вторник, 22 ноември 2016 г.

Мнозинство


Мнозинство при гласуване на законите и решенията в Народното събрание или при гласуване в друг колективен орган, което се образува от гласовете на повече от половината (половината плюс един) от гласувалите или от членовете на колективния орган. Поначало абсолютното мнозинство се изчислява върху броя на присъстващите (при наличие на кворум), но в някои случаи се изхожда от общия брой на лицата, формиращи органа. Такъв е например случаят, когато Народното събрание гласува повторно закон, върнат му от президента за ново обсъждане.
Но щом гласуването е задължително, това означава че абсолютно мнозинство се формира на база всички имащи право на глас, а не на база упражнилите го. Това показва и системното тълкуване на значението на двата въпроса от референдума и обичайното тълкуване на този термин в правото (напр. в търговските длужества и техните устави)

петък, 18 ноември 2016 г.

Подготовка за "Никулден". Крайпътен обект за продажба на риба. Нямаше ток и гърмяха по цял ден генератори. Сега ще са резерв. ЕРП-то пак с хиляди условия. Вече захранен с Автономна фотоволтаична система 2,4кВата/200Ач на 24V/6 бр панели 250 Wp. Клиента плати във вторник и в четвъртък имаше ток + ревизия на инсталацията на фургона, 3 бр диодни (LED) прожектори, нови ключове и фасунги и една кабелна линия над канала. Монтаж от 10ч 10мин. до 15 ч 38мин. OLL IN OANE Клиента поиска панелите на земята. Аз имах намерение да са на покрива и да си ходи с фургона където поиска, но нещо този път не се разбрахме. Той мислел, че не може да се направи. Стойност на инвестицията: Включено всичко до пуск от изпълнителя- Транспортни разходи и командировъчни, превоз на оборудването, конструкция, система комплект, кабели и проводници, заземяване, монтаж и обучение.... 6 462, 06 БГ ЛЕВА Транспортни и монтажни разходи и с-ст на ел. материали са променлива. Това е възможно най високата цена за такава система.

Още малко инфо тук - http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=3071

В този блог има и малко остаряло, но полезно инфо за СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ за ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ и ТОПЛА ВОД http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=1690

петък, 11 ноември 2016 г.

резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъченияМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И
ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
Д О К Л А Д

с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения
през 2014 година     Въведение в електромагнитните полета

Електрическите и магнитни полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. През 20-ти век ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното място.

           Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни полета с различна сила. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности, главно употребата на електричество.

            Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, са със специфична честота, варираща от високи радиочестоти – като тези, използвани от мобилните телефони, през средни честоти – като тези, генерирани от компютърните екрани до изключително ниски честоти – като тези, генерирани от електрическите проводници.
           Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz.
          
            Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

           БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ И РАДИОПРЕДАВАТЕЛНИТЕ КУЛИ са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.
Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект.
Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина с потенциален ефект върху здравето.
  
Съгласно действащото законодателство в Република България нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и като такива подлежат на държавен здравен контрол.
Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници на нейонизиращи лъчения.

НОРМАТИВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ
Ø  Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти.
Ø  Закон за устройството на територията (изм. ДВ бр. 99 от 14 декември 2012 г.)
Ø  Наредба №21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения.
Ø  Наредба №5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина на определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
      Закон за здравето
Чл. 23. (1) Националните центрове по проблемите на обществено здраве осъществяват дейности по:
Ø  Оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;
Ø  Защита на лицата от действието на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Разград са регистрирани 82 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е:
                                                                                                    Таблица №1                                      
Регистрирани обекти в РЗИ – Разград, източници на нейонизиращи  лъчения
Общини
Брой станции на мобилни оператори
Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика
„Мобилтел” ЕАД
„БТК”    ЕАД
„Космо България Мобайл” ЕАД
„Нуртс Диджитълс” ЕАД
Разград
35
9
16
8
2
Исперих
11
2
4
5
-
Кубрат
10
1
6
3
-
Лозница
10
2
4
4
-
Завет
8
2
3
3
-
Самуил
3
-
2
1
-
Цар Калоян
5
1
2
2
-
Област Разград
82
17
37
26
2ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА:
Ø  Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти ( обн., ДВ, бр. 35 от 1991г. );
Ø  Оценка на здравния риск за населението.

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ:
Според указание на МЗ през 2014 г. обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно - защитната зона и 10% от всички обекти източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.
             В област Разград антените на мобилните оператори са разположени както следва:
Ø  26 – в райони с голяма концентрация на население;
Ø  7 – в райони с малка концентрация на население;
Ø  49 – извън населени места.
 
 ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ:
През 2014 г. бе планиран и осъществен контрол на 7 базови станции на мобилни оператори, от които 3 разположени  в близост до детски и учебни заведения и 4 базови станции в околна среда.

1.           Базова станция за мобилна комуникация, разположена на покрива  на жилищен блок ул. „Бели лом” №32, гр. Разград, на  h ≈ 28m;
2.           Базова станция за мобилна комуникация, разположена на покрива  на жилищен блок ул. „Грънчарска” №7, гр. Разград, на  h ≈ 30m;
3.           Базова станция за мобилна комуникация, разположена на покрива  на жилищен блок №5, ж.к. „Орел” гр. Разград, на  h28m;
4.           Базова станция за мобилна комуникация, разположена на покрива  на жилищен блок ул. „Любен Каравелов”  №13, гр. Разград, на  h27m;
5.           Базова станция за мобилна комуникация, разположена на покрива на Читалище, ул. „Дружба” №21, гр. Лозница, на h22m;
6.           Базова станция за мобилна комуникация, разположена на покрива на жилищен блок ул. „Васил Априлов” №6, вх.А, гр. Исперих, на h18m;
7.           Базови станции за мобилна комуникация, разположени на метална кула на ул. „Цар Освободител” №13, гр. Кубрат, на h22m;


МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ:
През месец юни 2014 г. екип от РЗИ – Русе извърши измерване на стойностите на плътност на мощност  S (μW/cm²) съгласно „ Методика за измерване и оценка на ЕМП в населени околности на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, том ІV, както и за спазване изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба №9/1991 г. на МЗ и МОСВ, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии. Пределно допустимото ниво (ПДН) за параметъра S, съгласно Наредба  №9/1991 г. е Sпдн = 10μWm². Преди извършване на измерване на плътността на мощност, чрез пресмятане се определя максималната големина (Rmax) на хигиенно - защитната зона (ХЗЗ) в околността на изследваната антена.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА:
Използван е преносим уред за измерване на ЕМП – WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPT GSM-DCS-UMTS, идент.№13WP010304
Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.РЕЗУЛТАТИ:

Ø  Стойности на ЕМП в детски и учебни заведения:
Таблица №2

Място на измерване
Брой измервания
Минимално измерена плътност на мощност
S  [µW/cm2]
Максимално измерена плътност на мощност
S  [µW/cm2         
Пределно допустимо ниво
S  [µW/cm2         
1.
ЦДГ №4 «Митко Палаузов» - гр. Разград, ул. «Дунав» №30
3
0,01
0,08
10
2.
ЦДГ №12 «Зорница» - гр. Разград, ул. «Марица» №33
3
0,00
0,04
10
3.
НУ «Васил Левски» – гр. Лозница, ул. «Дружба» №15
3
0,01
0,50
10
В таблицата са представени данните от измерванията на ЕМП в сградите и прилежащите терени на две детски градини и едно учебно заведение, обхванати с мониторинг през 2014 г. Шест броя от измерванията са в сградите, а 3 броя в прилежащите райони.
Измерванията са извършени на 80  и 110 m разстояние от излъчвателя в групите на  детски градини и на 100 m, разстояние от излъчвателя в класните стаи на учебното заведение. За детските градини са констатирани максимално измерена стойност 0,08 µW/cm2 и минимална 0,00 µW/cm2. За учебното заведение е констатирана максимално измерена стойност 0,50 µW/cm2 и минимална 0,01 µW/cm2. Две измервания са направени в дворното пространство на детските градини от разстояние 90 и 100 m. от излъчвателя на ЕМП. При тях е измерена най-висока стойност 0,08 µW/cm2 ( на разстояние 100 m) и най-ниска – 0,01 µW/cm2. ( на разстояние 90 m)
Едно измерване е направено в дворното пространство на учебното заведение от разстояние 100 m от излъчвателя на ЕМП. Там е измерена най-висока стойност 0,50 µW/cm2    и най-ниска – 0,03 µW/cm2.                                                                                       
При пределно допустимо ниво от 10 µW/cm2   (микроват на квадратен сантиметър) няма установени превишения при нито едно от извършените измервания. Най- ниските минимални стойности са 0,00  µW/cm2 , а максимално регистрираните са 0,50 µW/cm2 .
               Ø  Стойности на ЕМП измерени в околна среда

Таблица №3

Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване
Брой измервания
Минимално измерена плътност на мощност
S  [µW/cm2]
Максимално измерена плътност на мощност
S  [µW/cm2         
Пределно допустимо ниво
S  [µW/cm2         
1.
L = 50m
4
0,01
0,16
10
2.
L = 100m
4
0,01
0,14
10
3.
L = 150m
4
0,00
0,19
10
4.
L = 200m
4
0,01
0,22
10
5.
L = 300m
3
0,01
0,23
10

В таблицата са представени данните от измерванията в околната среда в райони с голяма концентрация на населението от различни разстояния до излъчвателя на ЕМП.
По четири броя са измерванията на разстояние 50 m, 100 m, 150 m и 200 m от излъчвателя. Три са  измерванията на разстояние 300 m от излъчвателя.
Няма установено превишение при нито едно от извършените измервания на пределно допустимото ниво от 10 µW/cm2 (микроват на квадратен сантиметър).
Най-ниската измерена стойност е на разстояние 150 m от източника, а най-високата – на разстояние 300 m от източника – 0,23 µW/cm2.
При извършените 4 бр. измервания на 50 m разстояние от излъчвателя на ЕМП е установена маскимална стойност 0,16 µW/cm2 и минимална - 0,01 µW/cm2.
На 100 m от излъчвателя са направени 4 измервания, при които стойностите са: максимална – 0,14 µW/cm2 и минимална 0,01 µW/cm2. На 150m са направени 4 измервания  – маскимална – 0,19 µW/cm2 и минимална – 0,00 µW/cm2. На 200m са направени 4 измервания – максимална – 0,22 µW/cm2 и минимална – 0,01 µW/cm2. Измерените стойности на 300 m от излъчвателя са три, с максимална стойност 0,23 µW/cm2 и минимална 0,01 µW/cm2.
Измерените стойности на различните разстояния от излъчвателя на ЕМП са в хигиенно допустимите норми, съгласно Наредба №9/1991 г. и не представляват риск за здравето на обитателите в близките сгради.


                                                                                                     Графика №1


                                                                                                       

                                                                                               Графика №2


                                                                                                           Графика №3
      На графики 1,2 и 3 са представени данните от проведените измервания.

ИЗВОДИ

Ø  От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Разград се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми;
Ø  Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях;
Ø  В РЗИ – Разград до м. ноември 2014 г. не са постъпвали жалби и сигнали от граждани.Съгласувал:
д-р Ася Генева- ДД ОЗ


Изготвил:
Румен Петров - мл. експерт в отдел ПБПЗ


Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)