понеделник, 1 октомври 2012 г.

Изграждането на Баташкия водносилов път

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС и ЦК на БКП от 10.07.1954 г. за изграждане на Баташкия водносилов път
Обн., ДВ, бр. 57 от 16.07.1954 г.
Министерският съвет и Централният комитет на Българската комунистическа партия отбелязват, че строителството на най-големия у нас хидростроителен енергиен обект - Баташкият водносилов път, сериозно изостава. Планът за първото тримесечие на 1954 г. е изпълнен едва 47%. Особено силно изостава тунелното строителство.


Причините за изоставането на строителството се заключават главно в сериозните слабости и недостатъци в работата на Министерството на електрификацията, на обединение "Хидрострой" и на административно-техническото ръководство на обекта.

Ръководствата на Министерството на електрификацията и на обединение "Хидрострой" не полагат достатъчно грижи за снабдяването на обекта с необходимите материали, инструменти, машини и проектосметни документации. Те недостатъчно упражняват контрол и оказват помощ на строителството на Баташкия водносилов път.

Организацията на труда е лоша. Незадоволително се използуват строителните машини; не се води борба за пестеливо изразходване на строителните материали и особено на подпорния материал в тунелите; крайно ниска е производителността на труда на работниците. Планът по производителността на труда за първото тримесечие на 1954 г. е изпълнен 79%.
Партийно-организационната и партийно-политическата работа всред работниците, майсторите, техниците и инженерите на строителството е на ниско равнище. Особено незадоволителна е работата по разясняване на изключителната важност на обекта за нашето народно стопанство.
Работата на партийната и масовите организации за разгаряне на социалистическото съревнование, за мобилизиране на работническия колектив в изпълнението на строителните графици е неудовлетворителна.
Изхождайки от особената важност на Баташкия водносилов път за преодоляване на енергийната криза в страната, Министерският съвет и Централният комитет на Българската комунистическа партия считат, че трябва да се вземат всички необходими мерки за ликвидиране на съществуващите слабости и недостатъци. Строителството на Баташкия водносилов път трябва да се счита като задача от първостепенно общонационално значение.
Министерският съвет и Централният комитет на Българската комунистическа партия са уверени, че работниците, майсторите, техниците и инженерите ще разгърнат творческите си способности и ще вложат всичките си сили за изпълнение на поставената задача за срочно изграждане на Баташкия водносилов път, с което ще дадат на народното стопанство още през втората петилетка електрически централи с обща мощност 102 000 квт.
За да се осигури ускореното изграждане на Баташкия водносилов път, Министерският съвет и Централният комитет на Българската комунистическа партия.

ПОСТАНОВЯВАТ:
1. Строителството на Баташкия водносилов път да се счита като обект от първостепенно общонационално значение, при изграждането на който да се дава пълно предимство от всички държавни и обществени организации.
2. Задължават Министерството на електрификацията да разработи генерална строително-финансова програма с подробни годишни, тримесечни и месечни графици с оглед до края на 1957 г. да бъдат изградени и пуснати в експлоатация електрически централи с обща мощност най-малко 102 000 киловата и до края на 1958 г. - с още 64 000 киловата.
За успешното изпълнение на тази основна задача Министерството на електрификацията:
а) да осигури непосредствено, постоянно и оперативно ръководство и контрол на обекта, да създаде на строителната площадка образцова организация и пълна отчетност, бързо да придвижва и решава всички изникнали в процеса на строителството технически и стопански въпроси, да осигури нормално и планомерно снабдяване на обекта с всички необходими машини, съоръжения и материали, да създаде необходимите условия за нормална работа и редовно изпълнение и преизпълнение на строително-монтажните планове;
б) незабавно да укрепи ръководството и инвеститорския контрол на самия обект, да изпрати добре подготвени и квалифицирани инженерно-технически кадри, майстори-специалисти и опитни работници по тунелното строителство.
Съвместно с партийната, профсъюзната и младежката организация да вземе необходимите мерки за укрепване на целия производствен колектив на обекта;
в) да проведе решителни мероприятия за подобряване на културно-битовите условия на работниците, инженерно-техническите и административните кадри и да подобри работата на обществените столове;
г) да вземе бързи мерки за подобряване работата на проектантската организация с цел на обекта да се предават своевременно и качествено всички проекти и сметни документации.
Да осигури до 15 юли 1954 г. на строителната организация техническите проекти за временното строителство на събирателните канали "Бистрица" и "Гашня" и деривацията на второто стъпало на водносиловия път и не по-късно от 1 септември 1954 г. - техническите проекти за основното строителство на същото.
За всички останали обекти и подобекти да осигури необходимите на строителната и монтажната организация проектосметни документации, работни чертежи, детайли и др. съгласно утвърдената програма по проектирането.
Да изработва и предава на строителната и монтажната организация сметните документации на станционните възли, чиито технически проекти се изготвят в Съветския съюз и другите народнодемократични страни, в срок не по-късно от 60 дни след получаване на проекта. До изработването на проектосметните документации извършените строителни работи да се заплащат по цени, определени от инвеститора, строителя и Българската инвестиционна банка.
Да обезпечи на място постоянна група от квалифицирани проектанти, запознати с особеностите на обекта, която съвместно с ръководството на строителство и инвеститорския контрол да разрешава всички неотложни въпроси от проектантно естество, свързани със строителните работи и монтажа, и да провежда постоянен авторски контрол.
Да увеличи с 50 души квалифицирани инженерно-технически кадри колектива по проучването и проектирането на обектите от Баташкия водносилов път.
Необходимият фонд работна заплата от 300 000 лв. да се вземе от икономиите по годишния фонд работна заплата от мероприятията по букви "а" и "ж" на проектантската организация "Енергохидропроект", като разбивката му за третото и четвъртото тримесечия се утвърди от министъра на електрификацията.
3. Утвърждават като ръководител на обекта и пълномощник на правителството др. инж. Ангел Петърчев, досегашен главен инженер на "Хидрострой".
На ръководителя на комплексното строителство са подчинени всички строителни, монтажни и проектантски организации и колективи на строителната площадка и безусловно изпълнява неговите разпореждания.
4. За обезпечаване строителството с необходимите квалифицирани инженерно-технически и административни кадри, миньори и общи работници разрешават на министъра на електрификацията:
Да заплаща за 1954 г. от деня на влизане на постановлението в сила на работниците, заети в тунелното строителство, и на машинистите възнаграждение до 15% върху тарифните ставки и на всички останали работници до 10%. Това възнаграждение не се прибавя към тарифните ставки при изчисляване на други допълнителни възнаграждения.
Да заплаща за 1954 г., начиная от 1 януари, на инженерно-техническите кадри, инвеститорския апарат и служителите от Баташкия водносилов път за трудни битови условия допълнителни възнаграждения върху основните им заплати, както следва:
на главния директор, главния инженер и инженерно-техническите кадри, заети в строителството на обектите - до 25%; на ръководните стопански кадри и инженерно-техническия персонал, заети в централните служби и централните работилници в района на строителството - до 20%;
на служителите, заети в администрацията по обектите, до 12% и на служителите от централните служби и строителните райони - до 10%.
Инженерно-техническите и административните кадри, които имат постоянно местожителство в Пещера, Велинград, Батак, Ракитово, Костандово и Радилово и работят в службите и поделенията на строителството, намиращи се до 5 км извън чертите на тези селища, не получават възнаграждения за трудни битови условия.
Допълнителните възнаграждения да се заплащат в рамките на утвърдения фонд работна залата за отрасъл "Строителство" на Министерството на електрификацията за 1954 г. по всички категории, като в срок от 10 дни Министерството на електрификацията представи в Държавната планова комисия преразпределянето на фонда работна заплата за третото и четвъртото тримесечия.
Да заплаща премии за предсрочно завършване и предаване в експлоатация на обектите и подобектите от системата на Баташкия водносилов път по начин и в размер, посочени в утвърдения от Министерския съвет Правилник от 22 октомври 1953 г. за премиране на ръководещите стопански и инженерно-технически работници за изпълнение на плана за строителните и строително-монтажните работи и за предсрочно завършване на обектите и предаването им в експлоатация.
Да заплаща премиални възнаграждения на работниците от комплексните бригади в тунелното строителство за преизпълнение на плана по проходките. Във връзка с това в срок от два месеца след излизане на постановлението Министерството на електрификацията съвместно с Централния съвет на профсъюзите да подработи правилник и да го представи в Министерския съвет за утвърждаване.
От утвърдените на Министерството на електрификацията персонални заплати за 1954 г. да задели за изтъкнати инженерно-технически и стопански кадри от Баташкия водносилов път 10 персонални заплати в размер до 25% върху основните им заплати, като не се прилага Наредбата за персоналните заплати от 17 октомври 1950 г.
5. Поради особената важност на строителството на Баташкия водносилов път Министерският съвет и Централният комитет на Българската комунистическа партия определят предприятието в I категория. Министерството на електрификацията и Държавната щатна комисия след излизане на постановлението да утвърдят по щата на предприятието длъжностите: заместник главен инженер по механизацията, заместник главен инженер по производството, главен диспечер и старши диспечер, като ползуват щатната таблица за длъжностните наименования и заплатите на служителите от Управление "Енергообединение" при Министерството на електрификацията. Необходимите средства във връзка с прекатегоризирането на предприятието и създаването на допълнителни длъжности да се вземат от икономиите по плана на труда на Министерството на електрификацията за 1954 г., включително тия от I и II тримесечния.
6. За редовното снабдяване на строителството с електроенергия Министерството на електрификацията да изгради до края на третото тримесечие на 1954 г. предвидените по плана далекопроводи, трафопостове и вътрешни ел. мрежи на строителните площадки на второто стъпало и деривацията "Бистрица" и да монтира от контрактуваните за внос през 1954 г. три дизелови групи с обща мощност 1800 киловата в следните срокове: до края на 1954 г. две дизелови групи и до края на първото тримесечие на 1955 г. една дизелова група.
До 30 юли 1954 г. да организира и обзаведе на строежа една централна ремонтна техническа работилница, като предаде на строителното предприятие "Баташки водносилов път" 10 струга, една универсална фрез-машина, четири стабилни бормашини и 10 електроженови апарата от 130 - 320 ампера.
Да включи в плана на своите предприятия машини и съоръжения на обща стойност 7 847 000 лв., които да бъдат предадени на строителството до 30 март 1955 г. съгласно приложение № 1.
Подготовката за изработване на част от тези машини и съоръжения на стойност 1 600 000 лв. да започне от третото тримесечие на 1954 г., като се увеличи лимитът за механизацията на строителството за сметка на вътрешни размествания в плана на Министерството на електрификацията по капиталовложенията съгласно приложения № 2, 3, 4 и 5.
Да организира до края на 1954 г. диспечерски радиуредби за обектите ВЕЦ "Батак", деривацията й и язовир "Батак" и до края на първото тримесечие на 1955 г. - на деривацията "Бистрица" и второто стъпало на водносиловия път.
Да построи до 1 юли 1955 г. всички вътрешни телефонни линии, свързващи строителните площадки на обекта.
До 1 май 1955 г. да въведе в тунелното строителство пробивни пистолети с водно промиване.
Увеличават плана на Министерството на електрификацията за материално-техническото снабдяване за 1954 г., както следва: тухли - с 2 000 000 броя, негасена вар - с 1 500 тона, гумени ботуши - с 800 чифта и автомобилни гуми - с 200 броя, разпределени по тримесечния съгласно приложение № 6.
Тухлите, негасената вар и автомобилните гуми да се вземат от преходните остатъци по плана за реализацията за 1954 г., а гумените ботуши - от контингента на Министерството на вътрешната търговия.
7. Разрешават на Министерството на електрификацията:
а) за нуждите на административно-техническото ръководство на обекта да ползува допълнително 3 леки коли;
б) да задели от фонд "Директора" на действуващите строителни и монтажни предприятия в системата на Министерството сумата 300 000 лева за подсилване фонд "Директора" на Баташкия водносилов път;
в) да прехвърли от ликвидираното предприятие ДСП "Язовир В. Коларов" сумата 218 321 лв. и от ликвидацията на "Енергострой" 1 174 458 лв. на Баташкия водносилов път за подсилване на извънлимитните капиталовложения.
Разрешава на Министерството на финансите да коригира финансовия план на Министерството на електрификацията, като отрази тези промени;
г) за задоволяване нуждите от жилища за инженерно-техническите кадри, работниците и служителите да довърши при съгласието на собствениците някои от недовършените жилищни сгради в с. Батак, гр. Пещера и Велинград, за чието изграждане ще са необходими суми не по-големи от 5-годишния наем на помещението. Вложените материали се калкулират по планови цени и средствата в размер до 150 000 лв. да се вземат от лимита по строителството.
8. Задължават Министерството на тежката промишленост:
Да включи в своя план и изработи до края на м. март 1955 г. машини и съоръжения на обща стойност 4 570 000 лв. по спецификация - приложение № 7.
Да изработва с предимство на Баташкия водносилов път от 1955 г. до завършване на строителството до 30 тона ежегодно стоманени и чугунени отливки по заявки на Министерството на електрификацията, включени в годишните планове.
Да снабдява с предимство обекта с необходимите строителни материали, като пуцоланов и портланд цемент, дървен материал, карбид, кислород и др. в рамките на утвърдените планове и спецификации за материално-техническото снабдяване.
Качеството на пуцолановия и портланд цемент да отговаря на изискванията и предписанията за нискотермичен и устойчив на водна агресия хидротехнически бетон. Министерството на електрификацията до 15 юли 1954 г. да изработи и предаде на Министерството на тежката промишленост техническите условия, на които трябва да отговаря съгласно съществуващите стандарти необходимият за строителството нискотермичен цемент.
Да осигури редовно снабдяване на обекта с необходимите взривни материали.
Министерството на електрификацията до 15 юли 1954 г. да предаде техническите условия, на които трябва да отговарят взривните материали за безопасна работа в тунелното строителство при ниски температури и влага, съгласно установените стандарти.
Да извозва, по предварителни заявки на Министерството на електрификацията, с колите на Управление "Дърводобив и транспорт" строителни материали за нуждите на строителството при обратните курсове от гр. Пещера до строителните площадки на обекта "Беглика" II, III и IV прозорци, до ремонтната база в с. Батак и други обекти, намиращи се до 2 км от главната шосейна артерия, по която се извозва дървеният материал.
Министерството на електрификацията от своя страна при обратните курсове от строителните обекти да извозва при същите условия с колите на Баташкия водносилов път дървен материал на Министерството на тежката промишленост от временните складове до гара Пещера.
9. Строителното предприятие "Совболстрой" да изработи по типови проекти, съгласувани с Министерството на електрификацията, 25 дървени сглобяеми жилищни бараки за по 40 души и 10 броя за по 20 души в следните срокове:
10 бараки до 1 август 1954 г. и
25 бараки до 15 август 1954 г.
Разрешават на Министерството на електрификацията да изплати стойността на бараките от лимита на строителството.
10. Министерството на транспорта:
Да включи в своя план до края на м. март 1955 г. машини и съоръжения на обща стойност 1 760 000 лв. по спецификация - приложение № 8.
Да осигурява с предимство превоза на строителните материали, строителните машини и оборудването на електрическите централи по годишни, тримесечни и месечни заявки на Министерството на електрификацията в рамките на утвърдения план.
Да осигури редовна ежедневна автобусна връзка по линиите Пазарджик - Батак и Пещера - Батак - Велинград.
Да обезпечи за нуждите на строителството, по искане на Министерството на електрификацията, места за разтоварища и складове в районите на гарите Пещера и Велинград. До 1 май 1955 г. да построи в качеството на подпредприемач железопътни отклонения до разтоварищата със свои материали за сметка на Министерството на електрификацията. Част от материалите да се вземат от снетия от плана обект "Енерговлак Добруджа", а останалите материали да се включат в плана за 1955 г. Министерството на електрификацията да представи проектосметните документации до 1 септември 1954 г.
Да предаде до 15 юли 1954 г. безвъзмездно на Министерството на електрификацията за нуждите на строителството от завода за съоръжения и инсталации "Вълко Червенков" един стабилен електрически компресор тип "КТ-30" - 30 куб. м./мин с двигател, а Министерството на електрификацията да предаде в замяна компресор с мощност 10 куб. м./мин.
Да предаде до 15 юли 1954 г. от обекта "А" 40 вагонетки с дървени кошове с вместимост от по 2 куб. м.
11. Задължават Министерството на финансите:
Да определи норматив за собствени оборотни средства на Баташкия водносилов път, както следва: за 1954 г. - 15%; за 1955 г. - 12%; за 1956 г. - 9%; за 1957 г. - 8%.
Необходимите средства за попълване на норматива за 1954 г. да се вземат от излишните оборотни средства на предприятията в системата на Министерството на електрификацията, което да представи необходимите данни на Министерството на финансите. Министерството на финансите да внесе промените по финансовия план за 1954 г.
12. Българската инвестиционна банка:
Да увеличи отпускания инвеститорски аванс на строителната организация с 5% над нормите, установени с точка 45 от Наредбата за финансиране, кредитиране и контрол на капиталовложенията.
Да изплаща извършените работи по документации, съставени както по уедрените сметни норми (СУСН), така и по единните норми и калкулативни схеми.
Да включи в номенклатурата на основните строителни материали взрива, капсулите и фитила.
Да засили клона си в гр. Пещера, за да осигури преглеждането и утвърждаването на платежните документи в установените от правителството срокове и да провежда постоянен и ефикасен контрол по строителството.
13. Главното управление на пътищата:
Да поддържа в пълна и постоянна изправност и проходимост през всяко годишно време пътищата Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат, Батак - Велинград и Пазарджик - Варвара - Велинград.
Да подсили по проекти на Министерството на електрификацията и за негова сметка мостовете по пътя Пазарджик - Пещера - Батак.
Да увеличи до края на 1954 г. радиусите на кривите, да разшири мостовете по шосето от с. Ракитово до местността "Цигов чарк" и да направи места за разминаване на камионите.
14. Министерството на пощите, телеграфите и телефоните:
Да осигури до 1 април 1955 г. директна телефонна връзка между Управлението на строителството и Министерството на електрификацията, като последното осигури необходимите материали и средства за прокарване на отделна линия между с. Батак и гр. Пловдив по стълбовете на Министерството на пощите.
Да подсили телеграфопощенската станция в с. Батак, за да се осигури непрекъсната и достатъчна за нуждите на строителството телефонна и пощенска връзка. До края на м. септември 1954 г. да открие пощенски клонове на язовирите "Беглика" и "Батак", като Министерството на електрификацията осигури необходимите помещения. Необходимите средства за откриване на пощенските клонове да се вземат от утвърдения бюджет на Министерството на пощите, телеграфите и телефоните за 1954 г.
Да осигури редовното доставяне на вестници, списания, кореспонденция и др. на всички строителни площадки.
Да разреши на строителното предприятие "Баташки водносилов път" да прикачва срещу наем необходимите телефонни линии по стълбовете на Министерството на пощите, телеграфите и телефоните в района на строителството, както и да ги поддържа в изправност.
15. Министерството на вътрешната търговия:
Да включи в своя план от 1 август 1954 г. Баташкия водносилов път за пряко снабдяване и да осигури редовното му снабдяване с достатъчно количество и качествени промишлени и продоволствени стоки.
Да открие до 1 септември 1954 г. по един магазин на язовирите "Беглика" и "Батак" и до края на първото тримесечие на 1955 г. - около 50 лавки по останалите строителни площадки, като Министерството на електрификацията осигури съответните помещения.
Да включи от 1 август 1954 г. с. Батак в плана за градско снабдяване и до края на месеца да открие един ресторант и един магазин, като Министерството на електрификацията и народният съвет на с. Батак осигурят подходящи помещения.
Да предаде до края на 1954 г. от своя контингент за нуждите на строителството 800 чифта непромокаеми ботуши.
16. Министерството на леката и хранителната промишленост да произведе свърхпланово до края на 1954 г. 1000 комплекта непромокаемо миньорско облекло за нуждите на строителството на Баташкия водносилов път.
17. Министерството на външната търговия:
Да осигури до края на първото тримесечие на 1955 г. вноса на всички строителни и транспортни машини по представена спецификация от Министерството на електрификацията в рамките на утвърдения план.
Министерството на външната търговия да счита като първостепенно свое задължение срочното доставяне на машините и електрическите уредби, необходими за оборудването на електрическите централи и помпените станции, съгласно утвърдената генерална строително-монтажна и финансова програма и заявките, дадени от Министерството на електрификацията.
18. Управление държавно снабдяване и държавен резерв да осигурява с предимство строителството на Баташкия водносилов път с материали в рамките на годишните, тримесечните и месечните планове за материално-техническото снабдяване на Министерството на електрификацията.
Да предаде до 15 юли 1954 г. за нуждите на строителството 5 пишещи, 3 сметачни и 3 събирачни машини и 10 стоманени ролетки с дължина 20 метра.
Да предаде до края на първото тримесечие на 1955 г. въздухопроводни и водопроводни тръби, дековилни релси и др. съгласно представена спецификация от Министерството на електрификацията - приложение № 9.
19. Главното управление на трудовата повинност като подпредприемач да създаде и укрепи на мястото строителна организация за изграждането на обектите "Тошков чарк", "Димов чарк" и "Гашня", каналното и тунелното строителство и всички пътища, необходими за строителството на обектите, съгласно годишните строителни програми.
20. Министерството на комуналното стопанство и благоустройството да осигурява редовното снабдяване на строителството с необходимите тухли и негасена вар в рамките на плановете за материално-техническото снабдяване, като организира производството им по възможност на самите строителни площадки или в близост до тях.
21. Министерството на народното здраве и социалните грижи:
Да обзаведе до 1 октомври 1954 г. в с. Батак поликлиника с всички необходими уреди, апарати, медикаменти и др. за лекуване и зъболечение на работниците и служителите от Баташкия водносилов път. Това да стане в рамките на отпуснатите кредити на Министерството на народното здраве за 1954 г. за сметка на неоткрити поликлиники.
Да подобри работата в болниците на гр. Пещера и Велинград, като увеличи здравния персонал и особено този при хирургическите отделения.
Да открие медицински пунктове на строителните обекти - язовирите "Батак" и "Беглика" и канала "Бистрица", като ги осигури с необходимия персонал и с една санитарна линейка.
22. Министерството на културата:
Да изпрати до 1 март 1955 г. на Баташкия водносилов път 5 машинни инженери.
Да предаде до 1 май 1955 г. на строителството един подвижен киноапарат.
Да разработи съвместно с ръководствата на съюзите на писателите, композиторите и художниците, на Профсъюза на работниците по изкуствата и на Съюза на народните читалища планове за пресъздаване успехите на строителството и да организира редовни представления и концерти на театрални групи, художествени самодейни колективи и оркестри.
Чрез службите по трудовите резерви да окаже най-активно съдействие за набирането на необходимата работна сила за Баташкия водносилов път.
Работниците и служителите, привлечени на работа на обекта по този ред от други предприятия и учреждения, запазват непрекъснат трудовия си стаж, ако постъпят на работа не по-късно от един месец от напускането на предходната работа.
23. Местожителството и жилищата на работниците и служителите се запазват през цялото време, докато работят на Баташкия водносилов път.
24. Възлага се на Комисията за държавен контрол да създаде пълномощничество при Баташкия водносилов път и установи систематичен контрол по изпълнение на настоящото постановление.
Назначените контрольори в пълномощничеството да са в рамките на щата на Комисията за държавен контрол и да се ползуват от всички права и допълнителни възнаграждения, дадени на специалистите по настоящото постановление.
По подобряване партийно-политическата работа на Баташкия водносилов път

25. Централният комитет на Българската комунистическа партия счита, че за изграждането на Баташкия водносилов път е необходимо да се издигне на високо равнище партийното ръководство, като решително се подобри работата на партийната организация, на партийните групи и на всички комунисти.
Главна боева задача на партийната организация и на комунистите на обекта трябва да бъде да мобилизират творческите усилия и инициативи на работниците, инженерите и техниците за срочното и качествено изпълнение на строителната програма, да водят борба за непрекъснатото повишаване производителността на труда и снижаване стойността на строителството чрез подобряване организацията на труда, пълното използуване на строителната техника и постоянното повишаване квалификацията на работниците, да осигурят ускореното изграждане на този крупен за страната обект.
За да се укрепи партийната организация и се подобри партийно-политическата работа, да се изградят общ партиен комитет на Баташкия водносилов път и първични организации на строителните подобекти.
Окръжният комитет на БКП в Пловдив, околийският комитет на БКП в Пещера и партийният организатор на ЦК на БКП др. Младен Грозев да изградят до 1 август т. г. партийни организации към подобектите, ремонтните работилници и административното управление и партийни групи по бригади, работни места и смени с оглед на всяка работна площадка да се осигури комунистическо ядро. За целта да се издирят и разпределят правилно по строителните подобекти членовете и кандидат-членовете на партията.
Партийният комитет, партийните организации и групи на строежа да осигуряват постоянна и конкретна агитационно-разяснителна работа за възпитаване на работниците и инженерно-техническите кадри в дух на висока революционна бдителност и непреклонна воля за преодоляване на трудностите, в дух на широко разгръщане на критиката и самокритиката и най-строго спазване принципа на единоначалието.
За целта:
да се изгради широк агитаторски апарат, като се привлекат в него инженери, техници, стахановци, ударници и други от всяко работно място, бригада, смяна и общежитие;
да се използуват всички форми на политическа агитация - общите събрания, груповите беседи, стенният печат, диаграмите, плакатите и др. по строителните подобекти, работните площадки, по смени и др., като се обърне особено внимание на агитационната и възпитателната работа в общежитията, в които да се изградят читателски групи и се подобри работата на домсъветите и възпитателите.
За подобряване политическата подготовка на агитаторите партийният комитет на строежа с помощта на окръжния комитет на БКП в Пловдив и околийския комитет на БКП в Пещера да проведе до 1 август т. г. тридневен курс с агитаторите; секретарите и членовете на бюрата на тези комитети периодически лично да инструктират агитаторите, да изнасят доклади по международното и вътрешното положение, по нашите най-важни задачи и други въпроси пред общи събрания на работниците и инженерно-техническите кадри на строежа.
Партийният комитет на строежа да оказва системна помощ за доброто списване на многотиражката "Водосиловец", като се укрепи редакционната комисия и се създаде широк кръг от дописници от всички подобекти на строежа.
Министерството на електрификацията до края на първото тримесечие на 1955 г. да радиофицира всички строителни подобекти, а партийният комитет да осигури изграждането на комисии по радиопредаванията.
Препоръчва на ЦК на Профсъюза на работниците от тежката промишленост и електрификацията с помощта на партийната организация на обекта да вземе мерки за бързото укрепване на профорганизацията с оглед:
а) редовно и задълбочено да се провеждат производствените съвещания; да се организират курсове за повишаване квалификацията на работниците, инженерите и техниците; да се засили работата по подобряване на битовите и културните условия на строителите;
б) решително да подобри ръководството на социалистическото съревнование, да го свързва с борбата за срочното и качествено изпълнение на строителната програма, за безаварийна работа с машините, за икономия на материали, за най-пълното използуване на вътрешните възможности;
в) по-пълно да се изучава и внедрява опитът и новите почини на съветските и нашите първенци в хидротехническото строителство, като се обърне особено внимание на внедряването на скоростното пробиване на тунелите.
Предлага на Централния съвет на професионалните съюзи да изпрати на строежа свой представител и да увеличи броя на щатните работници според нуждите.
Препоръчва на Централния комитет на Димитровския съюз на народната младеж да окаже помощ за правилното организиране и укрепване на работата на младежките организации и групи на Баташкия водносилов път, за организиране на забавен културен и политически осмислен живот, за широко разгръщане на физкултурата, за комунистическото възпитание на младежите-строители.
Редакцията на в. "Работническо дело" да изпрати на строежа свой специален кореспондент.
Министерството на народната просвета да организира на обекта курсове за ограмотяване на неграмотните и за повишаване грамотността на слабограмотните работници и преди всичко на работниците-турци.
Централният печат и Управлението на радиоинформацията, както и местният печат в Пловдивски окръг да отразяват системно работата на строителството, да популяризират сред народа неговото значение, да разпространяват положителния опит и критикуват недостатъците в строителството.
Централният комитет на Българската комунистическа партия задължава учрежденския партиен комитет при Министерството на електрификацията, партийните организации при ДСО "Хидрострой" и при онези предприятия и ведомства, на които са възложени задачи, свързани с изграждането на Баташкия водносилов път, да набелязват и постоянно провеждат партийно-политически мероприятия с оглед на срочното и качествено изпълнение на задачите, включени в настоящото постановление.
* * *
Министерският съвет и Централният комитет на Българската комунистическа партия призовават партийния, профсъюзния и младежкия актив, работниците, майсторите, техниците, инженерите и колективите на всички предприятия, които изпълняват задачи, свързани с работата на строителството, да разгърнат своите творчески сили, да работят всеотдайно и неуморно за срочното изграждане на най-големия у нас водноенергиен обект - Баташкия водносилов път.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)