сряда, 1 август 2018 г.

Компенсации за гори в Натура 2000

Мярка (12.2 ОПРСР) „Компенсации за гори в Натура 2000"

12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000
Обосновка на под-мярката:
Обхватът на тази под-мярка ще включва всички горски територии, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.
 
Вид на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар гора. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО)1305/2013.
 
Връзка с друго законодателство:
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното събрание през август 2002г. с последни изменения от 26.07.2013 г.
 
Бенефициенти:
Допустими за подпомагане по тази под-мярка са физически или юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски площи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.
 
Допустимите разходи:
• Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за горски дейности, разписани в заповедите за обявяване/ плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
• Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
• Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/ планове за управление на защитените зони се изчисляват индивидуално за всяка зона.
Условия за допустимост
• Горските територии трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000;
• Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие.
 
Критерии за подбор:
Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
 
Интензитет на помощта:
Подпомагането по тази под-мярка ще бъде в рамките на:
– максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години
– максимум 200 € на хектар на година.
Бюджетът на тази под-мярка е в размер на левовата равностойност на 1 500 000 евро.
Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85 %.

Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление

Бенефициери

Земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Допустими дейности

·         Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Условия за избор

·         Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на речен басейн с план за управление, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.

·         Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК.

·         Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България, одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Допустими разходи

·         Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в плановете за управление на речните басейни.

·         Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.

·         Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в плановете за управление на речните басейни, се изчисляват индивидуално за всеки речен басейн.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

·         Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал – пръв одобрен).

Интензитет на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1305/2013.

Суми и размер на помощта

Максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години.

Максимум 200 € на хектар на година.

Минимум 50 € на хектар на година.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 9 000 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.

 

Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти

Бенефициери

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии

Общини собственици/управляващи горски територии

Юридически лица, управляващи държавни горски територии

Юридически лица, наематели на горски територии

Сдружения на горепосочените

Условия за допустимост на бенефициерите

·         Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват.

·         Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

- физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии – 0,5 ха;

- общини собственици/управляващи горски територии – 1.0 ха;

- юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1,0 ха;

- сдружения на горепосочените – 1,0 ха.

·         При изключване на част от горската територия от дърводобив тези територии се оставят без човешка намеса и се опазват в естествения им вид (дървета над 60 години за високостеблените и над 30 години за издънковите гори), а пълнотата на насаждението трябва да бъде не по-малко от 0,7.

·         При изключване от ползване на стари гори, възръста на гората по таксационни описания трябва да е над 80 г. за високостъблените и над 50 г. за издънковите гори.

·         Територията на изключената от дърводобив горска територия се обозначава на терен и на карта.

·         При поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове се оставят неотсечени минимум 10 бр./ха от тези дървесни видове с минимален диаметър от 10 см на гръдна височина и часта в склопа на насаждението.

·         За всички дейности дърветата, които се запазват, се означават на терен (може и с шаблона с кълвача) и се свалят координатите им и се записват в регистър (имот, координати, дървесен вид, диаметър, стоящо/лежащо и др.). Вместо координати, при липса на GPS, може да описват местоположението на дърветата в скиците на насажденията.

Допустими дейности

·         Поемане на ангажименти за срок от пет години, свързани с горската екология, които надхвърлят съответните задължителни изисквания.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими разходи

Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите ангажименти.

Плащанията за ангажименти, свързани с горска екология и борбата с климатичните изменения, включват една или комбинация от следните дейности:

·         маркиране и запазване на най-малко 5 бр. живи и важни за биоразнообразието дървета на хектар с диаметър над 30 см (приоритетно дървета с хралупи и гнезда),  които не се отсичат при извеждане на отгледни и възобновителни сечи в насаждението;

·         оставяне на защитни/буферни ивици гори с ширина не по-малко от 20 м на отстояние до 100 м около постоянните водни течения, мерено от края на речното корито, в които да няма стопанско ползване;

·         оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) дървета с диаметър над 24 см (на гръдна височина при стоящи дървета и на дебелия край при лежащи дървета)  и мин. дължина от 3 м;

·         изключване на част от горската територия от дърводобив – най-малко 10% от площта на имота , а когато в 1 имот има повече от един горскостопански подотдел – от площта на подотдела, като съответната площ се обозначава на карта и на терен, или

·         изключване от ползване на стари гори в имоти или подотдели с площ под 2 ха, или на минимум 10% от площта на горите в имоти или подотдели с площ над 2 ха;

·         поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.);

·         забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25%;

·         запазване на дървостоя (т.е. неотсичане) на територия в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и черен щъркел – компенсиране загубата на доход от неотсечената дървесина;

·         премахване на неместни видове (механично) в защитени гори;

·         замяна на иглолистни култури с местни широколистни видове.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Всички заявления ще бъдат проверявани дали отговорят на условията за допустимост. Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за оценка:

·         големината на площта, за която са поемат агроекологични ангажименти, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;

·         брой на екологичните ангажименти, които ще се прилагат върху една и съща площ, като приоритет ще се дава на по-високия брой.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

По тази под-мярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 37 250 000 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.

 

Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси

Бенефициери

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии

Общини собственици/управляващи горски територии

Юридически лица, управляващи държавни горски територии

Юридически лица, наематели на горски територии

Сдружения на горепосочените

Условия за допустимост на бенефициерите

Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват.

Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

·          физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии – 0,5 ха;

·          общини собственици/управляващи горски територии – 1,0 ха;

·          юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1,0 ха;

·          сдружения на горепосочените – 1,0 ха.

По настоящата подмярка не се предоставя подпомагане за дейности, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Допустими дейности

·         Допустими са дейности по опазване на горските генетични ресурси.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително.

Допустими разходи

В семепроизводствени насаждения и градини:

·         предотвратяване на участието в семепроизводствените насаждения и градини на видове, различни от съхранените;

·         прибиране на реколтата от семена или фиданки;

·         лесовъдни дейности, предвидени в горскостопанския план или програма.

Използване на подходящи семена/фиданки със сертифициран/доказан произход за създаване на производствени градини за опазване и развъждане на редки дървесни видове и храсти като бряст или устойчиви сортове ясенови насаждения лъжник (странджански дъб), планински явор и горскоплодни видове за производството на семена и събирането им.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително.

Критерии за оценка

Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за оценка:

·         големината на площта, с която се поемат ангажименти за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;

·         брой на дейностите за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, които ще прилагат от един бенефициер, като приоритет ще се дава на по-високия брой.

Интензитет на помощта

Същият ще бъде определен допълнително.

Суми и размер на помощта

По тази подмярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.

 

 

 

НАРЕДБА No 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 12

"Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(2) Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в

защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообрази

е (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в "Държавен вестник" заповеди за обявяването им, в срок не по - късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.

(3) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предоставя на Държавен фонд

"Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), в срок до 1 февруари всяка година

географски цифрови данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по ал. 2.

(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са земеделски парцели, които попадат изцяло

във физически блок, пресичащ се със защитена зона от Натура 2000 с площ не по

малко от 100 кв. м.

(5) Земеделските стопани се подпомагат по наредбата за постигане на следната цел:

осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното

състоя ние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Чл. 2

. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно

плащане на хектар при спазване на изискванията на:

1. Регламент (ЕС) No 1305/ 2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17

декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) No 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);

2. Регламент (ЕС) No 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17

декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски

стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за

отмяна на Регламент (ЕО) No 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) No 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) No 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);

3. Регламент (ЕС) No 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета

от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата

селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) No 352/78, (ЕО) No 165/94,

(ЕО) No 2799/98, (ЕО) No 814/2000, (ЕО) No 1290/2005 и (ЕО) No 485/2008 на Съвета

(Регламент (ЕС) No 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).

(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово

управление, публичност и прозрачност.

 

Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)