петък, 11 май 2012 г.

Държавна комисия по сигурността на информацията

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 на МС от 15.11.2002 г. за създаване на Държавна комисия по сигурността на информацията и за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб

Обн., ДВ, бр. 110 от 22.11.2002 г., в сила от 22.11.2002 г., попр., бр. 2 от 7.01.2003 г.; (*) изм. с Определение № 11111 от 18.12.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 2 от 7.01.2003 г., в сила от 7.01.2003 г.; изм. с Решение № 974 от 5.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 15 от 14.02.2003 г., в сила от 14.02.2003 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (В сила от 8.11.2002 г.) Създава Държавна комисия по сигурността на информацията като колегиален държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация.

Чл. 2. (* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г.) (1) Определя ликвидационна комисия за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб в състав съгласно приложението.

(2) При необходимост председателят на ликвидационната комисия по ал. 1 може да привлича и външни експерти, както и да създава подгрупи за решаване на отделни конкретни въпроси от компетентността на комисията.

Чл. 3. (Попр. - ДВ, бр. 2 от 2003 г.)Ликвидационната комисия по чл. 2, ал. 1 в 30-дневен срок:

1. да изготви начален и краен ликвидационен баланс на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и да го представи на Държавната комисия по сигурността на информацията;

2. да изготви протокол-описи за предаване на дълготрайните материални активи на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и за приемането им от Държавната комисия по сигурността на информацията;

3. (* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г., изм. с Решение № 974 на ВАС на РБ, бр. 15 от 2003 г.) да организира предаването на Държавната комисия по сигурността на информацията на предоставените безвъзмездно за управление имоти и движими вещи;

4. да извърши и другите необходими действия, свързани с ликвидацията.

Чл. 4. Разходите по ликвидацията, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на утвърдените разходи по бюджета за 2002 г. на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.

Чл. 5. Трудовите правоотношения с лицата от администрацията на закритата Комисия за разкриване на документите и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 6. (* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г., отм., Решение № 974 на ВАС на РБ, бр. 15 от 2003 г.).

(2) След съставянето на крайния ликвидационен баланс неусвоените кредити по бюджета за 2002 г. на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб се прехвърлят от министъра на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията да внесе в Министерския съвет проект на устройствен правилник на администрацията на комисията.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 106 от Конституцията на Република България, чл. 4 и § 6 и 37 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 1, който влиза в сила от 8 ноември 2002 г.

 

(*) ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11111 на Върховния административен съд от 18 декември 2002 г. по административно дело № 11111 от 2002 г.

(ДВ, бр. 2 от 2003 г.)

....... на основание чл. 15, ал. 1 от ЗВАС Върховният административен съд, петчленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:

Спира изпълнението на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3, т. 3 и чл. 6 от Постановление № 262 на Министерския съвет от 15.ХI.2002 г. за създаване на Държавна комисия по сигурността на информацията и за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (ДВ, бр. 110 от 2002 г., в сила от 22.ХI.2002 г.).

                       Приложение към чл. 2, ал. 1 чл. 2, ал. 1 
(* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г.)
Състав на ликвидационната комисия:

Председател:

НАХИТ ЗИЯ

заместник-министър на финансите

Членове:

БОЙКО КОЦЕВ

заместник-министър на вътрешните работи

ИВАН ЧОБАНОВ

директор на Национална служба "Сигурност"

НАДЕЖДА ГЕНОВА

директор на дирекция "Финанси и дейности по отбраната и сигурността" на Министерството на финансите

АТАНАС АТАНАСОВ

председател на Главното управление на архивите при Министерския съвет

ВЕСЕЛИН УЗУНОВ

началник на сектор в служба "Военна информация" на Министерството на отбраната

АНАТОЛИЙ ЧИПЕВ

началник на сектор в служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" на Министерството на отбраната

Секретар:

ИВАН ДЖИГОВСКИ

началник на отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка" в Министерството на икономиката

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) деца (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)