вторник, 13 май 2014 г.

Април = ландшафт + култура

Статия на Мария САМАРДЖИЕВА, д-р, ландшафтен архитект във в. Животът Днес


Април = ландшафт + култура Мария САМАРДЖИЕВА, д-р, ландшафтен архитект „Какво ли се крие зад това математическо заглавие?“, ще се запи- тат читателите. Отговарям веднага - април е Световен ме- сец на ландшафтната архитектура, обявен през 2006 г. от осно- ваната през 1948 г. във Версай, Франция, Международна феде- рация на ландшафтни- те архитекти (ИФЛА). Какво е "ланд- шафтен архитект" обаче ще се зачудят само някои от чита- телите. Тъй като ве- роятно повечето от тях знаят, че в Бълга- рия тази професия съ- ществува от 1994 г. Да, това е вярно, но... не съвсем. Защото още през 1951 г. във Висшия лесотехничес- ки институт (сега Ле- сотехнически универ- ситет) е открита специалността Озеле- няване, равнозначна на Ландшафтна архи- тектура - наименова- ние, което се е използ- вало в т.нар. капита- листически страни много по-рано. "Све- товната премиера" на дисциплината Ланд- шафтна архитектура се е състояла в Хар- вардския универси- тет през 1900 г.! Но у нас дълго е прилаган примерът на "братс- кия Съветски съюз". Нямам нищо против Съюза, но държавно- политическото прек- лонение пред него поп- речи на българските инженер-озеленители да членуват в между- народната им органи- зация. Членството стана факт едва през 2002 г., след като бе- ше създадена професи- онална организация на българските ланд- шафтни архитекти. А какво означава да бъдеш "архи- тект на ланд- шафта"? Най-об- що казано - да твориш във външното простран- ство, което човекът възприема с очите си, т.е. да създаваш картини - та- ка както художникът пей- зажист рисува върху плат- ното си. Между другото термините "ландшафт" и "пейзаж" са синоними с раз- личен произход - съответ- но от немски и френски език, но в основата и на двата е връзката между "земя" или "територия", от една страна, и "изглед" или "гледка", от друга страна. Ландшафтният архитект планира и изг- ражда красиви открити пространства, осигурява на хората комфорт и ус- ловия за здравословен от- дих на открито, подобря- ва състоянието на преко- мерно използвани градски площи, "лекува" и връща към живот изоставени терени, опазва и възста- новява природни ресурси, включително и извън насе- лените места, предоста- вя т.нар. обществени ус- луги в областта на околна- та среда и човешкото здраве. И всичко това - чрез използване главно на жива растителност, про- меняща се непрекъснато във времето и простран- ството... Следователно неговата дейност е много важна както за облика и функционирането на сели- щата, така и за качество- то на живота. Но и за са- мооценката на хората. Едно е да кажеш: "Аз живея до Княз Борисовата гради- на", а съвсем друго - "А пък аз... до някогашната За- харна фабрика във високо- панелния ж.к. "Света Трои- ца", нали? Така е било и в миналото, когато гради- ната е привличала като магнит хората от цяла София. През април в много страни по света ланд- шафтни архи- текти, екоорга- низации и граж- дани се обединя- ват, за да чест- ват Световния месец. Посещават се паркове, създадени от видни специ- алисти, екскурзианти с во- дачи професионалисти се отправят до обекти извън населените места, разпространяват се пла- кати и други печатни ма- териали, полагат се "пър- ви копки" на паркове, обсъждат се проекти на бъдещи зелени площи, про- веждат се конкурси за най- добра медийна изява и пр. А у нас се самоорганизи- рат... протести срещу намеренията на общинс- ките власти да режат жи- ви части от зелените сис- теми на градовете. Пока- зателен пример е София, където протестите не спират от началото на 90-те години до сега. Един от последните е срещу за- почналото изсичане на дървета в района на Рези- денция "Бояна", за да се ос- вободи място за трени- ровъчен стадион на Бъл- гарския футболен съюз. Точно там - до Боянската църква, която е обект със световно значение от българското културно нас- ледство, както и до Бо- янския водопад, който е природна забележител- ност! При това без задъл- жителното възможно най-ранно уведомяване на гражданите! Арх. Николай Веселинов, който се зани- мава със случая, е катего- ричен: "Грубо са нарушени три категории основни конституционни и между- народно признати граж- дански права: на собстве- ност, на благоприятна жизнена среда и на добро административно управ- ление. Заведените осем съдебни дела не са приклю- чили, следователно рабо- тата върху терена тряб- ва да спре!". Да, но рабо- тата не спира... Друг, съвсем пре- сен пример е про- тестът срещу изграждането на трамвайна ли- ния през т.нар. Княз Борисови култури, които са част от Княз Бо- рисовата градина - един от най-ценните истори- чески паркове на България. Въпросът за необходи- мостта от залесяване на територията на бъдещи- те Княз Борисови култури се поставя през 1881 г., а създаването им започва през 1893 г. Помня, че точно там преди години подскачаха катерички и се разхождаха кошути, свик- нали с човешкото при- съствие. А сега се пред- вижда да се движи трам- вай, необходимостта от който не е доказана. Пора- женията върху градината ще се увеличават с годи- ните, защото премахва- нето на голям брой въз- растни дървета ще нару- ши създавалата се в продължение на повече от 130 години екосисте- ма, т.е. ще загиват още и още дървета... А някога не само възрастни софиянци, но и ученици са имали "трудова" в изграждането и поддържането є. Вероятно читателите започват да се досещат защо в заглавното уравне- ние е включена и култура- та - защото тя се отнася не само за поведението и знанията на хората, не са- мо за съвременните музи- ка, театър, литература, изобразителни изкуства и още, и още..., но и за кул- турното наследство на всяка нация. А 18 април е Световният ден на кул- турното наследство, обя- вен още през 1982 г. по предложение на Междуна- родния съвет за паметни- ците и историческите места (ICOMOS) и Органи- зацията за образование, наука и култура на ООН (UNESCO). То обхваща дви- жими и недвижими цен- ности от праисторичес- ките времена до близко- то минало. Известно е, че България разпола- га с много таки- ва ценности, за които се говори и пише по-често или по-рядко и в резултат на това все нещо остава в съзнание- то на непрофесионалис- тите в тази област. Но един вид от недвижими- те културни ценности, които са част от все- кидневната околна среда в градовете ни, тънат в забрава. В тях няма табе- ли, които да показват ко- га и защо са създадени. За тях не се организират се- минари, изложби, диску- сии. Те не се посещават от групи деца и младежи, на които да се разказва за историята им. Техни снимки не красят пощенс- ки марки или картички, както е било в миналото. За тяхното бъдеще липс- ват стратегии, програми и планове за действие. Те непрекъснато са подложе- ни на драстични промени и вандализъм не толкова от неуки граждани, колко- то от държавните и об- щинските администра- тори. В противоречие със световните изисквания тези ценности не се включват в списъка на обектите, които може да имат принос за развитие- то на икономиката и ту- ризма, следователно за подобряването на бла- госъстоянието на хора- та. Напълно игнорирани са и като средство за съз- даване на принадлежност на гражданите към опре- делен град или градски район, а още по-малко за пораждане на чувство на гордост - дори напротив, те пораждат срам, особе- но когато някой български специалист ги показва на свои колеги от други страни... Историческите паркове и гради- ни. Те заслужа- ват булото на забравата да се вдигне от тях поне през април! Опитвам се да направя това сега, когато София без всякакъв свян канди- датства за Европейска столица на културата през 2017 година... И пред- вижда - след многогодишна летаргия - такова "лъска- не" на най-ценните исто- рически градини с използва- не на нехарактерни за тях материали и строителни методи, че те ще загубят историческия си облик. Бъ- дещето не прощава на та- кива управници. А Нацио- налният институт за нед- вижимо културно наслед- ство със сигурност е зад- рямал, още повече че в не- го няма нито един ланд- шафтен архитект...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)