петък, 11 март 2011 г.

Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки

Банки с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
БАНКА ДСК ЕАД
-------------

Официално регистрирано име

Банка ДСК

Банков код

STSA9300

Адрес на централата

София 1036, ул. "Московска" № 19

Телефони

02/93 91 220

Факс

02/980 6477

Телекс

22719; 25043

SWIFT BIC

STSABGSF

E-mail

office@dskbank.bg

Интернет сайт

www.dskbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Банка ОТП, Будапеща - 100 %*
------------------------------
Клонове на банката:
районни клонове 30, клонове 121, филиали 157, представителства 1182
* Съгласно уведомително писмо от Банка ДСК ЕАД, вх. № 1734-400 от
08.10.2003 г., собствеността върху 100% от акциите на Банка ДСК ЕАД е
прехвърлена от Банковата консолидационна компания АД на Банка ОТП, Унгария,
на 01.10.2003 г.
НЛБ Банка София АД
--------------------

Официално регистрирано име

НЛБ Банка София АД

Банков код

WEBK9310

Адрес на централата

София 1040, бул. "Драган Цанков" №36
СТЦ "Интерпред", блок Б №105

Телефони

02/ 970 241 5 ; 970 242 0

Факс

02/ 970 2442

SWIFT BIC

WEBKBGSF

E-mail

info@westeastbank.com

Интернет сайт

www.westeastbank.bg

Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Нова Люблянска Банка, Словения - 97,01%
Със Заповед № РД 22-0456 от 17.03.2006 г. на подуправителя на БНБ,
ръководещ управление Банков надзор, е дадено разрешение на Нова Люблянска
Банка, Словения да придобие пряко 15 327 580 броя обикновени безналични акции
с право на глас от капитала на Банка Запад-Изток, в резултат на което да
притежава пряко 97,1% от този капитал.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
----------------------------

Официално регистрирано име

" УниКредит Булбанк" АД

Банков код

UNCR9660

Адрес на централата

София 1000, пл. "Света Неделя" № 7

Телефони

02/ 923 2111 ц.

Факс

02/ 988 4636

Телекс

22031

SWIFT

UNCRBGSF

E-mail

about_bulbank@bulbank.bg
retail@bulbank.bg
corporate@bulbank.bg
research@bulbank.bg

Интернет сайт

www.bulbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Банк АустрияКредитанщалт - 99,59 %
------------------------------
Забележка: На 27-ми април е обявено правното вливане на "Ейч Ви Би Банк
Биохим" АД и "Банка Хеброс" АД в "Булбанк" АД. Новото име на обединената
институция е "УниКредит Булбанк" АД.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
-------------------------------------

Официално регистрирано име

Българо-американска кредитна банка АД

Банков код

BGUS9160

Адрес на централата

София 1504, ул."Кракра" № 16

Телефони

02/ 9658 358; 9658 345

Факс

02/ 944 5010

Телекс

25311

SWIFT BIC

BGUSBGSF

E-mail

www.bacb.bg

Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Българо-американски инвестиционен
фонд -53 , 88%
------------------------------
Клонове на банката: 5 клона
"ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД
---------------------------

Официално регистрирано име

Юробанк И Еф Джи България АД

Банков код

BPBI9920

Адрес на централата

1048 гр. София, бул. "Цар Освободител" № 14

Телефони

02/ 8166 000 ц.

Факс

988 81 10

Телекс

22290 bpb bg

SWIFT

BPBIBGSF

E-mail

main@postbank.bg

Интернет сайт

www.postbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

EFG Eurobank Ergasias S.A.–100 %
------------------------------
Забележка: На 1-ви ноември е обявено правното вливане на "Пощенска банка"
и "ДЗИ Банк" в "Юробанк И Еф Джи България" АД. Юридическото име на
обединената банка е "Юробанк И Еф Джи България" АД.
Клонове на банката: 30 клона, 81 офиса
ТЪРГОВСКА БАНКА Д, БЪЛГАРИЯ
---------------------------

Официално регистрирано име

Търговска банка "Д" АД (бивша Демирбанк , България)

Банков код

DEMI 9240

Адрес на централата

София 1000, бул. "Цар Освободител" № 8

Телефони

02/ 9357 171

Факс

02/ 98 94 848

Телекс

24 853 dbbsfbg

SWIFT

DEMIBGSF

E-mail

info@dbank.bg

Интернет сайт

www.dbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Фуат Гювен ( ФуатХюсниевОсманов ) –100%
------------------------------
Клонове на банката: 4
Варна (052) 63 21 01,05,08
Пловдив (032) 625 263; 627 215
Бургас (056) 840 047; 844 541
Хасково (038) 609 999
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
------------------------

Официално регистрирано име

Банка Пиреос България АД

Банков код

PIRB 9170

Адрес на централата

София 1000, бул. "Витоша" № 3

Телефони

02/ 98 05 654; 98 05 674

Факс

02/ 98 74 898; 98 18 579

Телекс

22 753 eubank bg

SWIFT

PIRBBGSF

E-mail

eurobank@eurobank.bg

Интернет сайт

www.piraeusbank.bg

Акционери
(акционерно участие над 10 %)

"Банка ПиреосАД, Атина, Гърция - 99,9 2%
------------------------------
Клонове на банката: 20 клона
ИНВЕСТБАНК АД
-------------

Официално регистрирано име

ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД

Банков код

IORT9120

Адрес на централата

1404 гр.СОФИЯ, бул."България" № 83А

Телефони

02/

Факс

02/

Телекс

25 300

SWIFT BIC

IORTBGSF

E-mail

office@ibank.bg

Интернет сайт

www.ibank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Феста холдинг АД – 86,84 %
Винком АД - 11,83 %
------------------------------
Клонове на банката: 22 клона, 46 офиса
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
-------------------------------

Официално регистрирано име

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

Банков код

KORP9220

Адрес на централата

1000 гр. София, ул."Граф Игнатиев " № 10

Телефони

02/980 93 62

Факс

02/980 89 48

Телекс

23593; 24044

SWIFT BIC

KORPBGSF

E-mail

corpbank@corpbank.bg

Интернет сайт

www.corpbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Бромак ЕООД -69 ,3 4% пряко, а заедно със свързаното с него дружество
Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ) – 98.41%
Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ) притежава пряко – 29.06%, а заедно със свързаното с него лице “ Бромак ” ЕООД – 98.41%
"БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД
---------------------

Официално регистрирано име

Насърчителна банка АД

Банков код

NASB 9620

Адрес на централата

София 1000, ул."Дякон Игнатий" № 1

Телефони

02/ 9306 333

Факс

02/ 9306 321

Телекс


SWIFT

NASBBGSF

E-mail

office@nasbank.bg

Интернет сайт

www.nasbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Министерство на финансите - 99,99 7%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
----------------------------

Официално регистрирано име

Обединена българска банка АД, София

Банков код

UBBS9200

Адрес на централата

София 1000, ул. "Света София" № 5

Телефони

02/ 811 2800; 811 2375

Факс

02/ 988 0822

Телекс

25092

SWIFT BIC

UBBSBGSF

E-mail

info@ubb.bg

Интернет сайт

www.ubb.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Национална банка на Гърция - 99,9 %
------------------------------
Клонове на банката: 134 структурни единици в цялата страна
ОБЩИНСКА БАНКА АД
-----------------

Официално регистрирано име

Общинска банка АД, София

Банков код

SOMB9130

Адрес на централата

София 1000, ул. "Врабча" № 6

Телефони

02/ 9300 250; 9300 251

Факс

02/ 9300 121

Телекс

23034 SOB CU BG

SWIFT BIC

SOMBBGSF

Reuters

SMBK

E-mail

contacts@ municipalbank.bg

Интернет сайт

www.municipalbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Столична община - 67 %
------------------------------
Клонове на банката: 9 клона, 4 офиса
ПроКредит Банк (България) АД
-----------------

Официално регистрирано име

ПроКредит Банк (България) АД

Банков код

PRCB9230

Адрес на централата

гр. София 13 0 3, бул. Тодор Александров № 26

Телефони

(+359 2) 8135 100; 8135 808

Факс

(+359 2) 8135 109

SWIFT BIC

PRCBBGSF

E-mail

contact@procreditbank.bg

Интернет сайт

www.procreditbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

ЕБВР – 19,71 %
ПроКредит холдинг АГ - 59,13 %
Комерцбанк АГ – 19,71 %
------------------------------
Клонове на банката: 12 клона, 5 офиса
46782
46782
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
----------------------

Официално регистрирано име

Интернешънъл асет банк (бивша Унибанк)

Банков код

IABG 9470

Адрес на централата

1303 София, бул. "Тодор Александров" № 81-83

Адрес за кореспонденция

1000 София, п.к. 256

Телефони

02/ , 9204 303

Факс


Телекс

23319 iabank bg

SWIFT BIC

IABGBGSF

Reuters

FEIB

E-mail

iabank@ iabank . bg

Интернет сайт

www.iabank.bg

Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Динатрейд интернешънъл ООД - 25,51 %
------------------------------
Клонове на банката: 29 клона
46784
46784
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
----------------------------

Официално регистрирано име

Първа инвестиционна банка АД

Банков код

FINV9150

Адрес на централата

1040 София, бул. "Драган Цанков" № 37

Телефони

02/ 91 001 00; 0800 11 011

Факс

02/ 980 5033

Телекс

25 085, 25 086

SWIFT

FINVBGSF

E-mail

fib@fibank.bg

Интернет сайт

www.fibank.bg

Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Първа ФБК - 13,89 %
Ивайло Димитров Мутафчиев – 31,83%
Цеко Тодоров Минев –31,83%
------------------------------
Клонове на банката: 9 клона, 2 представителства (Кипър, Албания)
46786
46786
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
--------------------------

Официално регистрирано име

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Банков код

RZBB9155

Адрес на централата

София 1504, ул. "Николай Гогол" № 18-20

Телефони

02/ 91 985 101 , 0700 10 000

Факс

02/

Телекс

22006

Reuters

RBBS

SWIFT BIC

RZBBBGSF

E-mail

ibgakjg@rbb-sofia.raiffeisen.at

Интернет сайт

www.raiffeisen.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Райфайзен ИнтернешънълБанк - Холдинг АГ,
Австрия - 100 %
------------------------------
Клонове на банката: 4 клона
46790
46790
СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД
-----------------

Официално регистрирано име

СЖ Експресбанк , Варна

Банков код

TTBB 9400

Адрес на централата

Варна 9000, ул. "Владислав Варненчик " № 92

Телефони

052 /686 100; 02 /937 0476; 0 800 18 888

Факс

052 / 601 681

Телекс

77303

SWIFT BIC

TTBBBG22

E-mail

office@sgexpressbank.bg

Интернет сайт

www.sgexpressbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Сосиете женерал , Париж - 97,95 %
------------------------------
Клонове на банката: 20 клона
СИБАНК АД
------------------------

Официално регистрирано име

"СИБАНК" АД (бивша Стопанска и инвестиционна банка)

Банков код

BUIB9888

Адрес на централата

София 1000, ул. "Славянска" № 2

Телефони

02/;

Факс

981 2526

Телекс

23008 brib bg

SWIFT BIC

BUIBBGSF

E-mail

info@hq.eibank.bg

Интернет сайт

www.eibank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

“Валхамар Груп ЛТД” чрез пряко и еднолично притежаваното от него дружество “Новатор Файненс България С.а.р.л.”, Люксембург - 48,63 %
Цветелина Бориславова Карагьозова – 24 .31%
Светослав Божков Божилов – 2 4.31 %
"Валхамар Груп ЛТД" чрез пряко и еднолично притежаваното от него
дружество "Новатор Файненс България С. А. Р. Л", Люксембург - 34%
------------------------------
Клонове на банката: 10 клона, 2 офиса
46796
46796
ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
---------------------

Официално регистрирано име

ТБ Алианц България АД

Банков код

BUIN9561

Адрес на централата

София 1000, бул. "Мария Луиза" № 79

Телефони

02/ 9215 404;9885 466

Факс

02/ 981 9307; 980 21 02; 980 52 07; 980 52 00

Телекс

25 056

SWIFT

BUINBGSF

E-mail

admin@bank.allianz.bg
support@bank.allianz.bg

Интернет сайт

http://bank.allianz.bg

Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Алианц България холдинг АД - 79, 76%
------------------------------
Клонове на банката: 15 клона
46798
46798
ЕМПОРИКИ БАНК - БЪЛГАРИЯ ЕАД
----------------------------

Официално регистрирано име

Емпорики Банк – България ЕАД

Банков код

BINV9480

Адрес на централата

бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ, ет. 5

Телефони

02/

Факс

02/ 91711 5 6

Телекс

23265 cbg bg

SWIFT

BINVBGSF

E-mail

emporiki@emporiki.bg

Интернет-сайт

www.emporiki.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Търговска банка на Гърция, Атина - 100 %
46802
46802
ТОКУДА БАНК АД
--------------

Официално регистрирано име

ТОКУДА БАНК АД

Банков код

CREX9260

Адрес на централата

1000 гр. София, ул."Граф Игнатиев" № 3

Телефони

(+359 2)403 7900; 939 2101

Факс

(+359 2) 403 7999; 981 5378

Телекс

24080

SWIFT BIC

CREXBGSF

Интернет сайт

www.tcebank.com

E-mail

info@tcebank.com
headoffice@tcebank.com

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Интернешънъл хоспитал сървисиз Ко - 93,84 %
------------------------------
Клонове на банката: 9 клона
46804
46804
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
-------------------------------

Официално регистрирано име

Централна кооперативна банка АД

Банков код

CECB9790

Адрес на централата

София 1000, ул. "Г.С. Раковски" № 103

Телефони

(+359 2) 926 62 66

Факс

(+359 2) 980 4386

Телекс

24065; 24066; 24067 ccb bg

SWIFT

CECBBGSF

E-mail

cards@ccbank.bg
office@ccbank.bg

Интернет сайт

www.ccbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД - 6 8 , 20%
------------------------------
Клонове на банката: 34 клона
46806
46806
ЧПБ ТЕКСИМ АД
-------------

Официално регистрирано име

Частна предприемаческа банка Тексим АД

Банков код

TEXI9545

Адрес на централата

гр. София 1202 , бул. "Мария-Луиза" № 107

Телефони

02/ 9359 300 ,9359 301

Факс

02/9311 207

Телекс

25104, 25 105

SWIFT BIC

TEXIBGSF

E-mail

us@teximbank.bg

Интернет сайт

www.teximbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Патон Анщалт - 27,33 %
Мариета Георгиева Найденова - 15,24 %
Павлина Георгиева Найденова - 15,09 %
------------------------------
Клонове на банката: 11 клона, 5 офиса
46808
46808
ЮНИОНБАНК АД
------------

Официално регистрирано име

МКБ Юнионбанк АД

Банков код

CBUN9195

Адрес на централата

1606 гр. София, бул. Генерал Е. И. Тотлебен № 30-32

Телефони

(+359 2) 9 153 333; 9 153 315

Факс

(+359 2) 9 533 165

Телекс

23570; 23571 unbs bg

Reuters

UNBS

SWIFT

CBUNBGSF

E-mail

unionbank@unionbank.bg

Интернет сайт

www.unionbank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

“МКБ Банк” АД, Унгария – 60%
Юнион - груп ООД –1 9 .86%
Борас ООД - 14,14 %
Със Заповед № РД 22-0453 от 17.03.2006 г. на подуправителя на БНБ,
ръководещ управление Банков надзор, е дадено разрешение на "МКБ Банк" АД,
Унгария да придобие 9 247 059 броя обикновени акции сс право на глас,
представляващи 60% от капитала на ТБ Юнионбанк АД. Предстои промяна в
акционерната структура на банката.
------------------------------
Клонове на банката: 9 клона
46810
46810
Клонове на чуждестранни банки
46811
46811
------------------------------
46812
46812
АЛФА БАНКА
----------

Официално регистрирано име

АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Банков код

CRBA9898

Адрес на централата

гр. София, бул. Васил Левски № 15-17

Телефони

(+359 2) 810 3500; 810 35 95

Факс

(+359 2) 981 1696

Телекс

24737

SWIFT

CRBABGSF

E-mail

alphabnk@techno-lihk.com

Интернет сайт

www.alphabank.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Изцяло собственост на Алфа банка АД,
Гърция, Атина
46814
46814
ИНГ БАНК
--------

Официално регистрирано име

ИНГ Банк Н. В. - клон София

Банков код

INGB9145

Адрес на централата

гр. София, бул. България № 49Б, вх. А, ет.7

Телефони

(+359 2) 917 6400

Факс

(+359 2) 917 6578/6579

Телекс

(+067) 25 156

SWIFT

INGBBGSF

E-mail

support@ing.bg

Интернет сайт

www.ing.bg

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Единствен акционер ING Group N. V./4972
БНП-ПАРИБА (България) ЕАД
-------------------------

Официално регистрирано име

БНП Париба (България) ЕАД

Банков код

BNPA9440

Адрес на централата

София 1000, бул. "Цар Освободител" № 2, ПК 11

Телефони

02/ 9218 640; 9218 650

Факс

02/ 9218 695

Телекс

22295

SWIFT

BNPABGSX

E-mail

bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com

Интернет сайт

www.bulgaria.bnpparibas.com

Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Банк насионал дьо Пари АД, Франция - 100 %
------------------------------
Клонове на банката: 3 клона
46820
46820
СИТИБАНК
--------

Официално регистрирано име

Ситибанк Н. А. - клон София

Банков код

SITI9250

Адрес на централата

1000, гр. София, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ, ет. 5

Телефони

02/917 5100; 917 5101; 917 5102

Факс

02/981 9914; 981 9588

SWIFT

SITIBGSF

Интернет сайт


Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Клон на Ситибанк Н. А., Ню Йорк, САЩ
46822
46822
ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
---------------------

Официално регистрирано име

Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София

Банков код

TCZB9350

Адрес на централата

1 301 , гр. СОФИЯ, ул. Цар Самуил № 87

Телефони

02/980 0087;

Факс

02/980 2113

Телекс

25115

SWIFT BIC

TCZBBGSF

Интернет сайт

www.ziraatbank.com

E-mail


Акционери
(акционерно участие над
10 %)

Изцяло собственост на Те-Дже Зираат Банкасъ
Анкара
Регионална Инвестиционна банка - Клон България
--------------------------------

Официално регистрирано име

Регионална Инвестиционна банка - Клон България

Банков код

RIBR9210

Адрес на централата

ул. Братя Шкорпил № 4 Варна 9000

Телефони

(+359 52) 52 46 05

Факс

(+359 52) 68 12 54

Телекс


SWIFT BIC

RIBRBG22

Интернет сайт


E-mail


Акционери
(акционерно участие над 10 %)

Общо банки в България

I.

Банки с лицензия
Брой

Банки с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
2 4

Клонове на чуждестранни банки
6

ОБЩО
30
II.

Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
30
IІІ.

Банки - попечители по КСО
14
ІV.

Инвестиционни посредници

V.

Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА и "транзитните сметки" - Приложение №10към ДДС № 0 1 за 20 1 0 г.
2 0

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (140) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (59) health (57) цени (48) NASA (47) космос (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)