 0 броя наказателни постановления, и са наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 0,00 лв.

            С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР- Плевен са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ). 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец януари 2018 г. контрол, от БДДР- Плевен са дадени 76 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 22,89% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“- Плевен контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР- Плевен планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР- Плевен превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

В БДДР - Плевен е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „Зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР- Плевен.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец януари 2018 г.

Басейнова дирекция

Общ брой  извършени проверки

Брой  извършени проверки по разрешителни

Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.)

Брой дадени предписания

Общ брой съставени АУАН

Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания

Брой издадени наказателни постановления

Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.)

Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.)

Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане

Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.)

Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.)

Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.)

БДДР

83

60

23

76

2

0

0

0,00

0,00

0

0,00

659,79

705 613,34

Отговорни експерти за изготвената информация:

1. инж. Румен Зарев - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: r.zarev@bddr.org;

2. Ирина Георгиева – Младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”


Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)