петък, 21 юли 2017 г.

КЛАУЗИ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

По тези Общи условия "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, наричано по-нататък
Застраховател, застрахова срещу платена застрахователна премия движими и недвижи-ми имущества на български и чуждестранни физически лица, наричани по-нататък Застра-хован. Застраховката има действие на територията на Република България /освен ако не
е договорено друго/ и е валидна само за имущества, намиращи се на посочения в полица-та адрес, които са предназначени за жилище, ателие, гараж, склад и други подобни и за упо-треба в частния живот на Застрахования, членовете на неговото семейство и домакин-ство. С изричното съгласие на Застрахователя застраховката може да покрива българ-ски интереси в чужбина.
Застрахован по застрахователния договор може да бъде собственик, титуляр на вещ-но право на ползване или лице, което на валидно правно основание владее или държи (стопа-нисва) имущество, обект на застраховката, и което може да претърпи вреди при настъ-пване на застрахователно събитие.
Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице, което следва да бъде из-рично посочено в застрахователната полица или в добавък към нея.
II. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
1.По тези Общи условия се застраховат:
1.1. Недвижимо имущество:
- жилищни, вилни и стопански /вкл. от специфичен тип – оранжерии, гъбарници и сгради
за отглеждане на птици и животни и др. подобни/ масивни, полумасивни и паянтови сгра-ди, стопански съоръжения /кладенци, чешми, ВиК инсталации и др./, както и незавършено
строителство.
Към сградите се причисляват:
- вградените в тях инсталации /електрически, газови, водопроводни, отоплителни, по-жарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други/,
представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства;
- трайно монтираните подови настилки;
- вратите и прозорците;
- трайно монтираните осветителни тела.
1.2. Движимо имущество:
1.2.1. Обзавеждане: мебели и обзавеждане, салонни и стенни украшения, часовници и огле-дала, книги, мокети, килими, настилки, завивки, дюшеци, пердета, завеси; сервизи и готвар-ски принадлежности; машини, оборудване, инструменти; складирана продукция и стоки за
потребление; материали, суровини и витринни шкафове.
1.2.2. Битова техника, електроника и друго техническо оборудване – аудио и визуална
техника; ЕИТ, компютри и периферни устройства към тях; отоплителна техника и уреди;
съобщителна техника; фотоапарати, снимачна и копирна техника, хладилна техника и до-машни електроуреди; друга електроника и ел. обзавеждане.
1.2.3. Лични вещи: дрехи, обувки, бельо, платове, прежди, принадлежности, ловен, риболо-вен и друг спортен инвентар.
1.2.4. Хранителни продукти и напитки.
1.2.5. Други групи имущества, посочени в полицата.
1.3. Имущества от особен вид: към тази група се отнасят имущества, които по пред-назначение, съхранение или начин на употреба и експлоатация се отличават със специфич-ни особености и не могат да се включват в една от другите позиции.
1.4. Чуждо недвижимо и движимо имущество се застрахова, ако се владее или
ползва от Застраховащия на законно основание, като се изготви опис с изчерпателни
индивидуализиращи признаци и застрахователна сума за всяка вещ Преди сключване на
застрахователната полица, Застраховащият е длъжен писмено да обяви собственика на
застрахованото чуждо имущество, и основанието на което Застраховащият го ползва
или владее. В тези случаи договорът за застраховане на чуждо имущество е действителен,
ако е налице изрично одобрение от собственика на застрахованото имущество. Ако
премията е редовно платена, одобрението на застрахователния договор има сила и когато
е направено след настъпването на застрахователното събитие.
2.По тези Общи условия не се застраховат:
- всякакъв вид документи, актове, ръкописи, картотеки, чертежи, магнитни ленти, дис-кове, парични знаци, ценни книжа, чекове, бонове, облигации, акции, временни удостовере-ния, поименни удостоверения, сертификати от всякакъв вид, лотарийни билети, билети
за ползване на всякакви транспортни средства, карти за транспорт, пътнически чекове,
фотоснимки, единични пощенски марки и филателни колекции, нумизматични и други колек-ции, произведения на изкуството, в т.ч. стенописи, стъклописи, благородни метали и на-кити и изделия и предмети от тях, скъпоценни камъни и перли, стайни и декоративни рас-тения, имущества с висока художествена и антикварна стойност, вкл. музикални инстру-менти, ценни кожи, ръчни и джобни часовници, външни телевизионни антени, включително
сателитни такива и принадлежности към тях, сухопътни превозни средства с ДК№ и при-качените към тях ремаркета, релсови превозни средства, плавателни и въздухоплавателни
съдове, заедно с принадлежностите им, огради, подпорни зидове и стени, кладенци, беседки,
ВиК мрежи, електро- и телекомуникационни инсталации извън сградите, настилки, трото-ари и др. подобни, далекопроводи, мостове, пристанища, кейове, понтони, стоянки за яхти,
бентове, канали и язовирни стени, земя, селскостопански култури, трайни насаждения, жи-вотни, риби, птици и кошери с пчели, товари по време на превоз.
3.При предварителна договореност и срещу заплащане на допълнителна премия посо-чените в предходната т.2.1. от тези Общи условия имущества могат да се застраховат
при специални условия.
III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
4.По тези Общи условия Застрахователят осигурява застрахователно покритие на
вреди, в резултат от настъпване на застрахователни събития по рискове, конкретно уго-ворени от страните в застрахователния договор, когато вредите се изразяват в пълно
или частично увреждане на застраховано имущество и/или необходими /целесъобразни/ раз-носки по смисъла на Клауза Р и/или гражданска отговорност към трети лица по смисъла
на Клауза О. Застраховката обезщетява прякото увреждане на имуществото от застра-хователно събитие, явяващо се проявление на покрити от Застрахователя рискове, групи-рани по клаузи, както следва:
КЛАУЗА "А" – Основно покритие: пожар и последиците от неговото гасене, включител-но пожар, пряко причинен от късо съединение; мълния /гръм/; експлозия, включително и от
бойлери и/или газови бутилки и/или инсталации; имплозия; удар /сблъскване/ или падане на
пилотирано летателно тяло, негови части или товар, падащи от него.
КЛАУЗА "Б" – Допълнително покритие: буря /ураган, вихрушка и смерч/, включително па-дащи дървета, клони и части от тях, вследствие на природни бедствия; градушка, проли-вен дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натруп-ване на сняг или лед; измръзване /замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пла-стове; увреждане от действието на подпочвени води и действието на морски вълни; из-мокряне от забравени кранове и чешми или в резултат на авария на водопроводни, топло-фикационни, канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни /пожа-рогасителни/ или друг вид инсталации и/или тръби, като отговорността на Застрахо-вателя не включва ремонт или подмяна на самите инсталации; увреждане или унищожа-ване вследствие на удар от пътно-превозно средство или от животно неприлежащо или
не под контрола на Застрахования; транспортиране на застраховани имущества за смя-на на адреса им.
КЛАУЗА "В" – Специално покритие:
В1– кражба чрез взлом, включително щети, нанесени от извършителите при взломно
проникване или нанесени при опит за кражба чрез взлом (вкл. увреждане на прегради, врати
и заключващи средства), в размер до 10% (десет процента) от общата застрахователна
сума на застрахованите движими имущества, но не повече от 1 000.00 лв. (хиляда лева);
В2 – грабеж;
В3– злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, вкл. злоумишлен пожар /палеж/ и
злоумишлено използване на взривни устройства и/или материали /експлозия/.
В4– чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и повредена дограма, причи-нени от злоумишлени действия на трети лица;
В5– късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвика-ни вследствие проявление на риска "мълния/гръм" от Клауза "А", покрит по условията на за-страхователния договор, като отговорността на Застрахователя не включва ремонт или
подмяна на самите инсталации;
В6 – индукция от електрически ток в преносната мрежа, токов удар от свръхнапрежение,
непряко попадение на мълния.
КЛАУЗА "З" – Земетресение.
КЛАУЗА "Р" – Необходими целесъобразни разходи:
Необходими целесъобразни разходи са извършените от застрахования разходи за огра-ничаване или намаляване на размера на щетите върху застраховано имущество в резул-тат на настъпило застрахователно събитие, покрито по Клауза "А", Клауза "Б" и Клауза "З"
при лимити конкретно посочени в тези Общи условия, освен ако в застрахователния дого-вор не е посочен различен лимит, изразяващи се в:
- разноските за разчистване и транспортиране на остатъците на унищожено имуще-ство, с лимит до 20% (двадесет процента) от общата сума на застрахованите имуще-ства;
- разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество, но за
не повече от 3 (три) месеца от настъпване на застрахователното събитие и с лимит до
2 000.00 (две хиляди) лева;
- разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти с лимит до 2% (два процента)
от общата сума на застрахованите имущества;
- хотелски разходи (нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо вследствие за-страхователно събитие, при условие че Застрахованият вземе всички необходими мерки
за срочно отстраняване на последиците от събитието; покритието за хотелски разходи
не включва разходи за закуска, телефон, минибар и други допълнителни услуги и е за период
до 30 (тридесет) дни от настъпване на застрахователното събитие и за не повече от 1,5
%о (едно и половина на хиляда) от общата застрахователна сума на ден.
КЛАУЗА "О" – Гражданска отговорност към трети лицаза щети, причинени от застра-хованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск. Лимитът
на обезщетение по настоящата клауза е до 10% (десет процента) от общата сума на за-страхованите имущества, освен ако в застрахователния договор не е посочен различен
лимит.
Общата сума на обезщетението за унищожено и/или увредено имущество, необходими-те /целесъобразни/ разноски по Клауза "Р" и/или Гражданската отговорност към трети лица
за щети, причинени от застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахо-вателния договор риск по Клауза "О" не може да надвишава застрахователната сума по за-страхователния договор.
5.По договореност Застрахователят може да предостави допълнително застрахова-телно покритие по специалните условия и клаузи, които се записват в предложението за
застраховане и в полицата или в приложение към нея.
6.Застраховката може да се сключи по избор на застрахования за следните по-крития:
6.1. Основно покритие - Клауза "А";
6.2. Разширено покритие – основно покритие /Клауза "А"/, съчетано с една или повече от
рисковите Клаузи "Б" и/или от "В1" до "В5" и/или Клауза "З", Клауза "Р", Клауза "О" и/или клау-зи съгласно т. 5 от тези Общи условия.
IV. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ:
7.Застрахователят се освобождава от задължението да изплати обезщетение на За-страхования при настъпване на загуби, щети и/или необходими разходи на застраховано
имущество пряко или непряко причинени от:
7.1. война; инвазия; враждебни или военни действия (независимо дали е обявена война или
не) на чужда армия (вражески сили); военен преврат; военно положение; военни учения или
други действия, имащи военен характер; военна или узурпираща сила; терористичен акт,
граждански размирици или вълнения – стачка, локаут, бунт, преврати, метежи, вътреш-ни смутове и размирици, въстания, гражданска война, революция, саботаж или всяко дру-го действие на лице, група лица или организация, насочено пряко или косвено срещу законна-та власт. Не се покриват загуби, щети и/или необходими разноски на застраховано имуще-ство пряко или непряко причинени от лица или групи от лица, действащи от името на или свързани с организации, чиято цел е да свалят от власт или да въздействат на което и да
е правителство чрез терористични или насилствени действия;
7.2. конфискация, реквизиция, национализация, принудително отчуждаване на имущество
или други подобни мерки, които е предприела или се е опитала да предприеме законната
власт или организация или други лица, независимо дали действията им са законосъобразни,
влизане в сила на нормативен акт и/или императивно разпореждане на овластен орган на
държавна или местна власт, глоби, имуществени санкции;
7.3. конфискация, постановена като наказание с влязла в сила присъда за извършено
престъпление от Наказателния кодекс;
7.4. атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти и последствия-та от тях, йонизираща радиация, нарушаване на установените мерки и изисквания за ядре-на безопасност, довели да нарушаване на условията и лимитите за радиоактивно въздей-ствие върху околната среда, съгласно действащите български и международни норми и
стандарти; щети, произтичащи от хранилища за радиоактивни отпадъци;
7.5. преки или непреки промени или последици на физическите, химичните или биологич-ните свойства на водите, включително и подпочвените, на почвата или въздуха и свърза-ните с тях последици;
7.6. нарушени строително-технически норми и изисквания, строителен недостатък, не-доброкачествен ремонт или монтаж и/или неотстранени повреди от по-рано настъпили
събития; щети, причинени пряко или косвено от експериментални и/или несертифицирани/
неодобрени по съответния ред уреди, приспособления и/или технологии;
7.7. поставяне на избухливи, запалителни и др. опасни вещества или открити източни-ци на огън в близост до застрахованите имущества;
7.8. изхвърляне в атмосферата на прахообразни и газообразни вещества от различни
видове производства или при падането на земни и скални маси вследствие експлозии, извъ-ршени по законно нареждане на властите;
7.9. срутване, пропадане или свличане на земни и скални маси в резултат на човешка
дейност, изкопни и/или строително-ремонтни работи, и/или свлачищни процеси в резултат
на човешка дейност;
7.10. падане на снежни лавини;
7.11. кражба и/или грабеж по време на пожар, наводнение, корабокрушение, ката-строфа,
война или друго обществено бедствие;
7.12. замърсяване или заразяване с твърди, прахообразни, течни и/или газообраз-ни съставки и свързаните с това разходи за възстановяване на околната среда – земя,
въздух, вода - и премахването от околната среда и от имуществата на веществата, при-чинили замърсяването или заразяването.
8.Застраховката също така не покрива:
8.1. щети, причинени от събитие, което не е покрит риск, съгласно конкретния застра-хователен договор;
8.2. щети причинени от събитие, което взето само по себе си е покрит риск съгласно
конкретния застрахователен договор, но се намира в причинно-следствена връзка с друго
предхождащо го събитие, което не е покрит риск, съгласно сключения застрахователен до-говор, ако рискът от настъпване на предхождащото събитие е можел да бъде покрит от
застрахователния договор, но това не е било договорено между страните.
8.3. преки щети, дължащи се на собствен недостатък на погиналото или увреденото
имущество (вкл. производствен или скрит дефект), постепенно увреждане вследствие
обичайна употреба (амортизация, овехтяване, износване, нащърбване, ръжда, корозия на
имущество или негови части, щети от микроорганизми, гъбични образувания, мухъл, пле-сени, загниване, влага, птици, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разруша-ване, изпаряване, ферментация, загуба на тегло, свиване, промяна на аромат, промяна на
цвета, консистенция, гланц, щети от светлинно въздействие и естествени фири), щети
върху машини, вследствие на авария по време на тяхната работа, механични смущения,
повърхностни щети от одраскване, замърсяване и други подобни;
8.4. повреда на тези части от електрооборудването, инсталации, електроуреди, кои-то са предизвикали пожар в резултат от самозапалване, пренатоварване, свръхнапреже-ние, късо съединение, прегряване или протичане на електричество по корпусите на уреди-те, поради електрическа или механична повреда или авария, износеност или изхабяване на
части или фабричен дефект. Застрахователят изплаща обезщетение за щетите по оста-налата част от оборудването, причинени от пожар или друго събитие, покрито по услови-ята на застрахователният договор;
8.5. щети от обгаряне, освен ако същите са причинени поради настъпване на някои от
покритите по застраховката рискове;
8.6. преки щети, причинени от животни, които са собственост на Застрахования или
се намират в негово владение или държание или са под неговия контрол;
8.7. щети на имущество, оставено на открито, както и щети на сгради, които не са
готови за използване по предназначение, в това число и щети на намиращо се в тях дви-жимо имущество;
8.8. преки и косвени щети /причинени загуби, пропуснати ползи/, произтичащи от ли-шаване от възможност за ползване на имущество, загуби на доход, обезценка или намаля-ване на пазарната стойност на имущество, загуби от бездействие, закъснение, задълже-ния за заплащане на всякакъв вид лихви, денгуби, глоби, имуществени санкции и неустойки,
дължими във връзка с настъпило застрахователно събитие, промени в цени и такси, курсо-ви разлики, всякакви разноски и други преки и косвени вреди, които не представляват пряко
увреждане на застраховано имущество и възникват като вторични последици от настъ-пили застрахователни събития;
8.9. щети, причинени от ремонтно предприятие, докато застрахованото имущество
е в ремонт;
8.10. самоучастието на Застрахования, отбелязано в полицата /при наличие на така-ва договореност/;
8.11. щети, възникнали при извършване на ремонти, реконструкции или промени на мя-стото на застраховката;
8.12. щети, съществуващи преди началото на застраховката;
8.13. щети, които са последица от слягане на сгради в гаранционен период след ремонт
или първоначално предаване на сградата за експлоатация;
8.14. щети, възникнали върху недобре закрепени стъкла;
8.15. щети върху компоненти, оборудване и апаратура, свързани с изследвания на кос-моса;
8.16. щети върху компоненти, оборудване и апаратура, свързани с добив на нефт, при-роден газ и съответната им преработка в производни продукти, включително имущество,
което се намира на или в близост до нефтени платформи, нефтени кладенци и площадки,
площадки за добив на природен газ, сонди и/или рафинерии и/или други предприятия за тях-ната преработка, петролопроводи, газопроводи и други елементи на преносната инфра-структура на нефт и природен газ;
8.17. щети върху компоненти, оборудване и апаратура, свързани с работата на въгле-добивни и други минни предприятия, включително имущество, което се намира във въгле-добивни и минни предприятия;
8.18. щети, произтичащи от производството, съхранението и/или работата с взривни
вещества, взривоопасни материали, пиротехнически средства, амуниции, експлозиви, фой-ерверки, взривоопасни химически вещества, пожароопасни химически вещества, както и
свързани с това производства;
8.19. щети, произтичащи от електронни и компютърни престъпления.
9.Освен в посочените в т. 7 и т. 8 от Общите условия случаи, Застрахователят не из-плаща обезщетение за щети и ако:
9.1. застрахователното събитие е предизвикано от умишлени действия на Застрахо-вания, на ползващо се от застраховката лице и/или негов съпруг/а/, роднини по права или
съребрена линия и други лица, които живеят в едно домакинство или са в договорни от-ношения с него за полагане на труд или извършване на работа в полза на Застрахования.
9.2. застрахователното събитие е предизвикано от действие или бездействие, поради
небрежност от страна на Застрахования и/или от страна на лице по т. 9.1. от тези Общи
условия, като съответното лице е имало възможност да предвиди и предотврати настъ-пването на застрахователно събитие и/или да намали степента на увреждане, но не е по-ложило дължимата грижа за това;
9.3. щетите са настъпили вследствие на увреждане или унищожаване на застраховани
имущества при неправилна експлоатация;
9.4. има инсцениране на застрахователното събитие и/или Застрахованият е предоста-вил неверни данни за застрахователното събитие или размера на вредите;
9.5. застрахователното събитие не е възникнало по смисъла на даденото определение в
характеристиката на покритите рискове;
9.6. не са спазени условията, описани в предложението при сключване на застрахова-телният договор;
9.7. Застрахованият е направил конструктивни или проектни изменения, допълнения или
подобрения при възстановяване на увредените имущества.
9.8. налице са предвидени в закон основания, даващи право на Застрахователя да отка-же изплащане на обезщетение за щети;
9.9. Застрахованият не е изпълнил някое от своите задължения посочени в член 207, ал.1
от Кодекса за застраховането, а именно: да вземе мерки за предпазване на застраховано-то имущество от вреди, да спазва предписанията на Застрахователя и на компетентни-те органи за отстраняване източниците на опасност за причиняване на вреди и да допу-ска Застрахователя да прави проверки. Всяко едно задълженията посочени в тази точка се
счита за значително с оглед интереса на Застрахователя.
10.По тази застраховка не се покриват щети, посочени като изключения в определени-ята и/или в характеристиката на конкретните покрити рискове и/или произтичащи от ри-скове извън писмено договореното в застрахователния договор покритие, както и щети
на незастраховани в застрахователния договор имущества, освен ако в Общите условия
или в застрахователният договор изрично и писмено е уговорено друго.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
11.Застраховката се сключва въз основа на попълнено писмено предложение-въпросник
от Застрахования /по образец на Застрахователя/. Преди сключване на застрахователния
договор, Застрахователят има право да извърши оглед на имуществото подлежащо на за-страховане. Сключването на застраховката се удостоверява с издаването на застрахо-вателен договор от Застрахователя, който влиза в сила само при внесена от Застрахо-вания премия в пълен размер или част от нея при писмено уговорено разсрочено плаща-не на премията. Издаването на застрахователен договор може да бъде предшествано от
писмо за покритие. С него Застрахователят гарантира защита на Застрахования в рам-ките на договорения срок срещу посочените в писмото за покритие рискове. Ако в посо-чения срок Застрахованият не внесе цялата премия или дължимата част от нея, застра-хователното покритие се счита за прекратено с обратна сила от началната му дата, за
настъпилите през този срок щети Застрахователят не дължи обезщетение и застрахов-ката се счита за несключена.
12.Предложението-въпросник, общите условия, специалните условия, клаузите, описите,
списъците, добавъците и анексите, приложени към застрахователният договор, съставля-ват неразделна част от застрахователния договор.
13.При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да посочи в предложение-то за застраховане всички съществени обстоятелства, които са му известни или при по-ложена от негова страна грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено зна-чение за оценката на риска и условията, при които може да се сключи застраховката. За
съществени се смятат обстоятелствата, за които Застрахователят е поставил писме-но въпрос. При неточно обявяване или премълчаване на такива обстоятелства се прилагат
чл. 189 или чл. 190 от Кодекса за застраховането.
14.Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство,
при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, същият има право да
прекрати застраховката в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството и да задъ-ржи платената премия и поиска плащането й за периода до прекратяване на застраховка-та. Ако е настъпило застрахователно събитие, Застрахователят има право да откаже из-цяло или частично плащане на обезщетението, но само ако неточно обявеното или премъ-лчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието.
15.Ако неточно обявеното или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че За-страхователят би сключил договора, но при други условия, той може в едномесечен срок
от узнаване на обстоятелството да поиска изменението на договора. Ако Застрахова-ният не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, дого-ворът се прекратява, като Застрахователят възстановява частта от застрахователна-та премия, която съответства на неизтеклия срок на договора. В тези случаи при настъ-пване на застрахователно събитие Застрахователят намалява обезщетението съобразно
съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да се
платят според реалния застрахователен риск.
16.Застрахователното покритие се отнася само за описаните в предложението за за-страховане групи имущества със съответните им адреси, а при Клауза В - "Специално по-критие" имуществата се описват подробно в предложението-въпросник или опис към за-страхователния договор.
17. Застрахованият е длъжен при поискване от Застрахователя да му предостави да
му предостави отговарящи на всички изисквания документи, легитимиращи го като негов
собственик и доказващи придобиването от негова страна на собствеността върху за-страхованото имущество, както и стойността и качествените характеристики на това
имущество към момента на придобиване. В случай, че не е собственик на застрахованото
имущество освен документите по предходното изречение Застрахованият е длъжен да
представи и документация легитимираща го като правоимащо лице.
18.При искане от страна на Застрахования и при специална писмена договореност За-страхователят може да предостави допълнително застрахователно покритие, посочено в
специална клауза, упомената в полицата, предложението за застраховане и специално из-готвен анекс.
19. Преди сключването на договора за застраховка Застрахователят има право да извъ-рши оглед на предлаганото за застраховане имущество, като се запознае с техническо-то му състояние и мерките за безопасното му съхранение и експлоатация. В случай, че За-страхователят не се е възползвал от правото си по предходното изречение, това обстоя-телство не е доказателство, че към момента на сключване на застрахователния договор
застрахованото имущество е било в добро състояние.
20. За да бъде сключен застрахователен договор предлаганото за застраховане имуще-ство трябва да е в добро състояние, като преценката се извършва изхождайки от грижа-та на добрия стопанин и с полагане на същата грижа да е обезопасено срещу всички риско-ве за които се сключва застрахователния договор при прилагане на всички разумни и из-искуеми мерки за безопасност, съгласно нормативните и/или административни актове и/
или техническите предписания и/или ако такива актове или предписания липсват – съглас-но обичайната практика. Ако не са изпълнени задължителните условия по предходното из-речение Застрахователят не сключва застрахователен договор. Сам по себе си фактът,
че е застраховано конкретно имущество не съставлява доказателство, че към момента
на сключване на застрахователния договор същото е отговаряло на изискванията посоче-ни в настоящата точка от тези Общи условия.
21. При промяна на адреса, на който се съхранява застрахованото движимо имущество
и/или при промяна на някое от рисковите обстоятелства, касаещи застрахованото дви-жимо или недвижимо имущество, Застрахованият е длъжен да уведоми писмено Застрахо-вателя. При неизпълнение на това задължение Застрахователят не носи отговорност при
настъпване на застрахователно събитие на адрес, различен от вписания в полицата, и/или
вследствие на променено рисково обстоятелство.
22.При уведомление от страна на Застрахования по т. 21 от тези Общи условия За-страхователят е в правото си в срок от 7 (седем) работни дни да извърши оглед на но-вия адрес и да уточни условията за продължаване на действието на застрахователния до-говор. Ако Застрахователят не извърши тези действия се счита, че имуществото е за-страховано при същите условия и на адреса посочен от Застрахования в писменото уве-домление.
23.При промяна на условията съгласно т. 21 Застрахователят издава добавък, пред-ставляващ неразделна част от застрахователният договор.
24.При сключване на застраховката за някой или за всички покрити рискове може да се
договори и приложи самоучастие /участие на Застрахования в покритието на всяка щета/
до определен процент и/или фиксиран размер, което се отразява в предложението за за-страховане и в застрахователния договор.
VI. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА – НАЧАЛО, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОДНОВЯ-ВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА
25.Застраховката влиза в сила от 00:00 /нула/ часа на деня посочен за начало, но не по-рано от деня, следващ заплащането /в брой или по банков път/ на застрахователната пре-мия, или на първата вноска от нея при разсрочено плащане и се прекратява в 24:00 /дваде-сет и четири/ часа на деня, посочен за край в застрахователният договор.
26.Застраховката се сключва за договорен между страните и вписан в застраховател-ния договор срок, не по-кратък от 1 /един/ месец и не по-дълъг от една година, освен ако
не е уговорено друго.
27.В случай че застраховката се сключи за срок по-кратък от една година, премията се
определя по краткосрочната тарифа на Застрахователя.
28.Застрахователният договор е валиден само ако има номер и всички реквизити,
съгласно чл. 184 от Кодекса за застраховането. Застрахователна полица без вписан но-мер и при липса на реквизитите, съгласно чл.184, ал. 3 от Кодекса за застраховането няма
действие за страните.
29.Допълнителни имущества могат да бъдат застраховани впоследствие чрез изда-ване на добавък към полицата. Застрахователната премия за такива имущества, вклю-чени допълнително през срока на действие на застраховката, се начислява по краткосроч-на тарифа на Застрахователя за оставащото неизтекло време до края на застраховката.
30.Действието на застрахователния договор може да бъде прекратено по всяко време:
30.1. от Застрахователя – със 7 (седем) дневно писмено предизвестие до Застрахова-ния, считано от датата на получаването му;
30.2. от Застрахования – с писмено уведомление, към което се прилагат оригиналите
на застрахователния договор и всички издадени с него Специални условия, добавъци, анекси,
допълнителни документи и формуляри;
30.3. при отпадане на застрахователния интерес – от датата на отпадането му без
предизвестие;
30.4. от Застрахователя при условията и по реда на т. 59 от тези Общи условия;
30.5. от Застрахователя при неизпълнение от страна на Застрахования на някои от не-говите задължения по т. 64 от тези Общи условия със 7 (седем) дневно писмено предизве-стие до Застрахования, считано от датата на получаването му;
30.6. в други случаи, предвидени в закона или в тези Общи условия или в издадените към
тях Специални условия или добавъци.
31.Прекратяването на действието на застрахователния договор по реда на т. 30.1.,
т. 30.4. и т. 30.5. от тези Общи условия има действие от 24.00 /двадесет и четири/ часа
на последния ден от срока на предизвестието.
32. Прекратяването на действието на застрахователния договор по реда на т. 30.2. и
т. 30.3. от тези Общи условия има действие от 00.00 /нула/ часа на датата на изпраща-нето на предизвестието от страна на Застрахования, съответно от 00.00 /нула/ часа на
датата на отпадане на застрахователния интерес.
33.В случаите на предсрочно прекратяване на застраховката при условията на т. 30.
от тези Общи условия и ако не са били изплащани обезщетения или такива не се дължат,
Застрахованият има право да иска връщане на застрахователната премия след приспада-не на дължимата част от нея до датата на прекратяване на застраховката, изчислена по
краткосрочната тарифа на Застрахователя, както и на направените от Застрахователя
административни разноски.
34.При предсрочно прекратена застраховка, по която са изплатени обезщетения или
предстои да бъдат изплатени такива, застрахователната премия не се връща.
35. При отпадане/изключване от покритието на застрахователната полица на
застраховани имущества, събраната застрахователна премия не се връща, а начислената
вноска при разсрочено плащане е дължима и се намалява, само ако Застрахованият
поиска писмено промяна на застрахователната сума и съответстваща актуализация на
начислената премия.
36.Застрахователят не носи отговорност за вещи, чиято собственост
Застрахованият е прехвърлил на трето лице/лица през време на действие на договора, дори
ако тези вещи при настъпване на застрахователно събитие са се намирали на мястото
на застраховката.
37.Застраховката може да бъде подновена за следващ период при условия, договоре-ни между страните.
38. При цялостно или частично прехвърляне на правото на собственост върху застра-хованото имущество застраховката се прекратява автоматично в 24.00 /двадесет и че-тири/ часа на деня, в който е извършено прехвърлянето, освен ако по желание на новия соб-ственик и със съгласието на Застрахователя правата и задълженията по застраховката
не му бъдат прехвърлени.
39. Прехвърлянето на застраховката в полза на новия собственик, съгласно т. 36 се
оформя с издаване на нов застрахователен договор или добавък към сключен застрахова-телен договор.
40. Всякакви изменения на условията по застрахователния договор се извършват по
взаимно съгласие на страните, включително и когато Застрахованият е уведомил Застра-хователя за изменение в данните или обстоятелствата, които са посочени в застрахова-телната полица и/или са от съществено значение за риска. За изменението се издава до-бавък към застрахователния договор, който се подписва от Застрахования и Застрахо-вателя и представлява неразделна част от него. Страните могат да дого-варят и Спе-циални условия, които след подписването им стават неразделна част от застраховател-ния договор.
VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
41.Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано имуществото. Тя се
посочва в застрахователният договор поотделно за всяко имущество или група имуще-ства, представляващи обект на застраховката.
42.Застрахователната сума може да бъде определена в лева или във валута, както за
всички движими и недвижими имущества, така и комбинирано - за едни групи имущества
в лева, а за други групи - във валута.
43. Застрахователната сума не може да бъде по-висока от действителната стойност
на застрахованите имущества.
44.За някои видове имущества и/или покрити рискове, застраховката може да се склю-чи при договорени лимити на отговорност, като формата на застраховане е срещу "първи
риск", съгласно чл. 205, ал. 2 от Кодекса за застраховане.
Когато застраховката се сключва срещу "първи риск", това изрично се записва в за-страхователния договор.
45.Застрахованият сам е отговорен за избраните от него застрахователни суми и на-чина на тяхното определяне. Сключването на договора за застраховка при посочените от
Застрахования застрахователни суми не означава приемането им от страна на Застрахо-вателя за действителни стойности на застрахованите имущества.
46.При желание на Застрахования и съгласие от страна на Застрахователя застрахо-вателните суми могат да бъдат актуализирани, като се заплати допълнителна премия
и издаде съответен добавък към застрахователният договор за неизтеклия срок на за-страховката.
47.Отговорността на Застрахователя при настъпване на щети върху застраховано
имущество, причинени от покрити по застраховката рискове, е до размера на действи-телната стойност на увреденото имущество към датата на настъпване на застрахова-телно събитие, но не повече от записаната в полицата застрахователна сума.
48.Отговорността на Застрахователя за необходимите целесъобразни разходи е до
действителния им размер, доколкото тези разноски са били действително и целесъобраз-но извършени, но не повече от посочената в т. 4 Клауза Р на Раздел III от тези Общи усло-вия застрахователна сума.
49.Отговорността на Застрахователя за гражданска отговорност за щети към тре-ти лица е до действителния им размер, но не повече от посочената в т. 4 Клауза О на
Раздел III от тези Общи условия застрахователна сума или в застрахователния договор.
50.Ако към датата на настъпване на застрахователното събитие:
50.1. застрахователната сума е по-малка от действителната стойност - налице
е подзастраховане. В този случай размерът на обезщетението се определя според
съотношението между застрахователната сума и действителната стойност на
3
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bgзастрахованото имущество или група имущества, т.е. прилага се пропорционалното
правило. Когато застраховката е сключена срещу "Първи риск" не се прилага
пропорционалното правило и се обезщетява пълния размер на вредата, до размера на
застрахователната сума (договорения лимит);
50.2. застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на погинало-то или увредено застраховано имущество – налице е надзастраховане. В този случай за-страхователната сума се намалява до размера на действителната стойност на имуще-ството или група имущества. Застрахователят си запазва правата върху частта от
застрахователната премия, която съответства на разликата между застрахователна-та сума и действителната стойност, освен ако Застрахованият е бил добросъвестен.
51.При частични щети на застрахованото имущество след тяхното обезщетяване то
се счита за застраховано за застрахователна сума, равна на разликата между първоначал-но уговорената застрахователна сума и изплатеното обезщетение.
52. Застрахованият има право да дозастрахова имуществото, когато са изплатени ча-стични щети или с оглед избягване на подзастраховане. Това се прави с издаване от За-страхователя на добавък към застрахователната полица за оставащия период на дей-ствие на застрахователния договор.
53. Имущества, които не са обект на застрахователния договор могат да се застрахо-ват, само с издаване на добавък, подписан от страните по договора и заплащане на допъ-лнителна премия от Застрахования.
54. Ако през времетраенето на тази застраховка Застрахованият сключи застрахов-ка за същото имущество и срещу същите рискове при друг Застраховател, той е длъжен
да уведоми незабавно писмено Застрахователя. При неизпълнение на това задължение от
страна на Застрахования Застрахователят има право едностранно да прекрати застра-хователния договор и/или да не изплати обезщетение при настъпване на застраховател-но събитие.
VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
55. За осигуряване на застрахователна защита по настоящите Общи условия Застра-хованият заплаща на Застрахователя застрахователна премия.
56.Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от раз-мера на застрахователната сума, респ. лимитите на отговорност, рисковия клас, вида и
характера на застрахованото имущество, рисковите обстоятелства и клаузите, срока на
застраховката, формата на застраховане и договореното самоучастие, въз основа на ко-ито той предоставя застрахователно покритие.
57. В случай, че застрахователната премия е определена в чужда валута, същата се
заплаща в левовата равностойност, определена по централния курс на БНБ за тази валута
в деня на плащането.
58.Застрахователната премия се заплаща от Застрахования:
58.1. eднократно – при сключване на застраховката;
58.2. разсрочено – по договореност със Застрахователя, като първата вноска от пре-мията се заплаща при сключване на застраховката, а следващите вноски – съгласно угово-рените в застрахователния договор суми или проценти и срокове.
59. При неплащане на разсрочена вноска застрахователният договор се прекратява след
изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа на разсрочената вноска, съгласно
чл. 202, ал. 2 от Кодекса за застраховането.
60. Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение при настъпване на за-страхователно събитие след прекратяването на застраховката по реда на т. 59.
61. Когато при разсрочено плащане на застрахователната премия настъпи застрахо-вателно събитие, Застрахователят удържа остатъка от дължимата премия от дължи-мото обезщетение.
62.Когато застраховката се сключва за срок по-кратък от една година, застрахова-телната премия се изчислява в процент от годишната премия по краткосрочната тари-фа на Застрахователя.
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРЕЗ ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА.
ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
63. През времетраенето на застраховката Застрахованият има право:
63.1. да възстанови застрахователното покритие до размера на първоначално уговоре-ната застрахователна сума, когато това покритие е намалено, вследствие на обезщете-ни от Застрахователя частични щети на застрахованото имущество;
63.2. да дозастрахова имуществото, с оглед избягване на подзастраховане.
64. Застрахованият е длъжен:
64.1. да уведомява писмено Застрахователя след сключването на застраховката за:
64.1.1. настъпилите промени, касаещи застрахованото имущество, които имат зна-чение за оценката на риска и за които Застрахователят е поискал информация в писме-на форма;
64.1.2. всяка съществена промяна в начина на ползване на имуществата или в дейност-та на предприятието;
64.1.3. всеки случай на цялостна или частична смяна на собственост на застрахова-но имущество или при промяна на лицето, което ползва и/или стопанисва застраховано-то имущество;
64.1.4. всяка промяна в адреса, посочен в застрахователния договор, на който се съхра-няват застрахованите имущества.
Уведомленията по т. 64.1 от тези Общи условия се отправят в срок до 24 (двадесет
и четири) часа от датата на възникване на промените или през първия работен ден, след
настъпване на промените или тяхното узнаване, като едновременно с отправянето им За-страхованият е длъжен да декларира писмено пред Застрахователя, дали промяната води
до изменение и на обстоятелство, за което при сключването на застрахователния дого-вор Застрахователят е поставил въпрос. При липса на такава декларация ще се счита, че
според Застрахования промяна в обстоятелство, за което при сключването на застрахо-вателния договор Застрахователят е поставил въпрос не е налице.
64.2. да пази и ползва застрахованото имущество с грижата на добър стопанин и да го
поддържа със същата грижа в добро техническо състояние и изправност.
64.3. да предприема всички обичайни и разумни предохранителни действия и необходими
мерки за: предпазване на застрахованото имущество от вреди; предотвратяване настъ-пването на застрахователно събитие, а ако такова е настъпило - за ограничаване разме-ра на щетите.
64.4. да изпълнява предписанията на компетентните органи и на Застрахователя, от-носно съхранението и поддържането на застрахованото имущество и относно отстраня-ване на източниците на опасност за причиняване на вреди.
64.5. да не извършва без писмено съгласие на Застрахователя, конструктивни или про-ектни промени на застрахованото имущество.
64.6. да осигурява по всяко време достъп на представители на Застрахователя за про-верка състоянието на застрахованото имущество.
64.7. да съхранява цялата необходима документация във връзка със застрахованото
имущество.
64.8. да не предоставя и преотстъпва документите си по застрахователния договор
на други лица по никакъв повод, с цел недопускане на злоупотреби със същите.
65. Ако Застрахованият не изпълни някое от задълженията си по т. 64.1, се прилага чл.
191, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането.
66. Ако Застрахованият не изпълни някое от задълженията си по т. 64.2 до т. 64.8,
включително Застрахователят има право да откаже изплащане на застрахователно обе-зщетение.
67. Всяко едно от задълженията на Застрахования посочено в т. 64 се счита за значи-телно с оглед интереса на Застрахователя.
68. При цялостно или частично прехвърляне на правото на собственост върху застра-хованото имущество застраховката е в сила след изтичане на деня, в който е извърше-но прехвърлянето, само ако е издаден специален добавък за това, а при промяна на адре-са, на който се съхраняват застрахованите имущества - след изтичане на срок за уведо-мяване, съгласно т. 64.1.
X. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИ-ТИЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
69. Застрахователно събитие е настъпването на покрит по застрахователния дого-вор риск, вследствие на което се уврежда пълно или частично застрахованото имущество
и за Застрахователя възниква задължение за плащане на застрахователно обезщетение.
70. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застрахов-ката, Застрахованият има право:
70.1. да поиска от Застрахователя извършването на оглед на увредените имущества и
установяване на степента на увреждане;
70.2. да поиска извършване на втори оглед, ако не е съгласен с констатациите от извъ-ршения, при условие, че увредените имущества са запазени в същото състояние, в което
са били при първия оглед;
70.3. да получи застрахователно обезщетение, ако Застрахователят няма основание
за отказ.
71. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
71.1. да предприеме всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или огра-ничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество;
71.2. незабавно да уведоми съответните държавни органи /служба за противопожарна
охрана, полиция и др./ в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на
узнаването му, като изложи всички обстоятелства, които са му известни.
71.3. да уведоми Застрахователя в следните срокове:
71.3.1. в срок до 25 (двадесет и пет) часа от узнаването за застрахователното съби-тие, когато събитието е по клауза В1 или по клауза В2;
71.3.2. в срок до 73 (седемдесет и три) часа от узнаването за застрахователното
събитие при събития по останалите клаузи.
71.4. да докаже по безспорен начин:
71.4.1. настъпилото застрахователно събитие;
71.4.2. правата си и/или своя застрахователен интерес върху увредените, унищожени
или откраднати имущества;
71.4.3. претенцията си към Застрахователя по основание и размер.
71.5. да изпълни указанията на Застрахователя и на компетентните държавни органи.
71.6. да не предприема действия, които биха увеличили размера на вредите, без предва-рителното писмено съгласие на Застрахователя;
71.7. да не предприема действия по отстраняване на щети на увреденото от застра-хователно събитие имущество, да не променя състоянието му и да оказва пълноценно и
добросъвестно съдействие на представителите на Застрахователя за установяване на
събитието, размера на вредите и за изясняване на обстоятелствата, при които то е
настъпило. Всяко едно от задълженията, посочени в тази точка се счита за значително с
оглед интереса на Застрахователя;
71.8. да уведоми Застрахователя, ако е получил частично или пълно обезщетение от
причинителя на вредата, трето лице или от друг застраховател;
71.9. да съдейства на Застрахователя при упражняване на правата на последния спрямо
прекия извършител на вредите;
71.10. да представи на Застрахователя всички необходими документи, както следва:
71.10.1. копие на валиден застрахователен договор или достатъчно данни /по преценка н
азастрахователя/, които да послужат на застрахователя да извърши собствена проверка
за наличието на валиден застрахователен договор;
71.10.2. копие на всички добавъци и други документи, представляващи неразделна част
от застрахователния договор или достатъчно данни /по преценка на застрахователя/, ко-ито да послужат на застрахователя да извърши собствена проверка за наличието им;
71.10.3. копия от документите, удостоверяващи съществените обстоятелства по
т.17. от тези Общи условия;
71.10.4. документи, доказващи правата му върху или отговорността му за:
71.10.4.1. документ за собственост;
71.10.4.2. договор за наем, лизинг, консигнация или друг договор;
71.10.5. документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи
настъпването, датата и вида на застрахователно събитие:
4
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bg
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НАИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
71.10.5.1. при пожар – служебна бележка, експертиза или друг документ от регио-налната служба за ППО;
71.10.5.2. при мълния, буря, ураган, градушка и наводнение - служебна бележка от рай-онната ХМС. Когато РХМС не е в състояние да удостовери категорично настъпването
на застрахователното събитие, същото може да бъде доказано по анкетен път, като се
имат предвид белезите от настъпилото застрахователно събитие по други имущества
в околността;
71.10.5.4. при свличане и срутване на земни пластове – документ от геоложка служба,
доказващ възникването, причините, условията и повтаряемостта на събитието;
71.10.5.5. при земетресение – бележка от Сеизмологичния институт към БАН;
71.10.5.6. при злоумишлени действия на трети лица, злоумишлено използване на взривни
устройства и материали, злоумишлен пожар, кражба чрез взлом и грабеж:
а. служебна бележка от РПУ на МВР с номер и дата на заявителския материал;
б. при наличие на физическа охрана - договор за охрана, придружен с писмени обяснения
от охранителите;
в. при наличие на охрана чрез сигнално-охранителна техника - договор за охрана, при-дружен с писмени обяснения от охранителната фирма и извлечение от записа на систе-мата за охрана;
г. постановление за спиране или прекратяване на наказателното производство или из-дадено от прокурор постановление за привличане на обвиняем;
71.10.5.7. документи, удостоверяващи размера на щетата.
72.Съгласно чл. 105 от Кодекса за застраховането, застрахователят има право в срок
45 (четиридесет и пет) дни от представянето на доказателствата, определени с догово-ра, да изисква и други доказателства от Застрахования за настъпване застрахователно-то събитие и за установяване на основанието и размера на претенцията, ако необходи-мостта от събиране на тези доказателства не е могла да бъде предвидена към датата
на завеждане на претенцията.
73.До представяне на всички изискуеми документи посочени в тези Общи условия За-страхователят има правото да упражнява възражение за неизпълнен договор, на основание
член 90 от Закона за задълженията и договорите.
74.Всяко едно задължение по т. 71.2. и т. 71.3. се счита за значително с оглед интереса
на Застрахователя и ако Застрахованият не изпълни някое от тях, с цел да попречи на За-страхователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или не-изпълнението е направило невъзможно установяването им от Застрахователя, последни-ят има право да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
75.Всяко едно задължение по т. 71.1., т. 71.5., 71.6. и т. 71.8.. включително се счита за
значително с оглед интереса на Застрахователя и ако Застрахованият не изпълни някое от
тях Застрахователят има право да намали размера на застрахователното обезщетение,
съобразно увеличението на размера на щетите, последвало неизпълнението на задължени-ята от страна на Застрахования.
76. Освен при предпоставките по-горе в тези Общи условия, Застрахователят се осво-бождава от задължението да изплати обезщетение:
76.1. ако Застрахованият не е изпълнил някое свое задължение по т. 71.7, което се счи-та за значително с оглед интереса на Застрахователя;
76.2. ако при сключване на застрахователен договор и/или предявяване на претенция за
изплащане на застрахователно обезщетение и/или във връзка с вече предявена претенция
за застрахователно обезщетение лицето, което сключва застраховката и/или негов пред-ставител и/или Застрахованият и/или представител на Застрахования и/или лице по т.9.1.
от настоящите ОУ е представил пред Застрахователя неистински - неверен и/или неав-тентичен документ и/или копие от неверен и/или неавтентичен документ, включително
невярна и/или неавтентична декларация и/или невярна и/или неавтентична заверка «Вярно
с оригинала», когато последната изхожда от самия Застрахован и/или негов представител
и/или лице по т.9.1. от тези ОУ и/или когато лицето, което сключва застраховката и/
или негов представител и/или Застрахованият и/или представител на Застрахования и/
или лице по т.9.1. от тези ОУ е направило опит по друг начин да заблуди Застрахователя
относно обстоятелства имащи значение за риска, за които Застрахователят е поста-вил въпрос и/или относно причините за настъпване на застрахователното събитие и/или
размера на щетата.
77.Щетите се уточняват чрез оглед и описание от представители на Застрахователя
в присъствието на Застрахования и вещо лице-експерт, като направените разноски са за
сметка на Застрахователя. В случай, че Застрахованият не е съгласен с направеният про-токол за оглед, той може да възложи извършването на оценка на друго вещо лице-експерт
за своя сметка. Когато има различие в двете оценки и страните не постигнат споразуме-ние, се избира трето вещо лице от двете страни, като разноските по него се поделят. Не-говото заключение е окончателно. При непостигане на съгласие спорът се отнася за раз-решаване пред компетентния съд.
78. Застрахователят има право да участва в спасяването на застрахованото имуще-ство, като посочва необходимите мерки за това, води преговори и сключва споразумения с
трети лица от името на Застрахования във връзка с ликвидацията на щетите.
79. Указанията на Застрахователя във връзка с установяване на причините за застра-хователното събитие, отстраняване на последиците от него, допълнителното осигурява-не на застрахованото имущество и цялостния процес по ликвидация на щетите са задъ-лжителни за Застрахования. Действията на Застрахователя в хода на ликвидация на ще-тите не означават признание на основателността на претенцията или съгласие за запла-щане на обезщетение.
80. Застрахователят има право да получи наказателна неустойка:
83.1. в размер равен на 50% (петдесет процента) от размера на предявената претенция,
но не повече от застрахователната сума по конкретния застрахователен договор, в
случай, че Застрахованият и/или лице по т.9.1 от тези ОУ и/или негов представител са
допуснали някое от нарушенията посочени в т. 76.2. от тези Общи условия.
83.2. в размер на дължимото застрахователно обезщетение в случай, че Застрахованият
не е изпълнил задължението си посочено в т. 71.8 от тези Общи условия.
XI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
81. Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната от-говорност за съответното имущество, като размерът на обезщетението за щети от
едно или повече застрахователни събития през един застрахователен период не може да
надвишава застрахователната сума, договорения лимит на отговорност и действител-ната стойност на имуществото.
82. Отговорността на застрахователя за имущества, покрити срещу "първи риск" е
до размера на действителните щети, но не повече от договорените лимити. При "необхо-димите разноски" се обезщетяват само целесъобразно направените разходи при условията
на т. 4 - Клауза Р на Раздел III. от тези Общи условия.
83. Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на застра-хованите имущества от упълномощени представители на Застрахователя и вещо лице-експерт в присъствието на Застрахования или негов представител. По време на огледа се
съставя опис на щетите по образец на Застрахователя, в който се описват пълно и точ-но причинените от застрахователното събитие повреди.
84. Когато Застрахованият или неговият представител не са съгласни с изчисленото
обезщетение, те могат да привлекат за своя сметка независимо вещо лице-експерт. При
различие в заключенията на двете вещи лица и при непостигане на съгласие между страни-те спорът се отнася за разрешаване пред компетентния съд.
85. Когато в последствие са открити допълнителни повреди, които не са описани в
първоначалния опис на щетите, се насрочва допълнителен оглед не по-късно от 7 (седем)
работни дни от датата на искането на Застрахования. При допълнителния оглед не се при-знават повреди на видими при първоначалния оглед части или детайли, които не са били
описани, поради каквато и да било причина.
86.Описите по т. 83 и т. 85 от тези Общи условия се съставят в два еднообразни ек-земпляра и се подписват от присъствалите на съответния оглед представители на стра-ните и независимото вещо лице-експерт, като екземпляр от тях се връчва на Застрахо-вания или на неговия представител. Описите са валидни дори и в случай, че не са подписа-ни от Застрахования или негов представител, ако някой от тях умишлено, поради небреж-ност или по друга причина, която Застрахователя може да приеме за основателна, не е
оказал дължимото съдействие, за да присъства на описа или за да се подпише под същия.
87.При частични щети, когато не е налице конструктивна пълна загуба, оценката се
извършва или чрез предвиждане на необходимите ремонтни работи и съответно необходи-мите разходи за части, материали и труд за възстановяване на имуществото във вид и
състояние, което то е имало непосредствено преди датата на застрахователното съби-тие или чрез процентна обезценка, като и в този случай се вземат предвид вида и състо-янието (в това число физическа и морална амортизация) на имуществото към датата на
застрахователното събитие.
88. За откраднати или напълно разрушени имущества оценката се извършва до разме-ра на действителната им стойност към момента на застрахователното събитие, но не
повече от застрахователната сума.
89.При конструктивна пълна загуба Застрахователят дължи обезщетение в размер
на действителната стойност на увреденото имущество, ако Застрахованият прехвърли
собствеността върху него на Застрахователя, или 80% от действителната стойност на
увреденото имущество, ако то остане собственост на Застрахования.
90.При пълно погиване или конструктивна пълна загуба на сгради обезщетението не
може да надхвърли постижимата продажна цена на сградите към дата на застраховател-ното събитие, ако тя е по-ниска от определеното съгласно т. 88 и т. 89.
91.Всички събития /щети/, които възникват от една и съща причина в рамките на 72
часа се считат за едно събитие. Тази договореност се отнася за всички рискове с изключе-ние на риска наводнение, за който едно събитие следва да се дефинира от началото на зна-чително увеличаване на нивото на водите, надвишаващо обичайното им ниво до намалява-не нивото на водите до обичайните им нива.
92. При изплащане на обезщетение за кражба чрез взлом или грабеж Застрахованият
е длъжен да представи нотариално заверено пълномощно, съгласно т. 101 от тези Общи
условия.
93. При ликвидация на щети Застрахователят има право да изисква заключително по-становление от следователя и прокурора по образувано следствено дело, съответно обви-нително постановление срещу установения извършител на престъплението, постановле-ние за прекратяване на следствието или спиране на наказателното производство.
94. Застрахованият е длъжен да докаже основанието и размера на претенцията си за
получаване на застрахователно обезщетение, за което може да представи заключителни
актове от служебна, административна или наказателноправна процедура по повод на за-страхователното събитие.
95. Всички изискуеми от Застрахователя документи следва да се представят пред него
в оригинал и/или във вид на нотариално заверен препис и/или във вид на препис заверен
«Вярно с оригинала» и подпис положен лично от Застрахования, който под подписа си след-ва саморъчно да изпише и името, презимето и фамилията си.
Застрахователят си запазва правото да извърши проверка на представените в доку-ментацията данни преди да вземе решение за плащане.
96. Размерът на застрахователното обезщетението се намалява:
96.1. с договореното в полицата за съответните имущества и по съответните риско-ве самоучастие. За имущества/покрития срещу "първи риск" самоучастието се приспада
от размера на изчисленото обезщетение;
96.2. със сумите, които Застрахованият е получил от причинителя на вредата, неговия
застраховател или трети лица във връзка с нанесените щети;
96.3. със стойността на запазените части от увреденото имущество.
97.Ако към датата на настъпване на застрахователното събитие има валидна застра-ховка за същото имущество и за същия риск при друг/и Застраховател/и, Застраховате-лят отговаря съразмерно на отношението на застрахователната сума по застраховката
към сбора от застрахователните суми по всички застраховки.
98.Когато при разсрочено плащане на застрахователната премия настъпи щета, За-страхователят има право да удържи остатъка от дължимата премия от размера на обе-зщетението. Ако Застрахователят не може да удържи остатъка, той се дължи от За-страхования.
99. Когато в застрахователната полица застрахователната сума и/или застрахова-телната премия са определени в чуждестранна валута, обезщетението е дължимо в ле-5
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bg
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НАИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
вовата равностойност на съответната валута по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
100. Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва най-късно до 15
(петнадесет) календарни дни след датата, към която Застрахованият е предоставил всич-ки изискани от Застрахователя и/или предвидени в настоящите Общите условия данни и
документи, доказващи основанието и размера по предявената от него претенция и ако
същите са представени в оригинал или под формата на нотариално заверено копие или са
заверени по посочения по горе, в настоящите Общи условия, начин и форма.
101.Застрахователното обезщетение се изплаща на:
101.1. Застрахования – ако е собственик на застрахованите имущества;
101.2. Застраховащия – когато не е техен собственик, само ако е представил нотари-ално заверена декларация от собственика, че е съгласен обезщетението да се изплати на
Застрахования или ако собственикът се яви лично и писмено декларира пред оторизиран
служител на Застрахователя горното обстоятелство;
101.3. Трето ползващо лице, посочено в застрахователния договор или в добавък към
него;
101.4. Трето лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно от лице-то, което има право да получи обезщетението.
102. Ако Застрахованият си възвърне противозаконно отнето имущество, преди да е
получил обезщетение за него, той има право да бъде обезщетен само ако по имуществото
бъдат установени вреди, които не са били налични преди противозаконното му отнемане.
103.След изплащане на застрахователно обезщетение за откраднато или ограбено иму-щество, съгласно покритите рискове, Застрахователят има право да придобие собстве-ността върху отнетото имущество, като за тази цел застрахованият или собстве-никът на имуществата упълномощава Застрахователя или упълномощен негов предста-вител по предвидения в закона ред с правото да се разпорежда с това имущество.
104. Ако имуществото бъде открито, Застрахованият е длъжен да уведоми писмено За-страхователя в срок от 5 (пет) дни от узнаването. Застрахователят предоставя на За-страхования 10 (десет) дневен срок, в който последният следва да възстанови полученото
застрахователно обезщетение, ако желае да запази собствеността върху имуществото.
Застрахованият заявява писмено решението си пред Застрахователя в този срок. Ако За-страхованият не направи това в предоставения му срок, Застрахователят има право да
придобие собствеността върху имуществото.
105. В случаите когато Застрахованият предпочете да задържи полученото обезщете-ние, той е длъжен да прехвърли собствеността върху възвърнатото имущество на За-страхователя и да го предаде в негово владение.
106.Застрахователят отказва плащане на застрахователно обезщетение:
106.1. при неизпълнение на задължение по застрахователния договор, което е значител-но с оглед интереса на застрахователя и е било предвидено в закон или в застраховател-ния договор;
106.2. във всички случаи, когато е налице едно или повече от общите изключения по Раз-дел IV от тези Общи условия и/или едно или повече от специалните изключения, посочени в
отделните клаузи от застрахователното покритие;
106.3. когато събитието, причинило увреждането, е настъпило преди застраховката да
е влязла в сила, съгласно реда, установен в тези Общи условия, както и когато то е настъ-пило след прекратяване на нейното действие в случаите или по реда, предвидени в тези
Общи условия и в действащото законодателство;
106.4. във всички случаи на прекратяване на действието на застраховката от страна
на Застрахователя, поради неизпълнение на задължения на Застрахования;
106.5. на други основания, предвидени в тези Общи условия, в издадени Специални усло-вия, в застрахователния договор и в добавъци към него, както и в действащото законо-дателство.
106.6. в останалите случаи, изрично посочени в настоящите Общи условия или в закона.
XII. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС
107.Правата по застраховка, сключена по тези Общи условия, се погасяват след изти-чане на три години от датата на настъпване на застрахователното събитие.
108.Споровете между страните относно застрахователни договори, издадени по тези
Общи условия, се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят за
разглеждане пред компетентния съд. Приложимо право е българското право.
109. Ако щетите на застрахованите имущества са причинени от трето лице, Застра-хователят встъпва в правата на Застрахования срещу причинителя и солидарно отговор-ните лица по реда и условията, предвидени в действащото законодателство. Отказът на
Застрахования от правата му срещу тези лица няма сила спрямо Застра-хователя във
връзка с упражняване на неговите регресни права.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
110. Тези Общи условия, застрахователната полица, предложението-въпросник за за-страховане, писмо за покритие, както и издадените към тях Клаузи, и/или Добавъци, и/или
Специални условия /ако са издадени такива/ в своята цялост представляват договора за за-страховка и са неразделни части на същия.
111.Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от Застрахователя
със Специални условия. По Специални условия, договорени между Застраховател и Застра-хован се застраховат други имущества, които не се застраховат по общия ред. В тези
случаи при колизия между разпоредбите на Общите и Специалните условия се прилагат Спе-циалните условия.
112. Разпоредбите на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите се прилагат при
броенето на сроковете по тези Общи условия, освен ако в тях и/или в Специални условия
и/или в Клаузи и/или в Добавъци изрично не е уговорено друго. При липса на друга уговорка
сроковете, посочени в дни, са определени в календарни дни.
113. Когато застраховката е в полза на трето лице последиците от неизпълнение на
задълженията на Застрахования, относно реда, сроковете и условията на застраховката,
се отнасят и до третото лице.
114.Всички уведомления, становища, предизвестия за прекратяване на застраховател-ния договор и всякакви писмени изявления до Застрахования се изпращат на посочен в за-страхователния договор. Навсякъде в тези Общи условия датата на получаването им се
доказва с подписана от Застрахования обратна разписка или друг документ, удостоверя-ващ датата на връчване на писменото изявление. Ако Застрахованият не бъде открит на
посочен в полицата адрес или откаже да приеме писменото изявление, за дата на получава-нето му ще се счита третият работен ден след датата на изходящия номер, заведен в де-ловодството на Застрахователя и в тези случаи всички предизвестия, уведомления и пред-упреждения, както и всяка друга писмена кореспонденция, която е изпратена от Застрахо-вателя на Застрахования на посочения от него в застрахователния договор адрес, се счи-та за връчена на Застрахования с всички последици от това.
115.Тези Общи условия не се прилагат за застраховки на големи рискове, съгласно § 1,
т. 29 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.
116.На основание чл. 19, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, За-страхователят уведомява Застрахования, че:
116.1. Застрахователят е вписан като администратор на лични данни в регистъра,
поддържан от Комисията за защита на личните данни.
116.2. Предоставените от Застрахования лични данни се използват от Застрахователя
за целите на: сключването и изпълнението на договори, както и за реализацията на закон-ните права и интереси на Застрахователя във връзка със сключените договори.
116.3. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът от
предоставянето им е основание за Застрахователя да откаже да сключи договор или да
предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да
извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализаци-ята на законните му интереси.
116.4. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и
право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД и право да възрази срещу об-работването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
XIV. ДЕФИНИЦИИ
117.Използваните в настоящите Общи условия и клаузите към тях понятия имат
следния смисъл а именно:
Имущество– съвкупността от обектите на застраховане, подробно описана в за-страхователната полица;
Рисков клас – група от производствени или търговски дейности със сходни рискови ха-рактеристики по отношение експлоатацията и съхранението на застрахованите имуще-ства;
Рискови обстоятелства– фактори, които обуславят или препятстват реализиране-то на риска;
Първи риск– форма на застраховане, при която застрахователна сума не се посочва с
действителната стойност на даденото имущество или на група имущества, а се дого-варя лимит на отговорност (може да се фиксира и лимит за едно събитие) за срока на за-страховката. При "първи риск" Застрахователят обезщетява до размера на застрахова-телната сума пълния размер на вредата, без да се прилага принципа на подзастраховане;
Самоучастие– форма на лично участие на Застрахования в покриването на загубите.
Застрахователно събитиее случайно събитие или условие, чието настъпване,
съответно сбъдване, е възможно, но несигурно в периода на застрахователното покритие,
и евентуалният момент на настъпване, съответно сбъдване не е известен.
Застрахователен риске вероятността от настъпване на застрахователно събитие.
Действителна стойностна застрахованото имущество – действителната стойност
е равна на стойността, за която може да се купи друго такова имущество от същия вид,
качество и състояние, намалена със степента на нейното морално и материално овехтя-ване към момента на сключване на застрахователния договор, съответно момента на
настъпване на застрахователното събитие;
Конструктивна пълна загуба– частично погиване, вследствие на което обезщетението
за ремонтно-възстановителни работи би надхвърлило 80% от действителната стойност
на увреденото имущество към дата на застрахователното събитие.
Тероризъм. За нуждите на тези Общи условия тероризъм е:
1. всяко преднамерено действие, което по своята същност или в някакъв контекст може
сериозно да навреди на държава или международна организация в смисъла на действащото
законодателство;
2. всяко действие, целящо да уплаши населението, да възпрепятства действия на
правителството, да нанесе сериозни вреди или да унищожи основни политически,
конституционни, икономически или социални структури в една държава или международна
организация, да посегне на човешки живот и евентуално да причини смърт;
3. прякото или косвено преднамерено доставяне или събиране на средства, за които е
известно, че ще бъдат използвани за извършване на терористичен акт;
4. накърняването на целостта на човешкото тяло, застрашаването на живота на невинни
хора, отвличането или вземането на заложници, разрушаването на правителствена
обществена сграда или друг инфраструктурен обект, включително информационна
система или частна собственост, което би довело до големи икономически щети;
5. отвличането на самолети, кораби и други транспортни средства;
6. незаконното произвеждане, притежаване, предоставяне и използване на оръжия и научна
информация;
7. предумишлено прекъсване на доставките на жизненоважни за населението блага като
вода и електричество.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Тези Общи условия са приети на заседание на Управителния съвет на "ЗД ЕВРОИНС" АД,
проведено на 25.04.2006 г. и влизат в сила на 15.05.2006 г., като отменят Общите условия
за застраховане имущество на физически лица, действащи до този момент.
2.Настоящите Общи условия са изменени с решение на Управителния съвет на „ЗД
ЕВРОИНС" АД, от 22.03.2010 г, като тези изменения влизат в сила на 22.03.2010 г., с
решение на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС" АД от 19.05.2011 г., като тези измене-ния влизат в сила от 25.05.2011 г., с решение на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС"
АД от 29.08.2011 г., като тези изменения влизат в сила от 01.09.2011 г., с решение на
Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС" АД от 24.03.2014 г., като тези изменения влизат в
сила от 25.03.2014 г.
6
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bg
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НАИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
/пожарогасителни/ или друг вид инсталации и/или тръби, като отговорността на
Застрахователя ме включва ремонт или подмяна на самите инсталации;
- увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътнопревозно средство или от
животно неприлежащо или не под контрола на Застрахования;
- транспортиране на застраховани имущества за смяна на адреса им.
3. Характеристика на застрахователното покритие:
Бурятае вятър със скорост над 15 м/секунда. За буря се смятат още: ураганът,
вихрушката и смерчът. Ураганът е вятър със скорост над 30 м/секунда. Към бурите
(ураганите) се отнасят вихрушките и смерчовете. Вихрушката се характеризира с
въртеливо (ротационно) движение около някоя мигновена ос, а смерчът е вихър, който
също има огромна скорост на въртене. Щетите се изразяват в събаряне, счупване,
разкъсване, откъсване, отнасяне и други механични повреди. Обезщетяват се вредите,
непосредствено причинени от бурята /урагана, вихрушката и смерча/, както и тези от
паднали върху застрахованото имущество части от сградата, дървета и/или клони и
части от тях.
Наличието на тези събития се доказва по данни на хидрометеорологичните служби или
други специализирани служби, а при липса на наблюдения, доказването става по анкетен
път чрез съставянето на протокол. Ако силата на вятъра на мястото на вредата не
може да се удостовери с документ, издаден от специализирани служби Застрахованият
следва да докаже, че движението на въздуха в непосредствена близост до мястото на
застраховката е причинило вреди на сгради, били преди събитието в безупречно състояние
или върху други устойчиви обекти или вредите при поддържани в безупречно състояние
сгради са могли да бъдат причинени само от буря.
Градушкае валеж от ледени образувания с различна форма и размер. В повечето случай
градушката се придружава от дъжд. Преките щети се изразяват в счупване, натрошаване
или повреждане на имущества, а косвените в измокряне, вследствие на счупване на стъкла,
цигли. керемиди и други.
Проливен дъжде падане на големи количества валеж за кратко време. Щетите се изразяват
в измокряне, отнасяне или затлачване.
Наводнението представлява разливане на големи количества водни маси, настъпило в
резултат на:
- преливане извън бреговете /стените/ на намиращи се над земята водоеми;
- валежи от всякакъв вид и бързо топене на сняг или лед, повдигащи нивото на водата.
Щетите се изразяват в намокряне, затлачване, събаряне, отнасяне и повреждане на
имущества.
Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед:щетите се изразяват
в събаряне, срутване или деформиране на сгради, съоръжения и инсталажции, както и в
повреждане на имущества, намиращи се в тях на съхранение, независимо дали снегът е
паднал за кратко време в обилно количество или неговото натрупване е в резултат на
навяване от вятър.
Измръзване /замръзване/е спадане на температурата на въздуха под 0°по Целзий,
вследствие на което имуществата се развалят, повреждат или унищожават.
Свличане на земни пластовее природно движение, обусловено от геоложки характер на
земни маси, които под въздействието на тежестта си и/или на течащи на или под земната
повърхност води се откъсват, придвижват по наклонена плоскост и запълват естествени
празнини, като причиняват щети, изразяващи се в скъсване, напукване, пропадане или
разрушаване на основи, стени и тавани на сгради или повреждане и разрушаване на
съоръжения и инсталации.
Срутване на земни пластове:изразява се във внезапно, бързо и еднократно падане на
големи земни и/или скални маси от планински масиви или от речни или морски брегове,
вследствие на изветрянето на скалите, отслабването на вътрешните им връзки и
дълбокото им напукване. Щетите се изразяват в счупване, натрошаване, засипване,
повреждане или унищожаване на имуществото.
Увреждане от действие на подпочвени води:подпочвени са водите, които се съдържат в
земните пластове. Характерно за тях е наличието на водно ниво, водни струи или воден
поток в почвената среда. Обикновената влага, необразуваща водно ниво не е подпочвена
вода. Щетите се изразяват в подкопаване на основите на сгради и съоръжения, увреждане
на съоръжения, комуникации и инсталации, намокряне на стени и имущества, които се
разрушават, деформират, изгниват, ръждясват в резултат на внезапното им измокряне.
Увреждане от действия на морски вълни:морските вълни са подвижно и непрекъснато
сменящо се състояние на водни маси. Основен причинител на морските вълни е вятърът,
но има случаи, при които могат да се предизвикат от колебанията на атмосферното
налягане, противообразуващи сили, подводни земетресения, вулканични изригвания и др.
Щетите се изразяват в разрушаване, унищожаване, повреждане или отвличане на сгради
и имущества, изградени или намиращи се за ползване и съхранение на бреговата линия.
Измокряне от забравени кранове или чешми:покриват се щетите, причинени от водни
маси в резултат на незатворени кранове и чешми.
Измокряне в резултат на аварияна водопроводни, топлофикационни, канализационни,
паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни /пожарогасителни/, или друг вид
инсталации и/или тръби. Авария е внезапна и непредвидима повреда /спукване, избиване,
пробиване или счупване/ на инсталацията или включените към нея уреди, в резултат
на която се нарушава нейната нормална експлоатация и става изтичане на вода или
пара. Щетите се изразяват в намокряне, наводняване, повреждане или унищожаване
на имущества. Инсталациите трябва да бъдат в техническа изправност и съгласно
изискванията да бъде периодично проверявана от компетентните за тази цел органи.
Увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно превозно средство или от
животно неприлежащо или не под контрола на Застрахования: вредите се изразяват в
механични повреди по застрахованите имущества. По този риск Застрахователят изплаща
обезщетение в случаите, когато на застраховани движими и недвижими имущества, в
7
КЛАУЗА "А" – ОСНОВНО ПОКРИТИЕ
1.Тази клауза "А" /Основно покритие/ е приложима само заедно с Общите условия
за застраховане на имущества на физически лица и представлява част от валиден
застрахователен договор.
2. По тази клауза Застрахователят покрива щети само вследствие на проява на един или
повече от следните рискове, посочени изрично в застрахователният договор:
- пожар и последиците от неговото гасене, включително пожар, пряко причинен от късо
съединение;
- мълния /гръм/;
- експлозия, включително и от бойлери и/или газови бутилки и/или инсталации;
- имплозия;
- удар /сблъскване/ или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар,
падащи от него.
3.Характеристика на застрахователното покритие:
Пожаре поява на огън, който образува пламък или жарава, възникнал без съобразено за
целта огнище или излязъл от него и е в състояние да се разпространява чрез собствена
енергия. Щетите се изразяват в пълно или частично изгаряне, обгаряне, опушване,
овъгляване, тлеене или замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при
гасенето на пожара.
Мълния/гръм/ е взаимодействие между силно наелектризиран облак и земята с
разрушително действие, вследствие висока температура, високо напрежение и голяма сила
на електрически ток. Мълнията предизвиква запалване, стопяване, обгаряне, опушване,
счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне на имущества или по друг начин
причинява механично увреждане при пряко попадение върху застраховани имущества.
Експлозияе внезапно и непредвидимо протичаща проява на сила, предизвикана от стремежа
на газове, пари или течности и/или техни смеси към разширяване, която предизвиква
счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне, опушване на имущества.
Експлозия на съдове и/или тръбопроводи е налице тогава, когато стените им са разкъсани
дотолкова, че настъпва изравняване на вътрешното с външното налягане.
Имплозияе обратно явление на експлозията, което представлява мигновено и взривоопасно
запълване на обем, който е в състояние на вакуум, т. е. налягането в този обем е по-ниско
от обикновеното. Щетите се изразяват в счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване
или изгаряне.
Падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар падащи от него може да
предизвика счупване, натрошаване, изкривяване или повреждане на имущества.
4.В допълнение към посочените в Раздел IV от Общите условия, общи изключения по тази
клауза "А" Застрахователят не изплаща обезщетения и при:
4.1. щети, настъпили в резултат на излагане на застраховано имущство на огън и
топлина с цел обработка или за други подобни цели или вследствие от преминаването на
огън или топлина в/чрез него;
4.2. щети, нанесени върху електрически съоръжения под въздействието на електрически
ток без поява на пламък /напрежение над нормалното/, дефекти в изолацията, късо
съединение, недостатъчен контакт, техническа неизправност на измервателни,
регулиращи и предпазни устройства. Ако обаче в резултат на късо съединение възникне
пожар, за причинените от него щети се изплаща обезщетение;
4.3. щети върху електроуреди, нанесени от предизвикани при мълния индукционни вълни;
4.4. щети от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, поставени в
близост до застраховани имущества;
4.5. щети от злоумишлен палеж, злоумишлена експлозия, злоумишлено използване на
взривни устройства или други злоумишлени действия, довели до проявление на поркитите
по тази клауза рискове. Тези щети се обезщетяват само ако застраховката е сключена с
покритие по клауза "В3" или "В4";
4.6. щети на имущества, причинени от експлозии, извършени по нареждане на властите;
4.7. щети, причинени вследствие съхранението на несъвместими по химични свойства
вещества;
4.8. щети от прахообразни и газообразни вещества, изхвърлени в атмосферата от
различни видове производства;
4.9. (нова 09.08.2011 г.) щети на имущества, причинени от горски, степни или полски
пожари;
4.10. щети, причинени от небрежност на Застрахования след настъпило застрахователно
събитие.
5.Тази Клауза "А" може да бъде изменяна и/или допълвана със Специални условия и/или
добавъци.
КЛАУЗА "Б" – ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. Тази Клауза "Б" /Допълнително покритие/ е приложима само заедно с Общите условия
за застраховане имущества на физически лица, Клауза "А" и като част от валиден
застрахователен договор.
2. По тази Клауза Застрахователят покрива щети само вследствие на прояви на един или
повече от следните рискове, посочени изрично в застрахователния договор:
- буря /ураган, вихрушка и смерч/, включително падащи дървета, клони и части от тях,
вследствие на природни бедствия;
- градушка, проливен дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия;
- тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
- измръзване /замръзване/;
- геоложко свличане и срутване на земни пластове;
- увреждане от действието на подпочвени води и действието на морски вълни;
- измокряне от забравени кранове или чешми или в резултат на авария на водопроводни,
топлофикационни, канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bg
КЛАУЗИ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
резултат на сбъскване с тях на подвижни машини и съоръжения по време на движение или
работа, са причинени щети /механични повреди/.
Под "подвижни машини и съоръжения" трябва да се разбират тези, които се придвижват
от едно място до друго на собствен ход чрез двигател по строг определен или свободно
определен маршрут /МПС, подемно-транспортни, силови или строителни машини/.
Транспортиране на застраховани имущества за смяна на адреса им:обезщетяват
се щетите на застраховани по този риск имущества, причинени по време на
тяхното транспортиране със собствени транспортни средства, при промяна на
местонахождението им, в резултат на авария с транспортиращото превозно средство.
Под "авария" следва да се разбира падане, обръщане, дерайлиране, скъсване на въжетата или
счупване на части и детайли или сблъскване на превозното средство с други самодвижещи
се машини или с други подвижни и неподвижни предмети. Вредите се изразяват в счупване,
натрошаване, разпиляване или друго механично увреждане на застрахованите имущества.
Щети на имущества, причинени по време на тяхното транспортиране в резултат на
неправилно подреждане, лошокачествена опаковка или в резултат на рязко потегляне или
спиране на транспортното средство, не се обезщетяват.
Наличието на това събитие се извършва с документ от пътна полиция и/или следствени
и/или съдебни органи.
4. В допълнение към посочените в Раздел IV от Общите условия общи изключения по тази
Клауза "Б" Застрахователят не изплаща обезщетения и при щети, настъпили:
4.1. в резултат на оставени на открито имущества, които поради тяхното естество е
следвало да се съхраняват в закрити помощения, с изключение на външни части на сгради
/напр. неонови инсталации, тентил, антени и др. подобни/;
4.2. в резултат на разграждане и/или скъсване на бентове, язовирни стени, диги и др.
подобни съоръжения;
4.3. в резултат на повредени покриви, прозорци и други съоръжения на сгради и други
обекти, станало течение от незатворени прозорци и външни врати, проникване на дъжд,
сняг, град или замърсявания през незатворени прозорци, външни врати или други отвори
на сградата, освен ако същите не са вследствие на покритите по Клауза "Б" рискове и ако
едновременно с тях е била причинена вредата върху сградата;
4.4. в резултат на намокряне поради неправилно съхраняване на имущества, които е
следвало да бъдат поставени върху стелажи, рафтове и други подобни;
4.5. при измръзване /замръзване/ на електроуреди, инсталации, изкопни и строителни
работи, на прокопани подземни рудници и галерии на мини или на свойството на някои
почви да се свиват или набъбват през различните сезони на годината поради измененията
на почвената влага;
4.6. в резултат на свличане, срутване или пропадане на земни пластове, дължащо се на
изкопни строителни работи, на прокопани подземни рудници и галерии на мини или на
свойството на някои почви да се свиват или набъбват през различните сезони на годината
поради измененията на почвената влага;
4.7. в резултат на нормално слягане на нови постройки, съоръжения или инсталации;
4.8. в резултат на морска или речна брегова ерозия, слягане или движение на изкуствени
насипи;
4.8. некачествено проектиране, изпълнение или използване на дефектни материали;
4.10. наводняване на изкопни и строителни работи от подпочвени води, появили се по
време на тяхното изпълнение;
4.11. овлажняване, мухлясване, гниене на дървен материал, корозия на метални части,
разрушаване на мазилки или отслабване на зидове и стени в резултат на бавното и
продължително действие на подпочвената влага;
4.12. в резултат на разположението на сгради и други имущества в непосредствена
близост до бреговата линия, несъобразена със строителни и други предписания и решения;
4.13. в резултат на действието на морски вълни върху имущества, намиращи се в
български териториални води;
4.14. в резултат на тежест при натрупването на сняг или образуването на лед след
човешка намеса;
4.15. при изкопни и/или строителни работи или упражняване на друг вид дейност, в
резултат на който е причинена или предизвикана авария на даден вид инсталция;
4.16. при свличане на земни пластове в райони, които предварително /преди или по време на
сключване на застрахователния договор/ са установени като свлачища;
4.17. при паднали твърди предмети или тела при земетресение, поради неправилно
монтиране или закрепване;
4.18. в резултат на пръсване на неонови инсталации;
4.19. при измокряне в резултат на авария на водопроводни, топлофикационни,
канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни /пожарогасителни/,
или друг вид инсталации и/или тръби Застрахователят не покрива следните щети:
4.19.1 върху самата инсталация,
4.19.2. причинени при изпитания под налягане или в резултат от умишлено задействане
на инсталацията,
4.19.3. настъпили в резултат от измръзване на инсталацията, когато не са били взети
необходимите мерки,
4.19.4 причинени при реконструкция или ремонт на сградата или самата инсталация,
4.19.5. резултат от запушване на инсталацията;
4.20. при увреждане вследствие на удар от пътно-превозно средство или от животно,
неприлежащо или не под контрола на Застрахования, Застрахователят не дължи
обезщетение за вреди:
4.20.1. причинени от превозни средства, управлявани от Застрахования, ползващо се
от застраховката лице и/или него съпруг/а/, роднини по права линия и други лица, които
живеят в едно домакинство или са в договорни отношения с него за полагане на труд или
извършване на работа в полза на Застрахования, щети на превозни средства, на пътища
и пътни съоръжения.
5.В допълнение към посочените в Раздел IV от Общите условия общи изключения и
изключенията по предходната т. 4 от тази Клауза "Б" Застрахователят не изплаща
обезщетения и при щети, настъпили върху следните имущества:
5.1. орнаменти, фрески, стенописи, стъклописи и други декоративни елементи;
5.2. незавършени сгради и намиращите се в тях имущества;
5.3. водни резервоари и басейни;
5.4. външни стълбища и други съоръжения, прикрепени към фасадите или покривите на
сградите;
5.5. щети върху външни телевизионни антени, включително сателитни такива и
принадлежностите към тях.
6.Освен в посочените по-горе случаи Застрахователят не покрива щети на застрахованите
имущества по Клауза "Б", когато:
6.1. не са предприети разумните и обичайни предохранителни мерки от страна на
застрахования за предотвратяване на измръзването или същото е могло да бъде
предвидено;
6.2. не са спазени норматично определените или посочени от производителя изисквания
за съхранение.
7.Освен в посочените по-горе случаи Застрахователят не покрива щети на застрахованите
имущества по Клауза "Б" когато:
7.1. аварията не е отстранена своевременно или не са взети необходимите мерки
за своевременното подсушаване на повреденото имущество и привеждане в ред на
наводненото помещение и с това е създадена възможност за увеличаване на количествения
и стойностен размер на щетите;
7.2. аварията е настъпила при строителни или ремонтни работи;
7.3. аварията е настъпила в недовършени сгради или помещения или вредите са върху
намиращите се такива сгради или помещения имущества;
8.Освен в посочените по-горе случаи Застрахователят не покрива щети на застрахованите
имущества по Клауза "Б", вследствие на:
8.1. претоварване, неправилно подреждане или укрепване на превозвания товар, както и
некачествена, недостатъчна или неподходяща опаковка на товара с оглед на неговия вид,
особености и изисквания на превозването му.
9.Тази Клауза "Б" може да бъде изменяна и/или допълвана със Специални условия и/или
добавъци.
КЛАУЗА "В" – СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ
1.Тази Клауза "В" /Специално покритие/ е приложима само заедно с Общите условия за
застраховане на имущества на физически лица, Клауза "А" и като част от валиден
застрахователен договор.
2. По тази Клауза Застрахователят покрива щети само вследствие на проява на един или
повече от следните рискове, посочени изрично в застрахователният договор:
В1- кражба чрез взлом, включително щети, нанесени от извършителите при взломно про-никване или нанесени при опит за кражба чрез взлом (вкл. увреждане на прегради, врати и
заключващи средства), в размер до 10% (десет процента) от общата застрахователна
сума на застрахованите движими имущества, но не повече от 1 000.00 лв. (хиляда лева);
В2– грабеж;
В3– злоумишлени действия на трети лица, вкл. злоумишлен пожар /палеж/, злоумишлено
използване на взривни устройства и/или материали /експлозия/;
В4 – чупене на стъкла, витрини и повредена дограма, причинени от злоумишлени действия
на трети лица;
В5– късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвикани
вследствие проявление на риска "мълния/гръм" Клауза "А", покрит по условията на
застрахователния договор, като отговорността на Застрахователя не включва ремонт
или подмяна на самите инсталации.
В6– индукция от електрически ток в преносната мрежа, токов удар от свръхнапрежение,
непряко попадение на мълния.
3. Характеристика на застрахователното покритие:
В1– Кражба чрез взлом:представлява отнемането на застраховано имущество
от владението на застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно
присвояване чрез извършване на взлом, изразяващ се в разрушаване, повреждане или
подкопаване на здраво и трайно направени прегради за защита, съгласно чл. 195, ал. 1, т.
3 от Наказателния кодекс.
В2– Грабеж: представлява противозаконно отнемане на застраховано движимо имущество,
при което извършителят употреби сила или заплаха, за да изключи съпротивата на
застрахования, членове на неговото домакинство или негови представители на мястото
на застраховката, съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс.
Грабеж е и всяка кражба, при която завареният на мястото на престъплението извършител
употреби сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ. Под
"заплаха" се разбира застрашаване с такова непосредствено деяние, което излага на тежка
опасност живота или здравето на застрахования, членове на неговото домакинство или
негови представители; грабеж има и когато за отнемането на вещта лицето е било
приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно състояние.
В3 – Злоумишлени действия на трети лица: изразяват се в злоумишлени действия /
вандализъм/, вкл. злоумишлен пожар /палеж/ или злоумишлено използване на взривни
устройства и/или материали /експлозия/ водещи до разрушаване или увреждане /механично,
химично/ на застрахованото имущество без намерение за незаконно отнемане от
владение, което при огледа на вредите трябва да е налице.
Вандализъме налице, когато извършителят на деянието е проникнал в мястото на
застраховането чрез взлом и е разрушил или е повредил умишлено застрахованите
имущества. Повредените, похабени или унищожени имущества, вследствие на вандализма
трябва да са налице по време на огледа, с който се установява настъпването на
8
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bg
КЛАУЗИ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
застрахователното събитие, и по тях да има следи от физическо или друго въздействие.
Злоумишлен пожар /палеж/:пожар, резултат от палеж, злоумишлена експлозия или други
злоумишлени действия на трети лица от разливане, заливане или поставяне в близост на
запалителни вещества.
Злоумишлено използване на взривни устройства и/или материали /експлозия/:взривните
устройства са технически уреди, които чрез мигновено разлагане на взривните вещества
(вещества, които при известни условия могат мигновено да се разложат химически, като
образуват голям обем, силно нагрети и с високо налягане газове) или по друг начин могат
да изхвърлят твърди предмети, причиняващи разрушително действие.
Застрахователят предоставя покритие само срещу злоумишлени действия на трети лица,
като определя лимит за отговорността си за срока на застраховката при условие, че
всички изисквания за застраховка срещу кражба чрез взлом или грабеж са спазени.
В4 – Чупене на стъкла, витрини и повредена дограма:Застрахователят осигурява
застрахователна защита при възникване на вреди, изразяващи се в счупване и напукване на
стъкла на прозорци, витрини и повредена дограма, в резултат на действия на трети лица.
По допълнителна писмена договореност застрахователя може да покрива и вреди върху
трайно закрепен санитарен фаянс.
В5 – Късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвикани
вследствие проявление на риска "мълния/гръм":покриват се вреди изразяващи се в раз-рушаване, повреда, изменение на техническите характеристики на елементи или модули в
електрически или електронни устройства и системи.
В6 – Индукция от електрически ток в преносната мрежа, токов удар от свръхнапрежение,
непряко попадение на мълния:вредите се изразяват в запалване, механични деформации
и разрушения, обгаряния, повреди и изменения на техническите характеристики на
застрахованото имущество.
Специално изискване за предоставяне на покритие по Клауза В6: Предвидено в
застрахователната полица самоучастие на Застрахования във всяка щета в размер на 5%
(пет процента) от размера на всяка щета, но не по-малко от 50.00 лв. (петдесет лева).
Прилага се по-голямото от двете.
Отговорността на Застрахователя не включва ремонт или подмяна на самите инсталации.
Застрахователят обезщетява вреди или загуби върху застрахованото имущество,
използвано в съответствие с неговото обичайно предназначение.
Застрахователното покритие е в сила при условие, че застрахованите електронни
системи и устройства са готови за работа (т.е. когато нормалната експлоатация може
да започне или е започнала) и се използват при спазване на предписаните от производителя
условия за експлоатация.
Повредените или унищожени имущества вследствие на индукция от електрически ток в
преносната мрежа или токов удар от свръхнапрежение, или непряко попадение на мълния
трябва да са налице по време на огледа, с който се установява настъпването на застра-хователното събитие.
Късо съединениее случайно създадена връзка в електрическата верига между две точки с
различен потенциал, при което силата на протичащия ток е със стойност, за която вери-гата не е била проектирана.
Токов ударе внезапно изменение на стойностите на електрическото захранване (подава-не на напрежение, по-високо от стандартното) - пренапрежение, индуцирано от различни
аномалии в инсталациите за производство, трансформиране, разпределение и пренасяне на
електроенергия, включително от природни бедствия, които не оставят видими външни
следи (непряко попадение на мълнии, моментни къси съединения, внезапно изключване на
електрически комутатори или защита).
4.В допълнение към посочените в Раздел IV от Общите условия общи изключенияпо тази
Клауза "В" Застрахователят не изплаща обезщетения и при:
4.1. кражба извършена по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 4 от Наказателния кодекс;
4.2. кражба чрез взлом или грабеж на имущества намиращи се извън помещението,
предназначено за съхраняването им, освен ако писмено не е уговорено друго;
4.3. кражба чрез преминаване през незаключени и незатворени посредством заключващи
устройства врати, прозорци и други незащитени проходими места на сградата /
помещението/;
4.4. кражба чрез взлом, когато към датата на събитието входните врати, прозорци или
други изходни места на сградата /помещението/, както и витрините, при наличието на
такива, не са били осигурени с декларираните при сключването на застраховката предпазни
съоръжения /включително аларми, СОТ, физическа охрана/ и заключващи устройства или
същите не са били заключени / задействани или не са били изправни;
4.5. кражба чрез взлом и злоумишлени действия на трети лица, когато сградата /
помещението/, където се съхраняват застрахованите имущества е останала необитаема
/непосещавана/ повече от 30 (тридесет) дни преди датата на събитието, освен ако не
е свързана с действаща сигнално-охранителна техника или с органите на полицията, или
ако в предложението за застраховане не е уговорено друго. Периодите на обитаване и/
или охраняване, които не превишават 3 (три) дни не прекъсват периода на необитаване;
4.6. кражба, грабеж или злоумишлени действия на трети лица, извършени от лица, които
живеят в едно домакинство със Застрахования или са в договорни отношения с него за
полагане на труд или извършване на работа;
4.7. кражба, грабеж или злоумишлени действия на трети лица извършени от лица, които
са допуснати или обитават помещението /сградата/ със знанието и/или съгласието на
Застрахования или от ползващо се от застраховката лице и/или негов съпруг/а/, роднини по
права линия и други лица, които живеят в едно домакинство или са в договорни отношения
с него за полагане на труд или извършване на работа в полза на Застрахования;
4.8. вреда, ако вредата е настъпила вследствие на извършени манипулации, чрез неправомерен
достъп или злоупотреби с електронни системи за обработка на данни или кражба възникнала
в резултат от програмна или техническа повреда на електронноизчислителните средства;
4.9. чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели, когато застраховат;
4.9.1. възникнало при извършване на ремонти, реконструкции или промени на мястото на
застраховката или рекламните надписи, табели и инсталации;
4.9.2. съществуващо преди началото на застраховката;
4.9.3. последица от слягане на сгради в гаранционен период, след ремонт или при първона-чално предаване на сградата за експлоатация;
4.9.4. възникнало вследствие недобре закрепени стъкла;
4.9.5. в резултат на естествено износване на електрическата или механическата част на
рекламните знаци и табели;
4.9.6. вследствие пръсване на неонови тръби в рекламните знаци и табели;
4.10. късо съединение, токов удар, индукция от електрически ток в преносната мрежа,
токов удар от свръхнапрежение и непряко попадение на мълния за:
4.10.1. щети вследствие на естествено изхабяване или скрит дефект на устройства в
гаранционен срок;
4.10.2. щети вследствие на неправилно ползване от страна на Застрахования,
несъответсващо на инструкциите на производителя;
4.10.3. щети върху бързоизносващи се части и консумативи, включително и спомагателни
материали, сменяеми приспособления, сменяеми информационни носители, ленти, ремъци,
уплътнители, зъбчати колела и предавки, светлинни източници, датчици и др. подобни.
4.10.4. увеличение на щетите вследствие проявена небрежност от страна на
застрахования след настъпило застрахователно събитие, както и разходи за изменения
на застрахованото имущество, направени във връзка със застрахователното събитие и
при условие, че не са съгласувани предварително писмено със Застрахователя. Разходите
за временен и/или частичен ремонт при настъпило застрахователно събитие ще бъдат
обезщетявани само при условие, че този ремонт се приеме като част от окончателния
ремонт и не увеличава общата стойност на ремонта.
Вреди, настъпили в резултат на нарушение на електротехническите норми при поддръжката
и експлоатацията на ел. инсталацията, като наличие на разхлабени електрически връзки
или т.нар. „високо преходно съпротивление", използване на предпазители с нестандартно
висока проводимост или на т.нар. „усилени предпазители", претоварване на ел.мрежа и др.
подобни;
4.10.5. щети, за които носят отговорност трети лица по силата на договор за
гаранционна подръжка, както и търговци, спедитори, превозвачи или всякакви други лица, с
които Застрахованият е имал договорни отношения;
4.10.6. вреди, причинени от загуба или повреждане на информационни масиви с данни,
документи, проектно-сметна документация, сметки, преписки, схеми и чертежи, актове,
полици, ценни книжа или чекове;
4.10.7. щети върху информационни носители, които не подлежат на замяна (фиксирани
дискови пакети, запаметяващи устройства на полупроводникова основа, информация,
запаметена в централен процесор), включително загуба или увреждане на запаметената
върху тях информация;
4.10.8. щети, които са причинени от нередовно и некачествено почистване, поддръжка или
съхранение на информационните носители;
4.10.9. щети, изразяващи се в разходи за промени по информационните носители след
датата на настъпване на застрахователното събитие;
4.10.10. разходи за ремонт или вследствие ограничения на дейността, императивно
наложени от упълномощен за това орган или представителен орган на властта;
4.10.11. щети, нанесени по спомагателно оборудване - устройства за непрекъсваемо
захранване и др.;
4.10.12. части или елементи изложени на тежко износване и изтриване, които се подменят
често или периодично поради специфичните си работни функции или материал, в т.ч.:
а) допълнителни материали и консумативи, както и експлоатационни материали (напр.
разтворители, химикали, тонер, охладителни и пожарогасителни вещества, касети за
принтери, филми, технически носители на звук и картина, комбинации на филми и фолиа,
специално обработени хартии, печатарски каси, растерни екрани, пипетки).
б) други части на застрахованата позиция, които по време на експлоатационния й
срок, както показва практиката, често се подменят (напр. предпазители, източници на
светлина, батерии неподлежащи на презареждане, филтри).
в) електронно-лъчеви тръби (напр. кинескопи, радиочестотни усилвателни тръби,
рентгенови тръби, лазерни тръби/ и междинни носители на изображение /напр. селениови
барабани).
4.10.14. вреди причинени от:
а) собствен недостатък, неизправности на електрически уреди и апарати или
производствен дефект, както и щети, дължащи се на овехтяване, износване или друг
дефект, получен вследствие прекомерна експлоатация - одраскване, ръжда, прояждане от
насекоми и гризачи. Не се покриват също и естетически недостатъци - одраскване върху
полирани, боядисани и емайлирани повърхности.
Не са включени в покритието на Застрахователя и вреди, вследствие на остаряла или
повредена електрическа инсталация или изолация.
б) износване или естествено изхабяване, изтриване и стареене на която и да е част от
застрахованото оборудване, които са резултат от обичайната употреба или ползване
или от постепенното разрушаване или загуба на експлоатационни показатели, които са
или биха могли да се покрият от разширен договор за поддръжка. Това изключение не се
отнася до косвените повреди на други сменяеми части/модули на застрахованите позиции,
настъпили в следствие на изключеното увреждане.
в) вътрешна причина, т.е. загуба или повреда на електронен компонент, при която не може
да се докаже че вредата е причинена от причина външна за същия електронен компонент.
4.10.15. щети върху всякакви видове преносими инструменти или устройства по
експлоатация и поддръжка (напр. бормашини, режещи инструменти, фиксиращи/захващащи
устройства);
4.10.16. щети, причинени от неизправна мълниезащитна система;неизправна
9
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/9651526, e-mail: office@euroins.bg
КЛАУЗИ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
мълниезащитна система;
4.11. самоучастието на Застрахования, съгласно  т.3 – „Характеристика на
застрахователното покритие" на Клауза В /Специално покритие/ / в тези Общи условия;
4.12. вреди настъпили след застрахователно събитие, покрито по Клауза "А" /Основно
покритие/, Клауза "Б" /Допълнително покритие/ и Клауза "З" /Земетресение/;
4.13. липси на имущества /вкл. установени при инвентаризация/ с неустановена причина.
5.При изчисляване на застрахователното обезщетение от същото се приспадат нама-ляването на разходите на застрахования вследствие нефункциониране на увреденото от
застрахователното събитие оборудване.
6. При застраховане по тази Клауза "В", имуществата се описват /индивидуализират/
подробно чрез посочване на техните идентификационни признаци /модел, марка, фабричен
или инвентарен номер или друг специфичен белег/.
7. Тази Клауза "В" може да бъде изменяна и/или допълвана със Специални условия и/или
добавъци.
КЛАУЗА "З" – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1.Тази Клауза "З" /Земетресение/ е приложима само заедно с Общите условия за застраховане
имущества на физически лица, Клауза "А" и като част от валиден застрахователен договор.
2.По тази Клауза Застрахователят покрива щети вследствие на земетресение.
3.Характеристика на застрахователното покритие - земетресението представлява
вертикални или хоризонтални вълнообразни разтърсвания и разломявания в земната кора.
Покриват се преки щети върху застраховано имущество, резултат от земетресение или
пожар, възникнал вследствие на земетресение. Щетите се изразяват в падане, счупване,
натрошаване и повреждане на движими и недвижими имущества. Застрахователят
ще обезщетява само вреди, за които са били предявени самостоятелни претенции за
обезщетение като вредите, възникнали в рамките на 72 (седемдесет и два) часа след
първия трус ще се считат за вреди в резултат на едно събитие, при което Застрахованият
сам посочва началния час, от който започва да тече този период и не допуска припокриване
на периодите помежду им.
4. В допълнение към посочените в Раздел IV от Общите условия общи изключения по тази
Клауза "З" Застрахователят не покрива:
4.1. щети върху основите на сградите /освен при изрична писмена договореност при
специални условия и срещу заплащане на допълнителна премия/;
4.2. щети върху фрески или стенописи;
4.3. щети на резервоари и инсталации за вода, прикрепени към сградите, извън дворовете,
стълбищата или други външни структури /освен при изрична писмена договореност/;
4.4. щети, причинени от вълни - цунами или наводнение в резултат от земетресение;
5.Тази Клауза "З" може да бъде изменяна и/или допълвана със Специални условия и/или
добавъци.
КЛАУЗА "Р" – НЕОБХОДИМИ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ РАЗХОДИ
1. Тази Клауза "Р" (Необходими целесъобразни разходи) е приложима само заедно с Общите
условия за застраховане имущества на юридически лица, еднолични търговци и организации,
Клауза "А" и като част от валиден застрахователен договор.
2.По тази Клауза Застрахователят покрива извършените от застрахования само
целесъобразно направените необходими разходи, за ограничаване или намаляване на размера
на щетите върху посочено в застрахователния договор застраховано имущество в
резултат на настъпило застрахователно събитие, покрито при условията на Клауза "А",
Клауза "Б" и Клауза "З", вкл. разноските за разчистване и транспортиране на остатъците
на унищожено имущество.
3.Характеристика на застрахователното покритие - необходими целесъобразни разходи
са извършените от застрахования разходи за ограничаване или намаляване на размера на
щетите върху застраховано имущество в резултат на настъпило застрахователно съби-тие, покрито по Клауза "А", Клауза "Б" и Клауза "З" при лимити конкретно посочени в тези
Общи условия, освен ако в застрахователният договор не е посочен различен лимит.
Покриват се реално направените разходи за:
- разчистване и транспортиране на остатъците на унищожено имущество, с лимит до
10% (десет процента) от общата сума на застрахованите имущества;
- преместване, предпазване и за съхранение на застраховано имущество, но за не пове-че от 3 (три) месеца от настъпване на застрахователното събитие и с лимит до 2 000.00
(две хиляди);
- хонорари на експерти, инженери и архитекти с лимит до 2% (два процента) от обща-та сума на застрахованите имущества;
- хотелски разходи (нощувки) ), ако жилището стане напълно необитаемо вследствие
застрахователно събитие, при условие че Застрахованият вземе всички необходими мер-ки за срочно отстраняване на последиците от събитието; покритието за хотелски разхо-ди не включва разходи за закуска, телефон, минибар и други допълнителни услуги и е за пе-риод до 30 (тридесет) дни и за не повече от 1,5 %о (едно и половина на хиляда) от обща-та застрахователна сума на ден.
Общата сума на обезщетението за унищожено и/или увредено имущество и необходими-те целесъобразни разходи по Клауза "Р" не може да надвишава застрахователната сума по
застрахователният договор.
4. Тази Клауза "Р" може да бъде изменяна и/или допълвана със Специални условия и/или
добавъци.
КЛАУЗА "О" – ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ
ЗАСТРАХОВАНОТО ИМУЩЕСТВО, В РЕЗУЛТАТ НА ПОКРИТ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
РИСК.
1.Тази Клауза "О" – гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от
застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск
е приложима само заедно с Общите условия за застраховане на имущества на физически
лица, Клауза "А" и като част от валиден застрахователен договор.
2. Характеристика на застрахователното покритие.
По тази Клауза Застрахователят покрива предявени претенции срещу застрахования за
щети, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или
наводнение /измокряне/ от застрахования обект. Лимитът на обезщетение по настоящата
Клауза е до 10 (десет) % от общата сума на застрахованите имущества, освен ако в
полицата не е посочен различен лимит. Общата сума на обезщетението за унищожено и/или
увредено имущество и гражданската отговорност към трети лица за щети, причинени от
застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск по
Клауза "О" не може да надвишава застрахователната сума по застрахователния договор.
3.Тази Клауза "О" може да бъде изменяна и/или допълвана със Специални условия и/или
добавъци.
Тези Клаузи към Общите условия за застраховане имущества на физически лица са приети
на заседание на Управителния съвет на "ЗД ЕВРОИНС" АД, проведено на 25.04.2006 г. и вли-зат в сила на 15.05.2006 г., като отменят Клаузите към Общите условия за застраховане
имущество на физически лица, действащи до този момент.
Настоящите Клаузи са изменени с решение на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС" АД,
от 22.03.2010 г, като тези изменения влизат в сила на 22.03.2010 г., с решение на Упра-вителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС" АД от 19.05.2011 г., като тези изменения влизат в сила
от 25.05.2011 г. и с решение на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС" АД от 29.08.2011 г.,
като тези изменения влизат в сила от 01.09.2011 г. и с решение на Управителния съвет
на „ЗД ЕВРОИНС" АД от 24.03.2014 г., като тези изменения влизат в сила от 25.03.2014 г

Virus-free. www.avast.com

Етикети

имена (149) Ски (138) уеб камери (128) Право (105) Grand Tour (102) Ski (97) video (95) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) ски курорти (58) Маркетинг (44) Рила (40) банки (39) snow reports (37) Боровец (32) София (32) Borovets (27) Родопи (27) Банско (26) икономика (26) история (26) проекти (22) Пампорово (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) интернет (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) eco (13) Витоша (13) цени (13) snow forecast (12) буква С (12) връзки (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) Пирин (11) буква М (11) данъци (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) буква В (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) град (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) енергетика (3) поща (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) здраве (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) 2010 (1) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Австрия (1) Алпи (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) авария (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) градоустройство (1) деца (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) музей (1) мъдрости (1) недвижими имоти (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) пълномощно (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)