събота, 26 май 2012 г.

НАРЕДБА от 8.05.2012 г. за набирането на информацията за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ

НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България

Издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обн., ДВ, бр. 39 от 22.05.2012 г., в сила от 22.05.2012 г.
Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. съдържанието и структурата на информацията, свързана с потенциала, производството и потреблението в Република България на енергия от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

2. условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по т. 1;

3. условията и редът за актуализирането и поддържането на Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България, наричана по-нататък "НИС".

Чл. 2. Дейността по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване и използване на предоставената информация се осъществява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, наричана по-нататък "АУЕР", при спазване на следните принципи:

1. професионална независимост;

2. безпристрастност;

3. обективност;

4. надеждност;

5. достъпност и яснота;

6. сравнимост и логическа обвързаност.

Чл. 3. Информацията, свързана с потенциала, производството и потреблението в Република България на енергия от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, се предоставя на АУЕР с цел:

1. събиране, съхраняване, анализиране и представяне на данните за използването на енергията от възобновяеми източници и биогоривата в Република България;

2. подпомагане от АУЕР на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при осъществяване на правомощията му по Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) във връзка със:

а) разработване и актуализиране на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) по чл. 3, т. 2 ЗЕВИ;

б) изготвяне на докладите до Европейската комисия по чл. 4, ал. 2, т. 2 ЗЕВИ за изпълнението на НПДЕВИ;

в) изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 2, т. 10 ЗЕВИ за предоставяне на компетентните институции на Европейския съюз на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;

г) изготвяне на предложения до Министерския съвет за одобряване на статистически прехвърляния по чл. 3, т. 6 ЗЕВИ;

3. осъществяване на контролни дейности от страна на АУЕР в предвидените от ЗЕВИ случаи.
Глава втора
Съдържание и структура на информацията

Чл. 4. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие събира и осигурява публичен достъп до информацията за:

1. националните цели за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, общо и по сектори;

2. мерки за стимулиране на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници, включително европейски и национални схеми за подпомагане;

3. мерки за стимулиране на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, включително европейски и национални схеми за подпомагане;

4. семинари, конференции и други мероприятия, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, на газ от възобновяеми източници, както и с производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

5. чистите ползи, разходите на енергия и енергийната ефективност на оборудването и системите за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, предоставяна от доставчиците на оборудване и системи;

6. обучителни и информационни кампании за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

7. реда за разглеждане на заявленията за присъединяване на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници към преносната и разпределителната електрически мрежи или към топлопреносната мрежа, за издаване на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници и на лицензии за енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници;

8. възможностите за изпълнението на мерки за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, както и за използването на високоефективни технологии и местни топлофикационни и охладителни системи в процеса на планирането, застрояването и преструктурирането на производствени или жилищни зони и при изграждането на нови или реконструкцията, основното обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради в такива зони.

(2) Агенцията за устойчиво енергийно развитие осигурява публичен достъп до:

1. докладите за изпълнението на НПДЕВИ;

2. квалификационни схеми за обучение за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ;

3. списък на лицата, придобили необходимата квалификация за извършването на дейности по монтаж и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи;

4. списък на лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;

5. друга информация, предвидена в ЗЕВИ и тази наредба.

(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие събира и предоставя информация за:

1. производството на енергия от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

2. потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

3. проектите, финансирани от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".

(4) По реда на тази наредба АУЕР събира и информация относно:

1. технико-икономически показатели;

2. резултати от проучвания, анализи и прогнози за използване на енергия от възобновяеми източници и производство и потребление на биогорива;

3. предвиждания за изграждане на нови мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

4. цени на биомасата, използвана за производство на енергия;

5. количествени и качествени показатели на биомасата, използвана за производство на енергия;

6. цени на суровините, използвани за производство на биогорива;

7. продажни цени на произведените биогорива;

8. количествени и качествени показатели на произведените на територията на Република България биогорива и на потребените на територията на Република България биогорива.

Чл. 5. (1) Информацията и данните по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 се предоставят по образец съгласно приложения № 1 - 6.

(2) Информацията и данните по чл. 4, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 2 и 3 се предоставят в свободна форма.
Глава трета
Условия и ред за набиране и предоставяне на информацията
Раздел I
Условия и ред за набиране на информацията

Чл. 6. Информацията и данните по чл. 4, ал. 1, 3 и 4 се събират от АУЕР непосредствено или чрез задължените лица по чл. 7.

Чл. 7. (1) Задължени лица за предоставянето в АУЕР на информацията по чл. 4 са:

1. производителите, операторите на мрежи, обществения доставчик и крайните снабдители за електрическата енергия;

2. производителите и топлопреносните предприятия за топлинната енергия и енергията за охлаждане;

3. производителите на газ от възобновяеми източници;

4. икономическите оператори по чл. 40, ал. 1 ЗЕВИ;

5. разпространителите и крайните разпространители на биогоривата и смесите им с течни горива от нефтен произход в транспорта;

6. лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;

7. изпълнителният директор на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";

8. доставчиците на оборудване и системи за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;

9. доставчиците на услуги по монтаж и поддръжка на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;

10. органите на държавната и местната власт;

11. собствениците на сгради за обществено обслужване;

12. собствениците на индивидуални системи за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане;

13. (в сила от 31.12.2012 г. - ДВ, бр. 39 от 2012 г.Сравнение с предишната редакция) институциите, които имат право да осъществяват обучение за придобиване на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

(2) Производителите на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта са задължени лица по ал. 1 и в случаите, когато потребяват произведената енергия и/или биогорива за собствени нужди.

(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие събира данни, отнасящи се до отделните задължени лица по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 (индивидуални данни).

(4) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предоставя на АУЕР информация относно НПДЕВИ в рамките на своята компетентност.

Чл. 8. (1) Областните управители и кметовете на общини предоставят информация за изпълнението на дългосрочните и краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива по чл. 9 ЗЕВИ.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година.

(3) Кметовете на общини:

1. оказват съдействие на изпълнителния директор на АУЕР за изпълнение правомощията му по тази наредба, включително предоставят необходимите информация и документи;

2. предоставят данни за извършването на оценки по чл. 7, ал. 2, т. 4 ЗЕВИ и извършени оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници.

Чл. 9. Изпълнителният директор на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" предоставя информация за финансирани проекти за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година.

Чл. 10. (В сила от 31.12.2012 г. - ДВ, бр. 39 от 2012 г.Сравнение с предишната редакция) Институциите, които имат право да осъществяват обучение за придобиване на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение, представят списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ, в срок не по-късно от един месец от датата на придобиване на съответната квалификация.

Чл. 11. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и общините предоставят информация за изпълнените през предходната календарна година договори с гарантиран резултат, в които има изпълнени мерки за използване на потенциала на възобновяеми източници, за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година.

Чл. 12. (1) Органите на изпълнителната власт, които поддържат регистри или информационни системи, предвидени в закон, при направено от АУЕР писмено искане са длъжни да предоставят събраните от тях данни и информация, включително индивидуални данни, необходими за изготвяне, обработване и обобщаване на информацията по чл. 52 ЗЕВИ, доколкото в съответния закон не е предвидено друго.

(2) Информацията, свързана с Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури, се предоставя съгласувано с министъра на отбраната и съобразно разпоредбите на специалните закони.

Чл. 13. (1) Информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 се предоставя от съответните задължени лица за тримесечни и годишни периоди.

(2) Тримесечната информация се подава до 25-о число на следващия месец, а годишната информация - до 31 януари на следващата календарна година.

(3) Информация по чл. 4, ал. 4, т. 2 и 3 се предоставя при поискване от АУЕР.

(4) Информацията се подава от задължените лица по чл. 7 на хартиен и магнитен/оптичен носител или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 14. Предоставените по реда на тази наредба информация и данни подлежат на допълване и разясняване от съответните задължени лица при необходимост и при съответно искане от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма или АУЕР.

Чл. 15. Когато предоставената информация е категоризирана като класифицирана, всички действия, свързани с нейното обработване и съхраняване, както и предоставянето на достъп до нея се извършват съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
Раздел II
Условия и ред за предоставяне на информацията

Чл. 16. (1) За осигуряване на достъпност на обществеността и органите на държавната власт и на местното самоуправление по въпроси, свързани с енергията от възобновяеми източници, АУЕР осигурява публичен достъп до информацията по чл. 4, ал. 1 и 2.

(2) Информацията по чл. 4, ал. 3 и 4 се предоставя от АУЕР на компетентните по ЗЕВИ органи на държавната власт и на местното самоуправление за ползване при изпълнение на правомощията им.

(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие осигурява публичен достъп до обобщена информация за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и до обобщена информация по чл. 4, ал. 4.
Глава четвърта
Условия и ред за актуализиране и поддържане на НИС

Чл. 17. (1) За осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при условията и по реда на ЗЕВИ и тази наредба, в АУЕР се създава, поддържа и актуализира Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

(2) Националната информационна система трябва да бъде разработена по начин, който позволява обмен на информация с Националния статистически институт, органите на статистиката, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и други органи на изпълнителната власт, които поддържат регистри или информационни системи.

Чл. 18. Актуализирането на данните и поддържането на НИС на местно ниво се извършва от кметовете на общини.
Глава пета
Опазване на тайната

Чл. 19. (1) Събраните от АУЕР индивидуални данни могат да се използват само за осъществяване на дейността й.

(2) Изпълнителният директор на АУЕР е длъжен да осигури опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприеме необходимите организационни и технически мерки за работа с такива данни.

(3) Изпълнителният директор и служителите на АУЕР не могат да разгласяват или предоставят:

1. индивидуални данни;

2. данни, разгласяването или предоставянето на които дава възможност за достъп до защитена информация на определено лице.

(4) Индивидуални данни могат да се предоставят само на Националния статистически институт, ако това е необходимо за разработването и производството на официална статистическа информация.

(5) Индивидуалните данни могат да се публикуват само ако лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това. Съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се отнася. Лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, като оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредба № 16-28 от 2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продадени количества биогорива (ДВ, бр. 11 от 2008 г.) се отменя.

§ 3. (1) Информацията и данните по глава втора от наредбата се предоставя на АУЕР по електронен път, считано от датата на въвеждане на НИС.

(2) До въвеждането на НИС достъпът до информацията по чл. 4, ал. 1 и 2 се предоставя чрез страниците на АУЕР и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в интернет, като АУЕР предоставя събираната информация в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) До въвеждането на НИС и осигуряването на възможност кметовете на общини да актуализират информацията в нея тя се актуализира от АУЕР.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 54 ЗЕВИ.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие.

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 7, ал. 1, т. 13 и чл. 10, които влизат в сила от 31 декември 2012 г.

                                                      Приложение № 1

към чл. 5, ал. 1

ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и адрес на търговското дружеството:

 

 

 

 

 

 

име

област

община

населено място

адрес

 

Лице за контакти и координати:

 

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

адрес

телефон

факс

e-mail

Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка

Тримесечна информация

 

Общо за  година

 

 

 

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

1

Инсталирана електрическа мощност

kW

 

 

 

 

 

2

Използван/и възобновяем/и източник/ци (вятърна, слънчева, геотермална и хидротермална енергия, биомаса и др.)

-

 

 

 

 

 

3

Брутно производство на електрическа енергия

kWh

 

 

 

 

 

4

Нетно производство на електрическа енергия, в т.ч. произведена по:

kWh

 

 

 

 

 

 

кондензационен начин

kWh

 

 

 

 

 

 

комбиниран начин

kWh

 

 

 

 

 

5

Електрическа енергия за собствено потребление

kWh

 

 

 

 

 

6

Продадена електрическа енергия, в т.ч. на:

kWh

 

 

 

 

 

А

Регулиран пазар, в т.ч. на:

kWh

 

 

 

 

 

 

краен снабдител

kWh

 

 

 

 

 

 

обществен доставчик

kWh

 

 

 

 

 

Б

Свободен пазар, в т.ч.:

kWh

 

 

 

 

 

 

в страната

kWh

 

 

 

 

 

 

за износ

kWh

 

 

 

 

 

В

Балансиращ пазар

kWh

 

 

 

 

 

7

Разход на биомаса за производство на електрическа енергия – по видове биомаса:

t/1000 м3

 

 

 

 

 

………….

t/1000 м3

 

 

 

 

 

………….

t/1000 м3

 

 

 

 

8

Долна топлина на изгаряне на използваната биомаса, по видове биомаса

 

 

…………

kcal/kg, kcal/1000 м3

 

 

 

 

……………

kcal/kg, kcal/1000 м3

 

 

 

9

Разход на течни горива от биомаса за производство на електрическа енергия, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

t

 

 

 

 

 

 

……………

t

 

 

 

 

 

10

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

kcal/kg

 

 

 

 

 

 

……………

kcal/kg

 

 

 

 

 

11

Разход на течни горива от биомаса за производство на електрическа енергия, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

t

 

 

 

 

 

 

……………

t

 

 

 

 

 

12

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

kcal/kg

 

 

 

 

 

 

……………

kcal/kg

 

 

 

 

 

13

Разход на използваните невъзобновяеми източници при производството на електрическа енергия от биомаса (при комбинирано изгаряне на биомаса с въглища, нефтопродукти, природен газ) – по видове горива:

 

……………

t/1000 м3

 

 

 

 

 

……………

t/1000 м3

 

 

 

 

14

Долна топлина на изгаряне на използваната невъзобновяеми източници, по видове горива

 

……………

kcal/kg, kcal/1000 м3

 

 

 

 

……………

kcal/kg, kcal/1000 м3

 

 

 

15

Брутен специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия от биомаса

gсе/kWh

 

 

 

 

16

Брутен специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия от течни горива от биомаса

gсе/kWh

 

 

 

 

17

Брутен специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия от невъзобновяеми източници

gсе/kWh

 

 

 

 

18

Цена на използваната биомаса

лв./t

 

 

 

 

 

19

Цена на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост

лв./t

 

 

 

 

 

20

Цена на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост

лв./t

 

 

 

 

 


 

 

 
 
                            Приложение № 2
 
 
към чл. 5, ал. 1

ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА TOПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и адрес на търговското дружеството:

 

 

 

 

 

 

име

област

община

населено място

адрес

 

Лице за контакти и координати:

 

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

e-mail

Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка

Тримесечна информация

 

Общо за  година

 

 

 

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

1

Инсталирана топлинна мощност на топлоизточника:

kWth

 

 

 

 

 

 

ТЕЦ

kWth

 

 

 

 

 

 

ОЦ

kWth

 

 

 

 

 

 

РОЦ

kWth

 

 

 

 

 

2

Използван/и възобновяем/и източник/ци (слънчева, геотермална и хидротермална енергия,  биомаса)

-

 

 

 

 

 

3

Брутно производство на топлинна енергия

kWh

 

 

 

 

 

4

Нетно производство на топлинна енергия

kWh

 

 

 

 

 

5

Собствени нужди от топлинна енергия

kWh

 

 

 

 

 

6

Топлинна енергия за собствено потребление

kWh

 

 

 

 

 

7

Технологични разходи на топлинна енергия в топлопреносните мрежи

kWh

 

 

 

 

 

8

Топлинна енергия за разпределение по видове потребители:

kWh

 

 

 

 

 

А

Стопански и промишлени потребители на пара

kWh

 

 

 

 

 

Б

Стопански и промишлени потребители на гореща вода

kWh

 

 

 

 

 

В

Бюджетни

kWh

 

 

 

 

 

Г

Битови

kWh

 

 

 

 

 

9

Разход на биомаса за производство на топлинна енергия – по видове биомаса

 

……………

t/1000 м3

 

 

 

 

 

……………

t/1000 м3

 

 

 

 

10

Долна топлина на изгаряне на използваната биомаса, по видове биомаса

 

 

……………

kcal/kg, kcal/1000 м3

 

 

 

11

Разход на течни горива от биомаса за производство на топлинна енергия, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

t

 

 

 

 

 

12

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

kcal/kg, kcal/м3

 

 

 

13

Разход на течни горива от биомаса за производство на топлинна енергия, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове горива течни горива от биомаса

 

……………

t

 

 

 

 

14

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса

 

……………

kcal/kg

 

 

 

 

 

15

Разход на използваните невъзобновяеми източници при производството на топлинна енергия от биомаса (при комбинирано изгаряне на биомаса с въглища, нефтопродукти, природен газ) – по видове горива

 

……………

t/1000 м3

 

 

 

 

16

Долна топлина на изгаряне на използваната невъзобновяеми източници, по видове горива

 

……………

kcal/kg, kcal/1000 м3

 

 

 

17

Брутен специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия от биомаса

kgсе/MWh

 

 

 

 

18

Брутен специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия от течни горива от биомаса,

kgсе/MWh

 

 

 

 

19

Брутен специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия от невъзобновяеми източници

kgсе/MWh

 

 

 

 

20

Дължина на топлопреносната мрежа

km

 

 

 

 

 

21

Цена на използваната биомаса, по видове биомаса

лв./t

 

 

 

 

 

22

Цена на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост

лв./t

 

 

 

 

 

23

Цена на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост

лв./t

 

 

 

 

 


 

 
 
                            Приложение № 3
 
 
към чл. 5, ал. 1

ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и адрес на търговското дружеството:

 

 

 

 

 

 

име

област

община

населено място

адрес

 

Лице за контакти и координати:

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

e-mail

Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка

Тримесечна информация

 

 

Общо за година

 

 

 

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

I. Закупена от преносното или разпределителното предприятие електрическа енергия от производители, използващи енергия възобновяеми източници, по производители и по видове централи

1

Водноелектрически централи (ВЕЦ)

kWh

 

 

 

 

 

 

……………..

kWh

 

 

 

 

 

2

Вятърни електрически централи (ВтЕЦ)

kWh

 

 

 

 

 

 

……………..

kWh

 

 

 

 

 

3

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ)

kWh

 

 

 

 

 

 

……………..

kWh

 

 

 

 

 

4

Електрически централи на биомаса (БЕЦ)

kWh

 

 

 

 

 

 

……………..

kWh

 

 

 

 

 

5

Електрически централи на газ от възобновяеми източници (БиоГЕЦ)

kWh

 

 

 

 

 

 

……………..

kWh

 

 

 

 

 

II. Инсталирана мощност на централите, от които се изкупува електрическа  енергия от възобновяеми източници, по производители и по видове централи

1

Водноелектрически централи (ВЕЦ)

kW

 

 

 

 

 

 

……………..

kW

 

 

 

 

 

2

Вятърни електрически централи (ВтЕЦ)

kW

 

 

 

 

 

 

……………..

kW

 

 

 

 

 

3

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ)

kW

 

 

 

 

 

 

……………..

kW

 

 

 

 

 

4

Електрически централи на биомаса (БЕЦ)

kW

 

 

 

 

 

 

……………..

kW

 

 

 

 

 

5

Електрически централи на газ от възобновяеми източници (БиоГЕЦ)

kW

 

 

 

 

 

 

……………..

kW

 

 

 

 

 

III. Средна цена на изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници (без ДДС), по видове централи

 

……………..

лв./kWh

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            Приложение № 4
 
 
към чл. 5, ал. 1

ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА И ТЕЧНИ ГОРИВА ОТ БИОМАСА

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и адрес на търговското дружеството:

 

 

 

 

 

 

име

област

община

населено място

адрес

 

Лице за контакти и координати:

 

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

e-mail

Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка

Тримесечна информация

 

 

Общо за година

 

 

 

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

I. Използвани суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса, по видове и произход:

 

Суровини местно производство:

 

 

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

Суровини с произход от ЕС:

 

 

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

Суровини с произход трети страни извън ЕС:

 

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

II. Цена на изкупуване на използваните суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса,  по видове и произход:

 

Суровини местно производство:

 

 

 

 

 

 

……….

лв./t

 

 

 

 

 

 

Суровини с произход от ЕС:

 

 

 

 

 

 

……….

лв./t

 

 

 

 

 

 

Суровини с произход трети страни извън ЕС:

 

 

 

 

 

……….

лв./t

 

 

 

 

 

III. Произведени количества биогорива и течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:

1

Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове

 

 

 

 

………………

t, l, 1000 m3

 

 

 

 

2

Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса

 

 

 

……………………

kcal/kg (1000 m3)

 

 

 

 

IV. Произведени количества биогорива и течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:

1

Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове

 

 

 

 

………………

t, l, 1000 m3

 

 

 

 

2

Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса

kcal/kg (1000 m3)

 

 

 

 

 

………………

kcal/kg (1000 m3)

 

 

 

 

V. Биогорива и течни горива от биомаса за собствено потребление, който отговарят на критериите за устойчивост

1

Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове

 

 

 

 

………………

t, l, 1000 m3

 

 

 

 

2

Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса

 

 

 

……………………

kcal/kg (1000 m3)

 

 

 

 

VI. Биогорива и течни горива от биомаса за собствено потребление, който не отговарят на критериите за устойчивост

1

Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове

 

 

 

 

………………

t, l, 1000 m3

 

 

 

 

2

Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса

 

 

 

……………………

kcal/kg (1000 m3)

 

 

 

 

VII. Разпространение на вътрешния пазар на произведените биогорива и течни горива от биомаса, който отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:

 

На крайни разпространители на течни горива

 

 

 

 

 

……………

t

 

 

 

 

 

 

за предоставяне на пазара (за дистрибуция, потребление или използване на пазара)

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

за крайно разпространение

 

 

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

VІІІ. Износ  - по видове биогорива и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):

 

 

 

……………

t

 

 

 

 

 

ІХ. Разпространение на вътрешния пазар на произведените биогорива и течни горива от биомаса, който не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:

 

На крайни разпространители на биогорива и течни горива

 

 

 

 

……………

t

 

 

 

 

 

 

На дистрибутори на течни горива

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

За собствено потребление

 

 

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

Х. Износ  - по видове биогорива и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):

 

 

 

……………

t

 

 

 

 

 

ХІ. Продажна цена на реализираните на пазара биогорива и течни горива от биомаса, който отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса

 

……………

лв./t

 

 

 

 

 

ХІІ. Продажна цена на реализираните на пазара биогорива и течни горива от биомаса, който не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса

 

……………

лв./t

 

 

 

 

 

 

 
 
                            Приложение № 5
 
 
към чл. 5, ал. 1

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА БИОГОРИВА: ОТ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ/ ДИСТРИБУТОРИ, ЛИЦА КОИТО ВЪВЕЖДАТ ОТ ЕС И ЛИЦА КОИТО ВНАСЯТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължено лице:

 

 

 

 

 

 

 

 

име

област

община

населено място

адрес

 

Лице за контакти и координати:

 

 

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

e-mail

Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка

Тримесечна информация

 

Общо за  година

 

 

 

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

I. Разпространени чисти биогорива, които отговарят на критериите за устоичивост, по видове и произход:

А

Биогорива местно производство, по видове:

 

 

 

 

 

………………..

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове

 

 

 

 

………………..

kcal/kg

 

 

 

 

Б

Биогорива с произход от страни от ЕС, по видове:

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове

 

 

 

 

………………..

kcal/kg

 

 

 

 

В

Биогорива с произход трети страни извън ЕС, по видове:

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове

 

 

 

 

………………..

kcal/kg

 

 

 

 

IІ. Разпространени чисти биогорива, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове и произход:

А

Биогорива местно производство, по видове:

 

 

 

 

 

………………..

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове

 

 

 

 

………………..

kcal/kg

 

 

 

 

Б

Биогорива с произход от страни от ЕС, по видове:

 

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове

 

 

 

 

………………..

kcal/kg

 

 

 

 

В

Биогорива с произход трети страни извън ЕС, по видове:

 

 

 

……….

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове

 

 

 

 

………………..

kcal/kg

 

 

 

 

III. Разпространени смеси на течни горива от нефтен произход с биогорива, по видове и произход:

A. Смеси за дизелови двигатели със съдържание на биодизел

 

 

1

Смеси на дизел с  биодизел (5 процента обемни)

 

 

 

 

.............................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

..............................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на дизел с  биодизел (5 процента обемни)

 

..............................

kcal/kg

 

 

 

 

2

Смеси на дизел с  биодизел (6 процента обемни)

 

 

 

 

..................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

...................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на дизел с  биодизел (6 процента обемни)

 

...................................

kcal/kg

 

 

 

 

Б. Смеси за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол

1

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (2 процента обемни)

 

...........................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

.......................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (2 процента обемни)

 

........................................

kcal/kg

 

 

 

 

2

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (3 процента обемни)

 

.....................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

............................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (3 процента обемни)

 

.................................................

kcal/kg

 

 

 

 

3

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (4 процента обемни)

 

.................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

........................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (4 процента обемни)

 

................................

kcal/kg

 

 

 

 

4

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (5 процента обемни)

 

..................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

..................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (5 процента обемни)

 

..............................

kcal/kg

 

 

 

 

5

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (6 процента обемни)

 

...................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

.....................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (6 процента обемни)

 

...................................

kcal/kg

 

 

 

 

6

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (7 процента обемни)

 

.......................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

.........................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (7 процента обемни)

 

...........................................

kcal/kg

 

 

 

 

7

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (8 процента обемни)

 

..............................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

.......................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (8 процента обемни)

 

............................................

kcal/kg

 

 

 

 

8

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (9 процента обемни)

 

.........................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

...........................................

t

 

 

 

 

 

 

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (9 процента обемни)

 

..............................................

kcal/kg

 

 

 

 

IV. Разпространение на вътрешния пазар на смеси с произход на биокомпонента извън територията на Р България, по видове и произход:

 

Разпространени смеси с произход извън територията на Р България по видове и произход:

 

.....................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

..............................................

t

 

 

 

 

 

V.

Износ на смеси - по видове на биогоривото и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):

 

..............................................

t

 

 

 

 

 

 

в т.ч., които отговарят на критериите за устойчивост

 

 

 

 

..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            Приложение № 6
 
 
към чл. 5, ал. 1

ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължено лице:

 

 

 

 

 

 

 

име

област

община

населено място

адрес

 

Лице за контакти и координати:

 

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

e-mail

Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка

Тримесечна информация

Общо за  година

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

I. Използвани суровини за производство на газ от възобновяеми източници, по видове и произход:

 

растителни,  животински и битови отпадъци, утайки и др.

 

 

 

 

 

 

 

………………..

t

 

 

 

 

 

II. Произведени количества  газ от възобновяеми източници, изкупен от обществения доставчик или крайните снабдители на природен газ:

 

………………

t, l, 1000 m3

 

 

 

 

 

III. Долна топлина на изгаряне на произведения газ от възобновяеми източници

 

……………………

kcal/kg (1000 m3)

 

 

 

 

 

 

 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) деца (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)